Brukermanual e9gfe side5, Funksjonsbetjening – Panasonic CU-E12GKE User Manual

Page 5

Advertising
background image

5

NORSK

ENGLISH

ENGLISH

ENGLISH

QUIET

AKTIVERE ROLIG DRIFT

• Denne operasjonen reduserer lyden

av luftstrømmen.

JUSTERE VIFTEHASTIGHET

• Det er 5 viftehastigheter, i tillegg til

automatisk*

* For AUTO, blir innendørsviften auto-

matisk justert i henhold til operasjonsmodus.

Å OPPNÅ TEMPERATUR HURTIG

• Denne innstillingen sørger for at man raskt

oppnår ønsket temperatur.

• Driften POWERFUL er aktiv i 20 minutter

før den stopper automatisk.

FUNKSJONSBETJENING

AIR SWING

AUTO

AIR SWING

MANUAL

• Holder rommet ventilert.
• AIR SWING - AUTO

• I varmemodus, blåser luften oppover

en stund, og starter deretter å blåse

horisontalt.

• Det vertikale luftspjellet vil svinge

automatisk opp/ned.
• AIR SWING - MANUAL

• Retningen på luftstrømen kan velges

etter eget ønske.
• Ikke juster det vertikale luftspjellet

for hånd.

• Horisontalt luftspjell justeres for hånd.

JUSTERE LUFTSTRØMRETNING

● Funksjonene

og

er tilgjengelige i alle moduser og

kan avbrytes ved å trykke på den samme knappen en gang til.

● Operasjonene

og

kan ikke bli aktivert

samtidig.

• Når tidsuret for oppstart er stilt inn, kan det være

at enheten slås på tidligere (opptil 30 minutter) før

det faktiske innstilte tidspunktet for å oppnå ønsket

temperatur.

• Tidsurene gjentas daglig når de først er innstilt.

• Hvis det inntreffer en strømfeil, kan du tilbakestille

til forrige innstilling (når strømmen er tilbake) ved å
trykke på

.

• Hvis tidsuret avbrytes, må du trykke

for å

gjenopprette forrige innstilling.

● Tidsuret er basert på klokken i fjernkontrollen.
● Du kan stille inn ønsket AV- og PÅ-tidspunkt.

Velg ON

eller OFF

tidsur.

Angi

ønsket tid.

Bekreft

innstillingen.

For å avbryte tidsstyringen, må du
trykke

eller

, og deretter

.

• Når klimaanlegget skal slås automatisk PÅ eller AV

på et gitt tidspunkt.

STILLE INN TIDSUR

Tips

■ Temperaturinnstilling på 1°C høyere i kjølemodus og

2°C lavere i varmemodus enn ønsket temperatur fører

til 10% strømsparing.

■ For å redusere strømforbruket i kjølemodus, bør du

trekke for gardinene for å hindre at sollys og varme

kommer inn.

■ For å angi 12- eller 24-timersvisning på klokken, trykk

på og hold nede

i ca. 5 sekunder.

■ For å dempe skjermbelysningen på klimaanlegget:
Trykk på og hold nede

i 5 sekunder.

For å tilbakestille, trykk på og hold nede

igjen i 5

sekunder.

■ For å veksle mellom en temperaturinnstilling i °C eller

°F, trykk ned og hold

i omtrent 10 sekunder.

● For å slå av klimaanlegget, trykk pе

.

Advertising
This manual is related to the following products: