Μέρη του mb-d12, Το κλείδωμα χειριστηρίου του mb-d12, Μέρη του mb-d12 (εικόνα α) – Nikon Multi-Power Battery Pack MB-D12 User Manual

Page 128

Advertising
background image

4

Gr

q Κάλυμμα επαφής
w Εξάρτημα συγκράτησης για κάλυμμα επαφής

μηχανής

e Επαφές τροφοδοσίας
r Κουμπί AFON
t Βασικός επιλογέας εντολών
y Πολύ-επιλογέας
u Τροχός προσαρτήματος
i Συσκευή συγκράτησης καλύμματος

ακροδεκτών τροφοδοσίας

o Κάλυμμα διαμερίσματος μπαταρίας
!0 Διαμέρισμα μπαταρίας
!1 Ασφάλεια διαμερίσματος μπαταρίας
!2 Βίδα μοντούρας
!3 Κουμπί λήψης
!4 Κλείδωμα χειριστηρίου
!5 Υπό-επιλογέας εντολών
!6 Υποδοχή τριπόδου
!7 Συσκευή συγκράτησης MS-D12EN για

μπαταρίες EN-EL15

!8 Τερματικά τροφοδοσίας
!9 Τερματικά τροφοδοσίας (συσκευή

συγκράτησης μπαταρίας MS-D12EN)

@0 Συσκευή συγκράτησης MS-D12 για μπαταρίες ΑΑ
@1 Τερματικά τροφοδοσίας (συσκευή

συγκράτησης μπαταρίας MS-D12)

@2 Κάλυμμα διαμερίσματος μπαταρίας BL-5

(διατίθεται ξεχωριστά)

Μέρη του MB-D12 (Εικόνα Α)

Το Κουμπί Λήψης MB-D12, ο Πολυ-επιλογέας, ο Επιλογέας Εντολών και το Κουμπί AFON

Το Κουμπί Λήψης MB-D12, ο Πολυ-επιλογέας, ο Επιλογέας Εντολών και το Κουμπί AFON

Το MB-D12 είναι εφοδιασμένο με κουμπί λήψης (Εικόνα A-

!3

), πολυ-επιλογέα (Εικόνα A-

y

), βασικό επιλο-

γέα εντολών (Εικόνα A-

t

), υπο-επιλογέα εντολών (Εικόνα A-

!5

) και κουμπί AFON (Εικόνα A-

r

) για χρήση

κατά τη λήψη φωτογραφιών με κατακόρυφο προσανατολισμό (ή πορτραίτο). Αυτά τα στοιχεία ελέγχου
εκτελούν τις ίδιες λειτουργίες με τα αντίστοιχα στοιχεία ελέγχου της φωτογραφικής μηχανής. Ανατρέξτε
στο εγχειρίδιο της φωτογραφικής μηχανής για περισσότερες πληροφορίες.

Οι αλλαγές στο Multi selector center button (Κεντρικό κουμπί του πολυ-επιλογέα), Multi selec-
tor (Πολυ-επιλογέας)
, Customize command dials (Προσαρμογή επιλογέων εντολών) και Assign
MB-D12 AF-ON (Λειτ. AF-ON MB-D12)

στο μενού Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις της φωτογραφικής

μηχανής (Ομάδα f ) ισχύουν και για τον πολυ-επιλογέα, τους επιλογείς εντολών και το κουμπί AFON στο
MB-D12.

Το Κλείδωμα Χειριστηρίου του MB-D12

Το Κλείδωμα Χειριστηρίου του MB-D12

Το κλείδωμα χειριστηρίου (Εικόνα A-

!4

) κλειδώ-

νει τα χειριστήρια στο MB-D12 για να αποτρέψει
ακούσια χρήση. Πριν τη χρήση αυτών των χειρι-
στηρίων για τη λήψη φωτογραφιών με κατακόρυ-
φο (πορτραίτο) προσανατολισμό, απελευθερώστε
το κλείδωμα όπως φαίνεται στα δεξιά.

Το κλείδωμα χειριστηρίου δεν είναι διακόπτης
τροφοδοσίας. Χρησιμοποιήστε τον διακόπτη τρο-
φοδοσίας για να ενεργοποιήσετε και να απενερ-
γοποιήσετε τη μηχανή.

Κλειδωμένο

Μη κλειδωμένο

Advertising
This manual is related to the following products: