Χρήση του τροφοδοτικού μπαταρίας, Σύνδεση του τροφοδοτικού μπαταρίας, Αφαίρεση του τροφοδοτικού μπαταρίας – Nikon Multi-Power Battery Pack MB-D12 User Manual

Page 129

Advertising
background image

5

Gr

Χρήση του Τροφοδοτικού Μπαταρίας

Σύνδεση του Τροφοδοτικού Μπαταρίας

Σύνδεση του Τροφοδοτικού Μπαταρίας

Πριν τη σύνδεση του τροφοδοτικού μπαταρίας, βεβαιωθείτε ότι η μηχανή είναι απενεργοποιημένη και
ότι το κλείδωμα χειριστηρίου του MB-D12 (Εικόνα A-

!4

) είναι στη θέση L (οι εικόνες δείχνουν το D800).

1 Αφαιρέστε το κάλυμμα επαφής (Εικόνα A-

q

) από το τροφοδοτικό μπαταρίας.

2 Οι επαφές για το MB-D12 βρίσκονται στη βάση της μηχανής, όπου προστατεύονται από κάλυμμα

επαφής. Αφαιρέστε το κάλυμμα επαφής όπως φαίνεται στην Εικόνα B-

q

και τοποθετήστε το στη

συσκευή συγκράτησης καλύμματος επαφής πάνω στο MB-D12 (Εικόνα B-

w

).

3 Τοποθετήστε το MB-D12, κρατώντας τη βίδα μοντούρας του MB-D12 (Εικόνα C-

w

) ευθυγραμμισμένη

με την υποδοχή τριπόδου της μηχανής (Εικόνα C-

q

) και σφίξτε τον τροχό προσαρτήματος περιστρέ-

φοντάς τον με την κατεύθυνση που δείχνει το βέλος LOCK (ΚΛΕΙΔΩΜΑ) (Εικόνα D). Δεν χρειάζεται
να αφαιρέσετε τη μπαταρία από τη μηχανή πριν τη σύνδεση με το MB-D12. Στις προεπιλεγμένες
ρυθμίσεις, η μπαταρία που έχει εισαχθεί στη μηχανή θα χρησιμοποιηθεί μόνο όταν εξαντληθεί η μπα-
ταρία στο MB-D12. Η επιλογή Battery order (Διάταξη μπαταρίας) στο μενού Προσαρμοσμένων
Ρυθμίσεων της μηχανής (Ομάδα d) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αλλάξει η διάταξη με την οποία
χρησιμοποιούνται οι μπαταρίες.

Βεβαιωθείτε ότι τοποθετείτε το κάλυμμα επαφής της μηχανής στη συσκευή συγκράτησης επαφής και ότι
διατηρείτε το κάλυμμα επαφής MB-D12 σε ασφαλές μέρος για να αποφύγετε τυχόν απώλεια.

Απαιτούνται ένα PB-6D και ένας δακτύλιος αυτόματης επέκτασης PK-13 όταν χρησιμοποιείται το πτυσσόμε-
νο πρόσθετο εστίασης PB-6 με το MB-D12.

Αφαίρεση του Τροφοδοτικού Μπαταρίας

Αφαίρεση του Τροφοδοτικού Μπαταρίας

Για να αφαιρέσετε το MB-D12, απενεργοποιήστε
τη μηχανή και ρυθμίστε το κλείδωμα χειριστη-
ρίου στο MB-D12 στο L, έπειτα χαλαρώστε τον
τροχό προσαρτήματος και αφαιρέστε το MB-D12.
Φροντίστε να επανατοποθετήσετε το κάλυμμα
επαφής στη μηχανή και το κάλυμμα επαφής στο
MB-D12 όταν δεν χρησιμοποιείται το τροφοδοτι-
κό μπαταρίας.

Advertising
This manual is related to the following products: