Αφαίρεση των μπαταριών – Nikon Multi-Power Battery Pack MB-D12 User Manual

Page 132

Advertising
background image

8

Gr

Αφαίρεση των Μπαταριών

Αφαίρεση των Μπαταριών

Προσέξτε να μην πέσουν κάτω οι μπαταρίες ή η συσκευή συγκράτησης.

1 Στρέψτε την ασφάλεια διαμερίσματος μπαταρίας MB-D12 στο και αφαιρέστε τη συσκευή συγκράτησης μπαταρίας (Εικόνα Ε).

2 Αφαιρέστε τη μπαταρία ή τις μπαταρίες από τη συσκευή συγκράτησης.

EN-EL15

Κατά το πάτημα του κουμπιού PUSH (ΠΑΤΗΣΤΕ)
της συσκευής συγκράτησης, σύρετε τη μπατα-
ρία προς το κουμπί. Τότε η μπαταρία θα μπορεί
να αφαιρεθεί όπως δείχνεται.

Η διαδικασία για αφαίρεση του ακροδέκτη τροφο-
δοσίας ΕΡ-5Β είναι η ίδια με αυτή για το EN-EL15.

Μπαταρίες ΑΑ

Αφαιρέστε τις μπαταρίες όπως απ εικονίζεται. Προ-
σέξτε ώστε να μην ρίξετε τις μπαταρίες κατά την
αφαίρεσή τους από τη συσκευή συγκράτησης.

EN-EL18

Κυλήστε την ασφάλεια απελευθέρωσης προς
την κατεύθυνση που υποδεικνύει το βέλος
(Y) και αφαιρέστε το κάλυμμα διαμερίσματος
μπαταρίας.

Advertising
This manual is related to the following products: