Bezpečnostní upozornění, Upozornění pro zákazníky v evropě, Informace k použití – Nikon Multi-Power Battery Pack MB-D12 User Manual

Page 146

Advertising
background image

2

Cz

Abyste zajistili řádný provoz, přečtěte si před
použitím produktu pečlivě tento návod. Po
přečtení návod uložte na místě, kde bude pří-
stupný pro všechny, kteří tento produkt použí-
vají.

Upozornění pro zákazníky v Evropě

Upozornění pro zákazníky v Evropě

VAROVÁNÍ

POKUD JE POUŽÍVÁN NESPRÁVNÝ TYP BATERIÍ,
HROZÍ NEBEZPEČÍ VÝBUCHU. POUŽITÉ BATERIE
LIKVIDUJTE PODLE MÍSTNĚ PLATNÝCH ZÁKONŮ.

Tento symbol značí, že přístroj
nepatří do komunálního odpadu.

Následující informace jsou určeny
pouze uživatelům v evropských
zemích:

• Likvidace tohoto výrobku se pro-

vádí v rámci tříděného odpadu na příslušném
sběrném místě. Výrobek nedávejte do běžného
komunálního odpadu.

• Další informace ohledně nakládání s odpadními

produkty Vám poskytne dodavatel nebo místní
úřad.

Bezpečnostní upozornění

• Battery Pack MB-D12 je určen pro použití pouze

s kompatibilními fotoaparáty.

• Nepoužívejte jej společně s bateriemi a držáky

baterií, které nejsou v tomto návodu doporuče-
né.

• Pokud MB-D12 právě nepoužíváte, nasaďte

krytku kontaktů, abyste zamezili elektrickému
zkratu, který by mohl způsobit vzájemný dotek
těchto kontaktů a kovových předmětů.

• Pokud je držák baterií vyjmutý z MB-D12, vyjmě-

te baterie nebo vložte držák či kryt do pouzdra,
abyste zabránili elektrickému zkratu, který by
mohl způsobit dotek kovových předmětů a elek-
trických kontaktů.

Informace k použití

• Při nasazování a snímání MB-D12 se může roz-

svítit kontrolka přístupu na paměťovou kartu.
Nejedná se o závadu.

• Pokud ze zařízení začne stoupat dým nebo

zaznamenáte neobvyklý zápach, okamžitě
zařízení přestaňte používat. Po vyjmutí baterií
odneste zařízení ke kontrole k prodejci nebo do
autorizovaného servisu Nikon.

• Zařízení MB-D12 není vybaveno hlavním vypína-

čem. Fotoaparát zapnete či vypnete otočením
hlavního vypínače.

Advertising
This manual is related to the following products: