Bezpečnostné upozornenia, Poznámky pre užívateľov v európe, Upozornenia pri používaní – Nikon Multi-Power Battery Pack MB-D12 User Manual

Page 166

Advertising
background image

2

Sk

Pred použitím výrobku si dôkladne prečítajte
túto príručku, aby ste zabezpečili jeho správ-
ne fungovanie. Po prečítaní uložte príručku na
miesto, kde ju môžu nájsť všetci, ktorí používa-
jú tento výrobok.

Poznámky pre užívateľov v Európe

Poznámky pre užívateľov v Európe

POZOR

PRI ZÁMENE BATÉRIE ZA NESPRÁVNY TYP HROZÍ
NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU. POUŽITÉ BATÉRIE
LIKVIDUJTE PODĽA POKYNOV.

Tento symbol označuje, že výrobok
treba odovzdať do separovaného
odpadu.

Nasledujúce upozornenie platí len
pre používateľov v európskych kra-
jinách:

• Tento výrobok je určený na separovaný zber na

vhodnom zbernom mieste. Nevyhadzujte ho do
bežného domového odpadu.

• Ďalšie informácie získate od predajcu alebo

miestnych úradov zodpovedných za likvidáciu
odpadov.

Bezpečnostné upozornenia

• Battery pack MB-D12 používajte len s kompati-

bilnými fotoaparátmi.

• Nepoužívajte s batériami a zásobníkmi, ktoré ne-

odporúča táto príručka.

• Keď battery pack MB-D12 nepoužívate, zakryte

kontakty krytom, aby ste zabránili elektrickému
skratu spôsobenému dotykom kontaktov s ko-
vovými predmetmi.

• Ak je zásobník na batérie vybraný z battery pack-u

MB-D12, vyberte batérie alebo uložte zásobník do
puzdra na zásobník, aby ste zabránili elektrickému
skratu spôsobenému dotykom s inými kovovými
predmetmi.

Upozornenia pri používaní

• Pri pripájaní alebo odpájaní battery pack-u

MB-D12 od fotoaparátu sa môže kontrolka prístu-
pu na pamäťovú kartu rozsvietiť, ale neznamená
to poruchu.

• Ak spozorujete dym alebo nezvyčajný zápach

či šum z battery pack-u, okamžite prerušte jeho
používanie. Vyberte batérie a vezmite zariadenie
na kontrolu k predajcovi alebo do autorizované-
ho servisu spoločnosti Nikon.

• Battery pack MB-D12 nie je vybavený hlavným

vypínačom. Použite hlavný vypínač fotoaparátu
na zapnutie alebo vypnutie napájania.

Advertising
This manual is related to the following products: