Používanie battery pack-u, Pripojenie battery pack-u, Odpojenie battery pack-u – Nikon Multi-Power Battery Pack MB-D12 User Manual

Page 169

Advertising
background image

5

Sk

Používanie battery pack-u

Pripojenie battery pack-u

Pripojenie battery pack-u
Pred pripojením battery pack-u sa uistite, že fotoaparát je vypnutý, a že ovládacia poistka battery
pack-u MB-D12 (obrázok A-

!4

) je v pozícii L (na obrázku je fotoaparát D800).

1 Odstráňte kryt kontaktov (obrázok A-

q

) z battery pack-u.

2 Kontakty pre battery pack MB-D12 sú na spodku fotoaparátu a sú chránené krytom kontaktov.

Odstráňte kryt kontaktov, ako je znázornené na obrázku B-

q

a vložte ho do držiaka na kryt

kontaktov na battery pack-u MB-D12 (obrázok B-

w

).

3 Nasaďte battery pack MB-D12 tak, aby bola upevňovacia skrutka battery pack-u MB-D12 (ob-

rázok C-

w

) zarovnaná so závitom fotoaparátu na pripojenie statívu (obrázok C-

q

) a utiahnite

krúžok upevňovacej skrutky točením v smere, ako ukazuje šípka LOCK (obrázok D). Pred pri-
pojením battery pack-u MB-D12 k fotoaparátu nie je potrebné vyberať batériu z fotoaparátu.
Implicitne je nastavené, že batéria vo fotoaparáte sa použije, len ak je batéria v battery pack-u
MB-D12 vybitá. Možnosť Battery order (Poradie batérií) v ponuke používateľských nastavení
fotoaparátu (Skupina d) sa použije na zmenu poradia, v akom sa batérie majú použiť.

Uistite sa, že kryt kontaktov fotoaparátu je v držiaku na kryt kontaktov a kryt kontaktov battery pack-u
MB-D12 uložte na bezpečné miesto, aby sa nestratil.

Pri použití zaostrovacieho nadstavca Bellows PB-6 s MB-D12 sa vyžadujú automatické medzikrúžky
PB-6D a PK-13.

Odpojenie battery pack-u

Odpojenie battery pack-u
Ak chcete odpojiť battery pack MB-D12, vy-
pnite fotoaparát, ovládaciu poistku na battery
pack-u nastavte do polohy L, potom uvoľnite
krúžok upevňovacej skrutky a odpojte battery
pack. Ak battery pack nepoužívate, určite na-
saďte kryt kontaktov na fotoaparát aj na bat-
tery pack.

Advertising
This manual is related to the following products: