Varnostni ukrepi, Obvestila za stranke v evropi, Varnostni ukrepi za uporabo – Nikon Multi-Power Battery Pack MB-D12 User Manual

Page 176

Advertising
background image

2

Sl

Pravilno uporabo zagotovite tako, da pred
uporabo izdelka temeljito preberete ta navo-
dila. Ko jih preberete, poskrbite, da bodo shra-
njena na mestu, kjer bodo dostopna vsem, ki
uporabljajo izdelek.

Obvestila za stranke v Evropi

Obvestila za stranke v Evropi

PREVIDNO

ČE BATERIJO ZAMENJATE Z NADOMESTNO BA-
TERIJO NAPAČNEGA TIPA, OBSTAJA NEVARNOST
EKSPLOZIJE. ODSLUŽENE BATERIJE ODSTRANITE
V SKLADU Z NAVODILI.

Simbol označuje, da je treba izdelek
odstraniti ločeno.

Spodnje zahteve veljajo le za evrop-
ske uporabnike:

• Izdelek je določen za ločeno zbi-

ranje in odstranjevanje na ustre-
znem zbirališču. Ne odstranjujte ga kot gospo-
dinjski odpadek.

• Več informacij dobite pri prodajalcu ali lokalnih

oblasteh, zadolženih za ravnanje z odpadki.

Varnostni ukrepi

• MB-D12 je za uporabo samo z združljivimi fotoa-

parati.

• Ne uporabljajte z baterijami in držali za baterije,

ki niso priporočena v teh navodilih.

• Ko MB-D12 ne uporabljate, pokrijte kontakte s

pokrovčkom, da preprečite električni kratki stik,
do katerega bi prišlo, če bi se kovinski predmeti
dotaknili električnih priključkov.

• Ko z MB-D12 odstranite držalo za baterije, odstra-

nite baterije ali dajte držalo ali pokrov v torbico
za držalo, da preprečite električni kratki stik, do
katerega bi prišlo ob stiku z drugimi kovinskimi
predmeti.

Varnostni ukrepi za uporabo

• Ko MB-D12 priključite ali odstranite s fotoapara-

ta, lahko zasveti lučka za dostop do pomnilniške
kartice, kar ni okvara.

• Če opazite dim ali nenavaden vonj ali zvok iz ba-

terijskega napajalnika, takoj prenehajte z upora-
bo. Ko odstranite baterije, napravo nesite v pre-
gled prodajalcu ali serviserju, pooblaščenemu s
strani Nikona.

• MB-D12 nima stikala za vklop/izklop. Za vklop/

izklop napajanja uporabite stikalo fotoaparata.

Advertising
This manual is related to the following products: