Ettevaatusabinõud, Teated euroopa klientidele, Kasutuse ettevaatusabinõud – Nikon Multi-Power Battery Pack MB-D12 User Manual

Page 186

Advertising
background image

2

Et

Õige kasutuse tagamiseks lugege antud ju-
hend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi.
Pärast lugemist hoidke seda kõikide toote ka-
sutajate jaoks alati käepärast.

Teated Euroopa klientidele

Teated Euroopa klientidele

HOIATUS

AKU ASENDAMISEL EBAÕIGE TÜÜBIGA ESINEB
PLAHVATUSOHT. KASUTATUD AKUD TULEB LIK-
VIDEERIDA VASTAVALT JUHISTELE.

See sümbol näitab, et antud toodet
tuleb eraldi koguda.

Alljärgnev kehtib üksnes Euroopa
riikide kasutajatele:

• Antud toodet tuleb utiliseerida

selleks ettenähtud kogumispunk-
tides. Ärge visake majapidamisjäätmete hulka.

• Lisainfo saamiseks võtke ühendust müüja või

vastava kohaliku ametiasutusega, kes vastutab
prügimajanduse eest.

Ettevaatusabinõud

• MB-D12 on mõeldud kasutamiseks ainult ühil-

duvate kaameratega.

• Ärge kasutage koos akude või akuhoidikutega,

mida siin juhendis ei mainita.

• Vältimaks lühise tekkimist metalleseme puutu-

misel vastu klemme, vahetage kontakti kate, kui
MB-D12 ei ole kasutuses.

• Kui akuhoidik on MB-D12-st eemaldatud, eemal-

dage akud või asetage hoidik või kate hoidiku
karpi, et vältida lühise tekkimist teiste metallese-
metega kokkupuutumisel.

Kasutuse ettevaatusabinõud

• Mälukaardi juurdepääsu tuli võib MB-D12 kinni-

tamise või eemaldamise ajal süttida, tegu ei ole
veaga.

• Kui märkate akukomplektist tulevat suitsu, eba-

tavalist lõhna või heli, lõpetage koheselt kasuta-
mine. Pärast akude eemaldamist seadmest viige
see müüjale või Nikoni ametliku esindaja juurde
kontrolli.

• MB-D12 ei ole toitelülitiga varustatud. Kasutage

toite sisse- ja väljalülitamiseks kaamera toitelüli-
tit.

Advertising
This manual is related to the following products: