J i h d – Nikon Multi-Power Battery Pack MB-D12 User Manual

Page 201

Advertising
background image

7

Lv

Akumulatora līmenis

Kamera akumulatora līmeni parāda šādi:
Akumulators EN-EL15/EN-EL18

Vadības

panelis

Skatu

meklētājs

Apraksts

L

Akumulators pilnībā uzlādēts.

K

Akumulators daļēji izlādējies.

J
I

H

d

Zems akumulatora līmenis.
Sagatavojiet pilnīgi uzlādētu
rezerves akumulatoru vai
uzlādējiet akumulatoru.

H

(mirgo)

d

(mirgo)

Akumulators ir iztukšots.
Uzlādējiet vai nomainiet
akumulatoru.

AA tipa baterijas

Vadības

panelis

Skatu

meklētājs

Apraksts

L

Atlikušais lādiņš.

I

d

Zems baterijas lādiņš. Saga-
tavojiet rezerves baterijas.

H

(mirgo)

d

(mirgo)

Baterijas ir iztukšotas. Aizvara
atbrīvošana atspējota.

Kameras pielāgoto iesta-
tījumu izvēlnes grupas
“d” opciju var izmantot, lai
mainītu bateriju un aku-
mulatora izmantošanas
secību. Kad kamera tiek darbināta, izmantojot
barošanas bloku MB-D12, vadības panelī tiek
parādīta ikona

s

. Ja

s

ikona mirgo, tas nozīmē,

ka akumulatora nodalījuma vāks nav aizvērts.
Aizveriet un nostipriniet ar sprūdu akumulatora
nodalījuma vāku.

Lai nodrošinātu, ka kame-
ra parāda pareizu bateriju
līmeni, kad tiek izman-
totas AA tipa baterijas,
iestatiet opcijai MB-D12
battery type (MB-D12
baterijas tips)
atbilstošu pielāgoto iestatījumu
(grupa “d”) izvēlnes opciju. Ja netiek atlasīta parei-
za opcija, kamera var sākt darboties nepareizi.

Opcija

Bateriju tips

1 LR6 (AA alkaline)

AA, sārma (LR6)

2 HR6 (AA Ni-MH)

AA, Ni-MH (HR6)

3 FR6 (AA lithium)

AA, litija (FR6)

Ja MB-D12 netiek izmantots, izņemiet no tā ba-
terijas.

Bateriju informācija

Akumulatora informāci-
ju (tostarp akumulatora
EN-EL18 kalibrēšanas
informāciju) var apska-
tīt, izmantojot kameras
iestatīšanas izvēlni (ka-
meras akumulatori ir uzskaitīti pa kreisi, bet
MB-D12 – pa labi). Ja tiek izmantotas AA tipa
baterijas, tiek parādīta tikai bateriju līmeņa iko-
na. Papildu informāciju skatiet kameras rokas-
grāmatā.

Piezīme: Šajā lappusē redzamajās ilustrācijās iz-
mantota kamera D800.

Advertising
This manual is related to the following products: