Atsargumo priemonės, Pranešimai klientams europoje, Atsargumo priemonės naudojant prietaisą – Nikon Multi-Power Battery Pack MB-D12 User Manual

Page 206

Advertising
background image

2

Lt

Kad užtikrintumėte tinkamą veikimą, atidžiai
perskaitykite šią instrukciją pieš naudodamiesi
gaminiu. Perskaitę laikykite visiems naudojan-
tiems šį gaminį prieinamoje vietoje.

Pranešimai klientams Europoje

Pranešimai klientams Europoje

DĖMESIO

JEI BUS NAUDOJAMAS NETINKAMO TIPO AKU-
MULIATORIUS, GALI VYKTI SPROGIMAS. AKU-
MULIATORIUS IŠMESKITE TAIP, KAIP NURODYTA
INSTRUKCIJOJE.

Šis simbolis nurodo, kad gaminys
turi būti surenkamas atskirai.

Tai taikoma tik vartotojams Europos
šalyse:

• Šis gaminys sukurtas atskirai su-

rinkti tinkamame surinkimo punk-
te. Nemeskite su buitinėmis atliekomis.

• Daugiau informacijos galite gauti iš pardavėjo ar

vietinių kompetentingų specialistų, atsakingų už
atliekų tvarkymą.

Atsargumo priemonės

• MB-D12 galima naudoti tik su suderinamais fo-

toaparatais.

• Nenaudokite su akumuliatoriais ar akumuliatorių

laikikliais, nerekomenduotais šioje instrukcijoje.

• Kad būtų išvengta trumpojo elektros grandinių

jungimo, sukelto metalinių objektų, liečiančių
maitinimo kontaktus, kai nenaudojate MB-D12,
uždėkite kontaktų dangtelį.

• Kai akumuliatorių laikiklis išimtas iš MB-D12, išim-

kite akumuliatorius, arba laikykite laikiklį ar gaubtą
jo dėkle, kad išvengtumėte trumpojo jungimo dėl
kontakto su kitais metaliniais objektais.

Atsargumo priemonės naudojant prietaisą

• Prijungiant MB-D12 prie fotoaparato arba nu-

imant nuo jo gali užsidegti atminties kortelės
prieigos lemputė, tačiau tai nereiškia gedimo.

• Jei iš akumuliatoriaus imtų sklisti dūmai, neįpras-

tas kvapas ar triukšmas, nedelsiant nustokite jį
naudoję. Išėmę akumuliatorius nuneškite prie-
taisą pardavėjui arba „Nikon“ įgaliotajam techni-
nės priežiūros atstovui.

• MB-D12 neturi maitinimo jungiklio. Kad jį įjung-

tumėte ar išjungtumėte, naudokite fotoaparato
maitinimo jungiklį.

Advertising
This manual is related to the following products: