Prevederi de siguranţă, Avertismente pentru clienţii din europa, Precauţii pentru utilizare – Nikon Multi-Power Battery Pack MB-D12 User Manual

Page 226

Advertising
background image

2

Ro

Pentru a asigura operarea corectă, citiţi acest
manual cu atenţie înainte de a utiliza acest
produs. După citire, asiguraţi-vă că păstraţi
manualul unde poate fi văzut de toţi cei care
utilizează produsul.

Avertismente pentru clienţii din Europa

Avertismente pentru clienţii din Europa

ATENŢIE

EXISTĂ RISCUL DE EXPLOZIE ÎN CAZUL ÎN CARE
ACUMULATORUL ESTE ÎNLOCUIT CU UNUL DE
TIP INCORECT. ARUNCAŢI ACUMULATORII UZAŢI
ÎN CONFORMITATE CU INSTRUCŢIUNILE.

Acest simbol indică faptul că acest
produs trebuie colectat separat.

Următoarele vizează doar utilizatori
din ţările europene:

• Acest produs este proiectat pen-

tru colectarea separată la un cen-
tru adecvat de colectare. Nu aruncaţi la un loc cu
deşeurile menajere.

• Pentru mai multe informaţii, contactaţi distri-

buitorul sau autorităţile locale responsabile cu
gestionarea deşeurilor.

Prevederi de siguranţă

• MB-D12 poate fi utilizat numai cu aparate com-

patibile.

• Nu utilizaţi baterii şi carcase pentru baterii care

nu sunt recomandate în acest manual.

• Pentru a preveni scurtcircuite cauzate de obiec-

te de metal care ating bornele de alimentare, în-
locuiţi capacul de contact când MB-D12 nu este
utilizat.

• Când o carcasă de baterii este scoasă din MB-D12,

îndepărtaţi bateriile sau poziţionaţi carcasa sau
capacul în husa carcasei pentru a preveni scurt-
circuitele cauzate de contactul cu alte obiecte de
metal.

Precauţii pentru utilizare

• Indicatorul luminos de acces al cardului de me-

morie se poate aprinde când MB-D12 este ataşat
sau îndepărtat de pe aparatul foto, dar acest lucru
nu este o defecţiune.

• Dacă observaţi fum sau un miros neobişnuit sau

zgomot din grip, întrerupeţi imediat utilizarea.
După îndepărtarea bateriilor, duceţi dispozitivul
la comerciant sau la o reprezentanţă autorizată
Nikon pentru inspecţie.

• MB-D12 nu este echipat cu un comutator de ali-

mentare. Utilizaţi comutatorul de alimentare al
aparatului foto pentru a porni sau a opri aparatul
foto.

Advertising
This manual is related to the following products: