Bruke batteripakken, Feste batteripakken, Fjerne batteripakken – Nikon Multi-Power Battery Pack MB-D12 User Manual

Page 49

Advertising
background image

5

No

Bruke batteripakken

Feste batteripakken

Feste batteripakken
Før du fester batteripakken, må du sjekke at kameraet er slått av og at MB-D12s kontrollås (Figur
A-

!4

) er i L-posisjonen (illustrasjonene viser D800).

1 Fjern kontaktlokket (Figur A-

q

) fra batteripakken.

2 Kontaktene for MB-D12 er i bunnen av kameraet og beskyttes av et kontaktdeksel. Fjern kon-

taktdekslet som vist i Figur B-

q

og plasser det i kontaktdekslets holder på MB-D12 (Figur

B-

w

).

3 Sett inn MB-D12 mens du holder MB-D12s festeskrue (Figur C-

w

) på linje med kameraets sta-

tivfeste (Figur C-

q

), og stram festehjulet ved å vri det i retningen som LOCK-pilen viser (Figur D).

Du trenger ikke å ta ut batteriet fra kameraet før du kobler til MB-D12. Som standardinnstilling
brukes batteriet som er satt inn i kameraet bare etter at batteriet i MB-D12 er tømt. Alternativet
Rekkefølge for batterier i kameraets meny for egendefi nerte innstillinger (Gruppe D) kan
brukes for å endre rekkefølgen som batteriene blir brukt.

Vær nøye pе е plassere kameraets kontaktdeksel i kontaktdekselholderen, og oppbevar MB-D12s kon-
taktlokk på en trygg plass slik at du ikke mister det.

En PB-6D og en PK-13 automatisk mellomring er nødvendig når du bruker belgutstyret PB-6 sammen
med MB-D12.

Fjerne batteripakken

Fjerne batteripakken
For å ta av MB-D12, slår du av kameraet, og set-
ter kontrollåsen på MB-D12 til L. Så løsner du
festehjulet og fj erner MB-D12. Sett på kontakt-
dekslet på kameraet igjen, og kontaktlokket på
MB-D12 når batteripakken ikke er i bruk.

Advertising
This manual is related to the following products: