Säkerhetsföreskrifter, Meddelande till kunder i europa, Försiktighetsåtgärder – Nikon Multi-Power Battery Pack MB-D12 User Manual

Page 56

Advertising
background image

2

Sv

För att produkten ska fungera på rätt sätt ska
du läsa igenom den här handboken noggrant
innan du börjar använda produkten. När du
har läst handboken förvarar du den lättåtkom-
lig för alla som ska använda produkten.

Meddelande till kunder i Europa

Meddelande till kunder i Europa

VARNING

RISK FÖR EXPLOSION OM BATTERIET BYTS UT
MOT FEL TYP. SKROTA ANVÄNDA BATTERIER EN-
LIGT INSTRUKTIONERNA.

Den här symbolen anger att pro-
dukten måste lämnas till separat
insamling.

Följande gäller endast användare i
europeiska länder:

• Den här produkten ska lämnas

till separat insamling vid en särskild insamlings-
plats. Släng inte produkten tillsammans med det
vanliga hushållsavfallet.

• Mer information får du från återförsäljaren eller

av de lokala myndigheter som ansvarar för av-
fallshanteringen där du bor.

Säkerhetsföreskrifter

• MB-D12 kan endast användas med kompatibla

kameror.

• Använd den inte tillsammans med batterier och

batterihållare som inte rekommenderas enligt
denna bruksanvisning.

• Sätt tillbaka kontaktskyddet när MB-D12 inte

används för att förhindra elektrisk kortslutning
orsakad av att metallföremål rör vid strömkon-
takterna.

• När en batterihållare tas loss från MB-D12, ta

bort batterierna eller placera hållaren eller lock-
et i hållarens fodral för att motverka risken för
elektriska kortslutningar som orsakas av kontakt
med andra metallföremål.

Försiktighetsåtgärder

• Minneskortets indikator kan tändas när MB-D12

sätts på eller tas loss från kameran, men detta
innebär inte något fel.

• Stäng av direkt om du skulle upptäcka rök, en

ovanlig lukt eller ett ovanligt ljud från batteri-
packet. Efter att du tagit ur batterierna tar du en-
heten till försäljaren eller en Nikon-auktoriserad
representant för kontroll.

• MB-D12 har ingen strömknapp. Använd kame-

rans strömknapp för att stänga av eller sätta på
strömmen.

Advertising
This manual is related to the following products: