Använda batteripacket, Sätta fast batteripacket, Ta ur batteripacket – Nikon Multi-Power Battery Pack MB-D12 User Manual

Page 59

Advertising
background image

5

Sv

Använda batteripacket

Sätta fast batteripacket

Sätta fast batteripacket
Se till att kameran är avstängd innan du sätter fast batteripacket och att MB-D12-knapplåset (Fi-
gur A-

!4

) är i L-läge (illustrationerna visar D800).

1 Ta av kontaktskyddet (Figur A-

q

) från batteripacket.

2 Kontakterna för MB-D12 sitter underst på kameran, där de skyddas av ett kontaktskydd. Kontakt-

skyddet kan tas loss som visas i Figur B-

q

och sättas i kontaktskyddshållaren på MB-D12 (Figur

B-

w

).

3 Placera MB-D12 så att du passar in dess monteringsskruv (fi gur C-

w

) med kamerans stativgänga

(Figur C-

q

) och spänn fästskivan genom att skruva den i LOCK-pilens riktning (fi gur D). Du behö-

ver inte ta ut batteriet ur kameran innan MB-D12 ansluts. I grundinställningen används batteriet
som sitter i kameran endast efter det att batteriet i MB-D12 har använts upp. Alternativet Bat-
teriordning

på kamerans Anpassningsmeny (grupp d) kan användas för att ändra ordningen i

vilken batterierna ska användas.

Sätt alltid kamerans kontaktskydd i kontaktskyddshållaren och förvara kontaktlocket till MB-D12 på
ett säkert ställe för att undvika att tappa bort dem.

En PB-6D och PK-13 automatisk mellanring krävs när en PB-6 bälg används med MB-D12.

Ta ur batteripacket

Ta ur batteripacket
När du tar loss MB-D12, ska du först stänga av
kameran och ställa knapplåset på MB-D12 på L.
Lossa sedan fästskivan och ta loss MB-D12. Sätt
på kontaktskyddet på kameran och även kon-
taktskyddet på MB-D12 igen när du inte tänker
använda batteripacken.

Advertising
This manual is related to the following products: