Sikkerhedsforskrifter, Bemærkning til kunder i europa, Forholdsregler for anvendelse – Nikon Multi-Power Battery Pack MB-D12 User Manual

Page 86

Advertising
background image

2

Dk

Læs denne manual grundigt igennem før an-
vendelse af dette produkt for at sikre korrekt
funktion. Efter at have læst manualen skal du
opbevare den tilgængeligt for alle, der anven-
der produktet.

Bemærkning til kunder i Europa

Bemærkning til kunder i Europa

ADVARSEL

DER ER FARE FOR EKSPLOSION, HVIS BATTERIET
UDSKIFTES MED EN UKORREKT TYPE. AFSKAF
BRUGTE BATTERIER I HENHOLD TIL INSTRUK-
TIONERNE.

Dette symbol angiver, at dette pro-
dukt skal indleveres separat.

Følgende gælder kun for brugere i
europæiske lande:

• Dette produkt er beregnet til se-

parat indlevering hos et særligt
anlæg for denne slags aff ald. Smid ikke batteriet
ud sammen med husholdningsaff ald.

• Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du

kontakte forhandleren eller de lokale myndighe-
der, som er ansvarlige for aff aldshåndtering.

Sikkerhedsforskrifter

• MB-D12 er udelukkende til anvendelse med

kompatible kameraer.

• Må ikke anvendes med batterier og batterihol-

dere, der ikke anbefales i denne manual.

• For at undgå elektriske kortslutninger forårsaget

af metalobjekter, der rører strømpolerne, skal du
sætte kontaktdækslet på igen, når MB-D12 ikke
anvendes.

• Når du fj erner en batteriholder fra MB-D12, skal

du fj erne batterierne eller sætte holderen eller
dækslet i batteriholderhuset for at undgå elek-
triske kortslutninger forårsaget af kontakt med
andre metalobjekter.

Forholdsregler for anvendelse

• Hukommelseskortlampen tændes muligvis, når

MB-D12 monteres eller fj ernes fra kameraet, men
dette er ikke en funktionsfejl.

• Oplever du røg eller en usædvanlig lugt fra bat-

teriet, skal du omgående stoppe anvendelse.
Efter fj ernelse af batterierne skal du indlevere
enheden hos detailhandleren eller en Nikon-
autoriseret forhandler til eftersyn.

• MB-D12 er ikke i sig selv udstyret med en afbry-

der. Anvend kameraets afbryder til at slukke ka-
meraet.

Advertising
This manual is related to the following products: