Pripojenie telekonverora k telesu fotoaparátu, Pripojenie, Odpojenie – Nikon AF-S TC-20E III User Manual

Page 107: Stanovenie expozície

Advertising
background image

Sk

107

Pripojenie telekonverora k telesu

fotoaparátu

Uistite sa, že je vypnuté napájanie fotoaparátu a vyhnite
sa priamemu slnečnému svetlu.

Pripojenie
Pripojte fotoaparát k zostave objektív/telekonvertor
tak, aby bola montážna značka fotoaparátu zarovnaná
so značkou telekonvertor-fotoaparát na
telekonvertore. Opatrne, aby ste omylom nestlačili
tlačidlo aretácie bajonetu, otáčajte teleso fotoaparátu
proti smeru hodinových ručičiek (s telesom
fotoaparátu smerujúcim od vás), kým s kliknutím
nezapadne na miesto.
• Ak má váš fotoaparát zdvíhaciu páčku pripojenia

expozimetra, uistite sa, že je páčka pripojenia
expozimetra v správnej polohe. (Podrobnosti
nájdete v Užívateľskej príručke vášho fotoaparátu.)

Odpojenie
Pri stlačenom uvoľňovacom tlačidle objektívu na
telese fotoaparátu otáčajte teleso fotoaparátu v smere
hodinových ručičiek (s telesom fotoaparátu
smerujúcim od vás) kým nie je značka telekonvertor-
fotoaparát zarovnaná s montážnou značkou objektívu
fotoaparátu.

Stanovenie expozície

Používanie telekonvertora znižuje svetelnosť
(efektívnu clonu) o 2 clony.
• S fotoaparátmi typu AI s/bez kontaktov CPU:

Stanovte expozíciu tým istým spôsobom, ako by ste
používali len primárny objektív. (Expozícia však
nemôže byť stanovená s objektívom typu G.)

• S inými fotoaparátmi, ako je typ AI: Použite metódu

so zaclonením objektívu. (Expozícia však nemôže
byť stanovená s objektívom typu G.)

• Pre dostupné režimy expozície a systémy merania

expozície si pozrite Užívateľskú príručku pre váš
fotoaparát.

Advertising
This manual is related to the following products: