Manual
English: + Deutsch: + Español: + Italiano: + Čeština: + Polszczyzna: +

Service Manual Candy - PVI 633 B

background image

UK

Thank you for purchasing the CANDY induction hob. Please read this instruction manual

carefully before using the hob and keep it in a safe place for future reference.

ENGLISH

FRENCH

CECK

DANISH

ITALIAN

SPANISH

FINN

GERMAN

NORWEGLIAN

POLISH

RUSSIAN

SWEDISH

DUTCH

PORTUGUESE

SLOVENIAN

Návod k použití pro indukþní varnou desku

Instruction Manual For Induction Hob

633 B

Brugervejledning til induktionskogetop

Manuale di istruzioni per piano cottura a

induzione

Manual de instrucciones para encimera de

inducción

Induktiokeittotason ohjekirja.

Gebrauchsanleitung für Induktions-Kochfeld

Bruksanvisning for induksjonsplatetopp

Instrukcja u

Īytkowania indukcyjnej páyty

grzejnej

Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɢɧɞɭɤɰɢɨɧɧɨɣ

ɜɚɪɨɱɧɨɣ ɩɚɧɟɥɢ

Ɇɨɞɟɥɶ

Instruktionshandbok för induktionshäll

Gebruiksa anwijzing inductiekookplaat

Manual de Instruções da placa de indução

þ

Navodila za uporabo indukcijskih kuhalnih
ploš

Table De Cuisson Induction

GaVn^W=

Model: PVI

633 B

PVI

Model:

633 B

PVI

Model:

633 B

PVI

Modello:

633 B

PVI

Modelo:

633 B

PVI

Malli:

633 B

PVI

Modell:

633 B

PVI

Modell:

633 B

PVI

Model:

633 B

PVI

:

633 B

PVI

Modell:

633 B

PVI

Model:

633 B

PVI

Modelo:

633 B

PVI

633 B

PVI

Model:

1

0

2

Next

Summary of Contents

 • p. 1/131
  UK Thank you for purchasing the CANDY induction hob. Please read this instruction manual carefully before using the hob and keep it in a safe place for future reference. ENGLISH FRENCH CECK DANISH ITALIAN SPANISH FINN GERMAN NORWEGLIAN POLISH RUSSIAN SWEDISH
 • p. 2/131
  Q]Z CALDU NSH ;88 B ^cYjXi^dc ]dW XViZgh [dg Vaa `^cY d[ Xdd`^c\1 l^i] ^ih ZaZXigdbV\cZi^X Xdd`^c\odcZh1 VcY ^ih b^Xgd2XdbejiZg^hZY Xdcigdah VcY bjai^2[jcXi^dch1 bV`^c\ ^i i]Z ^YZVa X]d^XZ[dg idYVn - h [Vb^an3 KVcj[VXijgZY l^i] heZX^Vaan ^bedgiZY bViZg^Vah1
 • p. 3/131
  ;QNSECSINM FQNL NUEQwHEASIMGA hZchdg bdc^idgh i]Z iZbeZgVijgZ ^c i]Z Xdd`^c\odcZh3 T]Zc i]Z iZbeZgVijgZ ZmXZZYh V hV[ZaZkZa1 i]Z Xdd`^c\ odcZ ^h VjidbVi^XVaan hl^iX]ZYd[[3 3ESECSINM NF RLAKK NQ MNMwLAGMESIC ISELRT]Zc V eVc l^i] V Y^VbZiZg d[ aZhh i]Vc =5
 • p. 4/131
  @AQMIMGR/ Q]Z ^cYjXi^dc ]dW bjhi WZ ^chiVaaZY Wn V egdeZgan fjVa^[^ZY eZghdc3 TZ ]VkZ djg dlcfjVa^[^ZY ^chiVaaZgh3 LZkZg ign id ^chiVaa i]Z Veea^VcXZ ndjghZa[3 Q]Z ^cYjXi^dc ]dW bjhi cdi WZ ^chiVaaZY VWdkZgZ[g^\ZgVidgh1 [gZZoZgh1 Y^h]lVh]Zgh dg ijbWaZ YgnZgh3
 • p. 5/131
  ;QEOAQASINM BEFNQE TRIMG/T]Zc i]Z edlZg ^h hl^iX]ZY dc1 i]Z WjooZg l^aahdjcY dcXZ VcY Vaa i]Z ^cY^XVidgh l^aa XdbZ dc[dg dcZ hZXdcY VcY i]Zc \d dji3 Q]Z ]dW ^h cdl^c hiVcYWn bdYZ3NaVXZ i]Z eVc ^c i]Z XZcigZ d[ i]Z Xdd`^c\ odcZ3 2AMCEKKIMG SHE ,1::=>,
 • p. 6/131
  >ILEQ CAMCEKKASINMA[iZg hZii^c\ i]Z i^bZ V\V^c1 ]daY Ydlc i]Z ,Q^bZg, `Zn [dg : hZXdcYh3 Q]^h l^aa XVcXZa i]Z i^bZgVcY i]Z ^cY^XVidg l^aa gZkZgi id ,5,3 ?MKNCJIMGGdaY Ydlc i]Z ,HciZgadX`, `Zn [dg 7 hZXdcYh VcY i]Z ]dW l^aa gZijgc id cdgbVa ldg`^c\3 =AFESX
 • p. 7/131
  CaZVc i]Z ^cYjXi^dc ]dW gZ\jaVgan id hide [dgZ^\c dW_ZXih [gdb\Zii^c\ ^cid i]Z [Vc VcY egZkZci^c\ i]Z Veea^VcXZ [gdb ldg`^c\ egdeZgan3 Dd cdi hidgZ YZiZg\Zcih dg [aVbbVWaZ bViZg^Vah WZcZVi] i]Z ]dW3 AalVnh deZc hZVaZY XdciV^cZgh1 hjX] Vh XVch1 WZ[dgZ ]ZVi^c\
 • p. 8/131
  H[ Vcn VWcdgbVa^in dXXjgh1 i]Z ^cYjXi^dc ]dW l^aa VjidbVi^XVaan \d ^cid egdiZXi^kZ bdYZ VcY Y^heaVn dcZ d[ i]Z [daadl^c\ XdYZh? E84E9 AWcdgbVa iZbeZgVijgZ C]ZX` i]Z eVc Q]Z VWdkZ iVWaZ h]dlh ]dl id VhhZhh VcY X]ZX` Xdbbdc [Vjaih3 Dd cdi Y^hbVciaZ i]Z Veea^VcXZ
 • p. 9/131
  Q]Z XdciZcih d[ i]^h bVcjVa ]VkZ WZZc XVgZ[jaan X]ZX`ZY3 GdlZkZg1 i]Z XdbeVcn XVccdi WZ ]ZaY gZhedch^WaZ [dg Vcn b^heg^cih dg db^hh^dch3 Aahd1 Vcn iZX]c^XVa bdY^[^XVi^dch bVn WZ ^cXajYZY ^c V gZk^hZY kZgh^dc d[ i]Z bVcjVa l^i]dji cdi^XZ3 Q]Z VeeZVgVcXZ VcY
 • p. 10/131
  gk_ fheYkh[ Z|[nY[bb[dji hwikbjWji fekh jeki b[i jof[i Z[ Yk_iied ]htY[ s b-wd[h]_[ wb[YjhecW]dwj_gk[[j kd ioijvc[ Z[ YeccWdZ[ wb[Yjhed_gk[3 Kehi Z[ iW YedY[fj_ed1 deki Wledi Wffehjw kd[ Wjj[dj_ed fWhj_Ykb_vh[ s bW i_cfb_Y_jw Z|kj_b_iWj_ed[j s bW \_WX_b_jw
 • p. 11/131
  JdafWUf[a` S`f[0egdUZSgXXWSd YWfj[kh Yedjhzb[ bW j[cfwhWjkh[ s b-_djwh_[kh Z[ bWjWXb[ Z[ Yk_iied3 Q-_b h[bvl[ kd[ Y^Wb[kh [nY[ii_l[1 bWjWXb[ Z[ Yk_iied i-wj[_dZhW WkjecWj_gk[c[dj3L[Y`S^[eSf[a` V,aT\Wfe W` Ua`fSUf ShWU ^S fST^W VWUg[eea`Q_ leki fei[p1 ikh
 • p. 12/131
  KWUa__S`VSf[a`e KW jWXb[ Z[ Yk_iied wb[Yjh_gk[ Ze_j xjh[_dijWbbw[ fWh kd f[hiedd[b j[Y^d_gk[ gkWb_\_w3M[ fWi fheYwZ[h i[kb s b-_dijWbbWj_ed3KW jWXb[ Z[ Yk_iied wb[Yjh_gk[ d[ Ze_j fWixjh[ _dijWbbw[ ikh kd hw\h_]whWj[kh1 kd bWl[2lW_ii[bb[ ek kd bWl[2b_d][3KW
 • p. 13/131
  >hS`f ^,gf[^[eSf[a`=Ikij[ Wfhvi b-WbbkcW][1 bW jWXb[ Z[ Yk_iied wc[j kdi_]dWb iedeh[1 jeki b[i leoWdji Yb_]dej[dj f[dZWdjkd[ i[YedZ[1 i_]dWbWdj W_di_ gk[ bW jWXb[ Z[ Yk_iied[ij [d l[_bb[3 J^SUWd ^S USeeWda^W egd ^S la`W VW Ug[eea` UZa[e[W1 >``g^Sf[a`
 • p. 14/131
  Ca`Uf[a` eoUgd[fo W`XS`fOekh bW iwYkh_jw Z[i [d\Wdji1 bW jWXb[ _dZkYj_ed [ij wgk_fw[ Z-kd Z_ifei_j_\ Z[ XbeYW][3Cecc[dj WYj_l[h b[ XbeYW][ ? cW_dj[d_h Wffkow[ bW jekY^[ Zk Z_ifei_j_\ Z[ XbeYW][ .Hdj[hbeYa/3KW jWXb[ Z[ Yk_iied i[ Xbegk[1 b-W\\_Y^[kh Zk c_dkj[kh
 • p. 15/131
  M[jjeo[h hw]kb_vh[c[dj bW jWXb[ Z[ Yk_iied W\_d Z-wl_j[h gk[ bW iWb[jw d[ i-WYYkckb[ [j d-[djhWl[ b[ Xed \edYj_edd[c[dj Z[ b-WffWh[_b wb[YjhecwdW][h3 M[ fWi fbWY[h Z[ Zwj[hi_\i1 Z[ Zwj[h][dji1 ek Z[ cWjwh_Wkn _d\bWccWXb[i ieki bW jWXb[ Z[ Yk_iied wb[Yjh_gk[3
 • p. 16/131
  Q_ kd[ WdecWb_[ i[ fheZk_j1 bW jWXb[ _dZkYj_ed ZwYb[dY^[ WkjecWj_gk[c[dj kd ceZ[ fhej[Yj_ed [j b[i YeZ[i ik_lWdji WffWhW_ii[dj ikh b-W\\_Y^[kh? E84E9 j[cfwhWjkh[ WdehcWb[ lwh_\_[h bW YWii[heb[ C[Y_ [ij kd[ b_ij[ Z[i fWdd[i b[i fbki YekhWdj[i3 M[ fWi Zwcedj[h
 • p. 17/131
  Reki b[i Yedj[dki Z[ Y[ ceZ[ Z|[cfbe_ edj wjw Wjj[dj_l[c[dj Yedjhzbwi3 CWdZo d[ f[kj xjh[ j[dk fekh h[ifediWXb[ Z|[hh[kh Z|_cfh[ii_ed ek Z|ec_ii_ed3 Ed ekjh[1 Z|wl[djk[bb[i ceZ_\_YWj_edi j[Y^d_gk[i f[kl[dj xjh[ Wffehjw[i1 iWdi Wl[hj_ii[c[dj1 behi Z|kd[ hwl_i_ed
 • p. 18/131
  Vážený zákazníku, chceme Vám pod Čkovat za to, že jste rozhodl pro koupi indukþní varné desky znaþky CANDY, výrobku, který zcela ur þitČ uspokojí Vaše potĜeby po dlouhou Ĝadu let. P Ĝed zahájením provozu proþtČte prosím pozornČ tento návod k použití a poté
 • p. 19/131
  Bezpe þnost Tato varná deska byla vyvinuta pro domácí použití. Výrobce si vyhrazuje právo provedení technických úprav, úprav vzhledu þi programĤ, v souvislosti s neustálým technickým vývojem. Ochrana proti p ĜehĜátí Teplota varných zón je kontrolována pomocí
 • p. 20/131
  3. Po uložení varné desky na zvolené místo je t Ĝeba ji uchytit k pracovní ploše pomocí þtyĜ kovových úchytĤ na základn Č desky. Každý úchyt je možné nastavit dle hloubky pracovní desky. Šroub Úhelník Základna Otvor pro šroub Upozorn Ční: (1) Instalaci induk
 • p. 21/131
  Návod k používání P Ĝíprava pĜed použitím: Ihned po zapnutí vydá varná deska zvukový signál, všechny sv Čtelné kontrolky se rozsvítí po dobu 1 vte Ĝiny, tím signalizují, že varná deska se nachází v pohotovém stavu (stand by). Postavte varnou nádobu na zvolenou
 • p. 22/131
  Vynulování funkce Timer Pro vymazání p Ĝedtím nastavené funkce stisknČte tlaþítko “Timer” po dobu 5 vteĜin. Tím je zrušena funkce Timer a displej se vrátí na hodnotu 0. Bezpe þnostní pojistka: Pro v Čtší bezpeþí dČtí je indukþní varná deska je opatĜena dČtskou
 • p. 23/131
  Bezpe þnost a údržba þnostní spína þ k tomu urþený. budov Č. Induk þ p Ĝímo vodou. spot Ĝebiþ potravin k va Ĝení. KromČ toho, že je to nebezpe þné, mohlo by dojít k jejímu poškození. Neoh Ĝ Ĝedem otev Ĝ Ĝ rozpínavosti vybuchne. Č provozu z Ĥstává varná zóna
 • p. 24/131
  ýištČní s údržba ýištČní povrchu varné desky je tĜeba provádČt podle následujících doporuþení: Typ ne þistoty ZpĤsob vyþištČní Pom Ĥcka k provedení þištČní malé zašpin Ční s použitím teplé vody; následn Č osušit mycí houba v Čtší zašpinČní s použitím teplé
 • p. 25/131
  Dodatek Obsah celého tohoto návodu k použití byl pe þlivČ zkontrolován. PĜesto nemĤže výrobce zodpovídat za tiskové chyby nebo výpadky v textu. Dále upozor Ėujeme, že pĜípadné revize tohoto návodu k použití mohou být provedeny bez p Ĝedchozího upozornČní.
 • p. 26/131
  Kære kunde, tak fordi De har valgt en induktionskogetop fra CANDY, et produkt som De helt sikkert vil få glæde af i mange år. Læs denne brugervejledning grundigt igennem, før De tager produktet i brug, og opbevar den omhyggeligt, så De kan slå op i den,
 • p. 27/131
  Intensitetsniveau Kogefeltet slukker automatisk efter 1-3 8 timer 4-6 4 timer 7-9 2 timer Sikkerhed Denne kogetop er udviklet til privat brug. Vi er altid opmærksomme på at forbedre vore produkter og forbeholder os ret til at foretage ændringer i takt med
 • p. 28/131
  3. Efter at have placeret kogetoppen i hullet, skal den fastgøres til overfladen, den hviler på med 4 vinkelbeslag, (som vist på billedet). Justér hver enkelt beslag afhængigt af tykkelsen på overfladen, som kogetoppen hviler på. Skrue Vinkelbeslag Sokkel
 • p. 29/131
  Brugervejledning Klargøring før brug: Så snart der tændes for kogetoppen lyder der et lydsignal, alle kontrollamper blinker i 1 sekund, hvilket angiver, at kogtoppen står i stand-by.Stil gryden på det valgte kogefelt. DriftsvejledningEfter at have trykket
 • p. 30/131
  Annullering af TIMER funktion Hold tasten “timer” nede i 5 sekunder for at slette den tidligere indstillede funktion. Displayet viser 0. BørnesikringAf hensyn til børns sikkerhed er induktionskogetoppen forsynet med en børnesikring, hvormed funktionerne
 • p. 31/131
  Sikkerhed og vedligeholdelse Brug en sikkerhedsafbryder som udelukkende bruges til dette husholdningsapparat. Kun til indendørs brug. Vask aldrig induktionskogetoppendirekte med vand. Brug aldrig en tom gryde på kogetoppen (uden mad som skal tilberedes),
 • p. 32/131
  Rengøring og vedligeholdelse Overfladen på kogetoppen kan rengøres på følgende måde: Type snavs Sådan gøres det rent Materiale til rengøring kun lidt snavset med varmt vand, hvorefter der tørres efter svamp meget snavset med varmt vand, hvorefter der tørres
 • p. 33/131
  Særlig erklæring Indholdet i denne manual er blevet kontrolleret omhyggeligt. Fabrikanten fraskriver sig ansvar for trykfejl og eventuelle udeladelser opstået under trykningen. Herudover kan der ved en eventuel revidering af brugervejledningen blive tilføjet
 • p. 34/131
  Gentile Cliente, desideriamo ringraziarLa per aver scelto il piano cottura a induzione CANDY, un prodotto che sicuramente soddisferà per molti anni le Sue esigenze. Legga attentamente questo manuale di istruzioni prima dell’uso e lo conservi con cura per
 • p. 35/131
  Sicurezza Questo piano cottura è stato progettato per l’uso domestico. Sempre attenti a migliorare i nostri prodotti, ci riserviamo il diritto di apportare modifiche in caso di eventuali evoluzioni tecniche. Protezione contro il surriscaldamento Un sensore
 • p. 36/131
  3. Dopo avere posizionato il piano cottura, fissarlo con quattro squadrette alla superficie d’appoggio (come indicato dalla figura). Regolare poi ogni singola squadretta in base allo spessore del piano d’appoggio. Vite Squadretta Base Foro per la vite Precauzioni(1)
 • p. 37/131
  Istruzioni per l’uso Preparazione prima dell’uso: Subito dopo l’accensione il piano cottura emette un segnale acustico, tutti i led lampeggiano per 1 secondo segnalando che il piano cottura è in stand-by. Mettere la pentola sopra la zona di cottura prescelta.
 • p. 38/131
  Annullare funzione TIMER Tenere premuto il tasto “timer” per 5 secondi per cancellare la funzione impostata in precedenza. Il display indicherà 0. Funzione di sicurezzaPer garantire la sicurezza dei bambini il piano cottura a induzione è dotato di un dispositivo
 • p. 39/131
  Sicurezza e manutenzione Utilizzare un interruttore di alimentazione di sicurezza dedicato. direttamente con acqua il piano cottura a induzione. Non usare mai la pentola vuota (senza all’interno il cibo da cuocere), perché si può danneggiare ed è senza prima
 • p. 40/131
  Pulizia e manutenzione La superficie del piano cottura può essere pulita come segue: Tipo di sporco Come pulire Materiale per la pulizia poco sporco con acqua calda; poi asciugare spugna molto sporco con acqua calda ed asciugare con una spugna abrasiva specifica
 • p. 41/131
  IT ALIAN 41 SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI CERTIFICATO DI GARANZIA CONVENZIONALE: cosa fare?Il Suo prodotto è garantito, alle condizioni e nei termini riportatisul certificato inserito nel prodotto ed in base alle previsioni deldecreto legislativo 24/02, nonché
 • p. 42/131
  Dichiarazione speciale Tutti i contenuti di questo manuale sono stati attentamente controllati. Tuttavia, il produttore non si assume responsabilità per errori od omissioni nella stampa. Inoltre, in un’eventuale revisione del manuale di istruzioni, potranno
 • p. 43/131
  Estimado Cliente, deseamos darle las gracias por haber elegido la encimera de inducción CANDY, un producto que seguramente satisfará por muchos años sus exigencias. Lea con atención este manual de instrucciones antes del uso y conservelo con cuidado para
 • p. 44/131
  Seguridad Esta encimera se ha diseñado para uso doméstico.Siempre atentos a mejorar nuestros productos, nos reservamos el derecho de aportar modificaciones relativas a eventuales nuevas evoluciones técnicas. Protección contra el sobrecalentamientoUn sensor
 • p. 45/131
  3. Después de posicionar la encimera, fijarla con cuatro angulares a la superficie de apoyo (como indicado en la figura). Luego regular cada angular en base al espesor de la superficie de apoyo. To rnillo Angular Base Taladro para tornillo Precauciones(1)
 • p. 46/131
  Instrucciones para el uso Preparación antes del uso: Enseguida después de encenderla, la encimera emite una señal acústica, todos los led destellan por 1 segundo señalando que la encimera está en stand-by. Poner la olla encima de la zona de cocción seleccionada.
 • p. 47/131
  Anular función TIMER Pulsar la tecla “timer” por 5 segundos para borrar la función configurada anteriormente. El display indicará 0. Función de seguridad Para garantizar la seguridad de los niños, la encimera de inducción está dotada de un dispositivo de
 • p. 48/131
  Seguridad y mantenimiento Utilizar un interruptor de alimentación de seguridad adecuada. Solo para uso interno. No lavar nunca directamente con agua la encimera de inducción No usar nunca la olla vacía (sin comida por cocer al interior), porque se puede
 • p. 49/131
  Limpieza y mantenimiento La superficie de la encimera se puede limpiar de la siguiente manera: Tipo de suciedad Cómo limpiar Utensilio a usar para limpiar poco sucio con agua calda; después secar esponja muy sucio con agua caliente y secar con una esponja
 • p. 50/131
  Declaración especial Todos los contenidos de este manual han sido atentamente controlados. Sin embargo, el productor no se asume responsabilidades por errores u omisiones en la impresión. Además, en una eventual revisión del manual de instrucciones, se podrán
 • p. 51/131
  Arvoisa Asiakas, Haluamme kiittää sinua siitä, että olet valinnut CANDYn induktiokeittotason. Tuotteen, josta on sinulle iloa vuosiksi eteenpäin. Lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se mahdollista tulevaa tarvetta varten. Johdanto keittämistä
 • p. 52/131
  Turvallisuus Olemme suunnitelleet tämän keittotason kotitalouskäyttöön.Olemme aina valmiita parantamaan tuotteitamme ja siksi varaamme oikeuden tehdä tekniseen kehitykseen liittyviä muutoksia. YlikuumenemissuojaSensori kontrolloi lämpötilaa keittotason sisässä.
 • p. 53/131
  3. Asetettuasi keittotason, kiinnitä se tukitasoon neljällä neliöllä (kuten kuvassa). Säädä sitten jokainen neliö tukitason paksuuden mukaan. Ruuvit Neliö Alusta Reikä ruuveja varten Varotoimenpiteet(1) Induktiokeittotason saa asentaa ainoastaan tehtävään
 • p. 54/131
  Käyttöohjeet Valmistelut ennen käyttöä: Heti keittotason sytyttämisen jälkeen kuuluu akustinen signaali ja kaikki valodiodit vilkkuvat 1 sekunnin ajan osoittaen keittotason olevan valmiustilassa. Aseta kattila valitulle keittoalueelle ToimintaohjeetPainikkeen
 • p. 55/131
  Ajastintoiminnon peruutus (TIMER) Paina painiketta ”timer” 5 sekuntia peruuttaaksesi edellä asetetun toiminnon. Näytössä näkyy 0. Turvatoimintolasten turvallisuuden vuoksi, induktiokeittotaso on varustettu lukituslaitteella. Lukitaksesi paina lukituspainiketta
 • p. 56/131
  Turvallisuus ja huolto Käytä syöttöä varten olevaa turvakytkintä. Ainoastaan sisäkäyttöön. Älä ikinä pese suoraan vedellä induktiokeittotasoa. Älä ikinä käytä tyhjää kattilaa (ilman, että kattilassa on valmistettavaa ruokaa), koska kattila saattaa vahingoittua
 • p. 57/131
  Puhdistus ja huolto Keittotason pinta on puhdistettava seuraavalla tavalla: Likatyyppi Miten puhdistetaan Puhdistukseen käytettävä väline vähän likainen kuumalla vedellä, kuivaa sen jälkeen sieni erittäin likainen kuumalla vedellä ja kuivaa sitten lasikeramiikalle
 • p. 58/131
  Eritysilmoitus Tämän käsikirjan sisältö on tarkastettu huolella. Valmistaja ei ole vastuussa painossa tapahtuneista virheistä tai puuttuvista osista. Lisäksi ohjekirjan tarkistuksen yhteydessä, mahdolliset tekniset muutokset voidaan lisätä ilman etukäteisilmoitusta.
 • p. 59/131
  Sehr geehrter Kunde! Wir danken Ihnen für den Kauf des CANDY Induktions-Kochfeldes. Dieses Produkt wird Ihren Ansprüchen sicherlich viele Jahre lang gerecht werden. Lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung aufmerksam durch und bewahren Sie es sorgfältig
 • p. 60/131
  Sicherheit Dieses Kochfeld wurde für die Verwendung im Haushalt entwickelt. Wir legen stets größten Wert darauf, unsere Produkte zu verbessern und behalten uns das Recht vor, infolge neuer technischer Entwicklungen Änderungen vorzunehmen. ÜberhitzungsschutzEin
 • p. 61/131
  3. Nachdem das Kochfeld korrekt eingesetzt wurde, mit vier Winkelmaßen an der Auflagefläche befestigen (siehe Abbildung). Dann jedes einzelne Winkelmaß je nach Dicke der Auflagefläche einstellen. Schraube Winkelmaß Basis Bohrung für Schraube Vorsichtsmaßnahmen1)
 • p. 62/131
  Gebrauchsanleitung Vorbereitung vor der Verwendung: Unmittelbar nach dem Einschalten gibt das Kochfeld ein akustisches Signal ab, alle LEDs blinken 1 Sekunde lang und zeigen damit an, dass sich das Kochfeld im Standby-Betrieb befindet. Den Kochtopf auf die
 • p. 63/131
  Nullstellung der TIMER-Funktion Die “Timer”-Taste 5 Sekunden lang drücken, um die vorher eingestellte Funktion zu löschen. Das Display zeigt daraufhin 0 an. SicherheitsfunktionZur Gewährleistung der Kindersicherheit verfügt das Induktions-Kochfeld über eine
 • p. 64/131
  Sicherheit und Wartung Versorgungsschalter. Nur für die Verwendung in Innenräumen bestimmt. Das Induktions-Kochfeld nie direkt mit Wasser reinigen. Nie leere Kochtöpfe (ohne Speisen, die gegart werden sollen) verwenden, denn es könnten dadurch Schäden entstehen
 • p. 65/131
  Reinigung und Wartung Die Kochmulden-Oberfläche muss wie folgt gereinigt werden: Schmutzart Reinigung Reinigungsgerät geringfügiger Schmutz Mit warmem Wasser; danach abtrocknen Schwamm starker Schmutz Mit warmem Wasser, danach mit einem speziellen Scheuerschwamm
 • p. 66/131
  Sondererklärung Der gesamte Inhalt dieses Handbuchs wurde sorgfältig kontrolliert. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für etwaige Druckfehler oder Auslassungen. Bei einer etwaigen Revision der Gebrauchsanleitung können technische Änderungen außerdem
 • p. 67/131
  Kjære Kunde, takk for at du har valgt CANDY induksjonsplatetopp, et produkt som vi er sikre på du kommer til å ha glede av i mange år fremover. Les denne bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den omhyggelig for senere bruk. Introduksjon elektromagnetisk
 • p. 68/131
  Sikkerhet Denne platetoppen er kun beregnet for hjemmebruk.Våre produkter er stadig i utvikling og vi forbeholder oss derfor retten til å endre og oppdatere produktet med eventuelle nye tekniske utviklinger. Beskyttelse mot overoppheting En sensor kontrollerer
 • p. 69/131
  3. Når du har plassert platetoppen fester du den til bordplaten med fire holdere (som vist på figuren). Reguler deretter hver holder etter bordplatens tykkelse. Skrue Holder Underdel Skruehull Sikkerhetsforholdsregler(1) Induksjonsplatetoppen skal installeres
 • p. 70/131
  Bruksanvisning Forberedelser før bruk: Men en gang du setter på platetoppen vil du høre et lydsignal og alle ledlampene blinker i ett sekund; det betyr at kokeplaten står i ”stand-by”. Sett gryten på kokesonen du ønsker å bruke. BetjeningsforklaringNår du
 • p. 71/131
  Avbryte TIMER-funksjonen Trykk på ”timer”-tasten i 5 sekunder for å avbryte funksjonen som du har innstilt tidligere. Displayet viser 0. SikkerhetsfunksjonPlatetoppen er utstyrt med barnesikring som sperrer bruken av induksjonsplaten. Trykk inn tasten for
 • p. 72/131
  Sikkerhetsforskrifter og vedlikehold Bruk en egnet sikkerhetsbryter. Kun for innendørs bruk Ha ikke vann direkte på induksjonsplaten når du rengjør den. Bruk aldri tom gryte (uten mat i) da den kan bli ødelagt og, i alle tilfeller, kan det være farlig. Varm
 • p. 73/131
  Rengjøring og vedlikehold Platetoppen kan rengjøres som forklart nedenfor: Type smuss Rengjøres slik Rengjøringsutstyr lite smuss med varmt vann, tørkes tørt rengjøringssvamp mye smuss med varmt vann og tørkes av med en spesialsvamp for glasskeramiske flater
 • p. 74/131
  Spesiell erklæring Innholdet i denne håndbok er nøye kontrollert. Produsenten frasier seg imidlertid et hvert ansvar for eventuelle feil eller utelatelser i den trykte teksten. Eventuelle tekniske endringer vil bli tilføyd uten varsel i eventuelle reviderte
 • p. 75/131
  Szanowny Kliencie, pragniemy podzi Ċkowaü Ci za dokonany wybór indukcyjnej páyty grzejnej CANDY, produktu, który z pewno Ğcią zadowoli Twoje oczekiwania przez wiele lat. Przed rozpocz Ċciem uĪywania urządzenia prosimy o uwaĪne zapoznanie siĊ z niniejszą
 • p. 76/131
  Bezpiecze Ĕstwo Niniejsza p áyta grzejna przeznaczona jest do u Īytku domowego. Staramy si Ċ stale doskonaliü nasze produkty i dlatego zastrzegamy sobie prawo dokonywania zmian w przypadku ewentualnych post Ċpów w technice. Zabezpieczenie przed przegrzaniem
 • p. 77/131
  3. Po umieszczeniu p áyty grzejnej, naleĪy przymocowa ü ją czterema kątownikami do blatu roboczego (tak jak zosta áo to przedstawione na rysunku). Nast Ċpnie nale Īy wyregulowaü kaĪdy pojedyĔczy k ątownik w zaleĪnoĞci od gruboĞci blatu roboczego. ĝruba Ką
 • p. 78/131
  Instrukcje u Īywania Przygotowanie przed u Īywaniem: Zaraz po w áączeniu páyta grzejna wydaje sygna á akustyczny, wszystkie diody mrugają przez 1 sekund Ċ sygnalizując, Īe páyta grzejna znajduje si Ċ w trybie stand-by. Po áoĪyü naczynie na wybrane pole grzewcze.
 • p. 79/131
  Anulowanie funkcji ZEGARA W celu anulowania wcze Ğniej ustawionej funkcji nacisnąü przycisk “zegar” przez 5 sekund. Wy Ğwietlacz wskazywaü bĊdzie wartoĞü 0. Funkcja zabezpieczaj ąca Aby zapewni ü bezpieczeĔstwo dzieci indukcyjna páyta grzejna zostaáa zaopatrzona
 • p. 80/131
  Bezpiecze Ĕstwo i konserwacja P áyta powinna byü pod áączona do odrĊbnej linii zasilania , chronionej bezpiecznikiem. Tylko do u Īytku w pomieszczeniachzamkni Ċtych. Zabrania si Ċ bezpo Ğredniego mycia wod ą indukcyjnej páyty grzewczej. Zabrania si Ċ uĪywania
 • p. 81/131
  Czyszczenie i konserwacja Powierzchnia p áyty grzejnej moĪe byü czyszczona w nastĊpujący sposób: Rodzaj zabrudzenia Jak czy Ğciü Materiaá do czyszczenia lekko brudna ciep áą wodą; nastĊpnie wysuszyü g ąbka bardzo brudna ciep áą wod ą ü specjaln ą Ğcieralną
 • p. 82/131
  Deklaracja specjalna Ca áa treĞü niniejszej instrukcji obsáugi zostaáa uwaĪnie sprawdzona. Producent nie bierze na siebie odpowiedzialno Ğci za báedy lub ominiĊcia w fazie wydruku. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian natury technicznej
 • p. 83/131
  ɍɜɚɠɚɟɦɵɟ ɝɨɫɩɨɞɚ ! Ⱦɨɜɨɞɢɦ ɞɨ ȼɚɲɟɝɨ ɫɜɟɞɟɧɢɹ, ɱɬɨ ɞɚɧɧɨɟ ɢɡɞɟɥɢɟ ɫɟɪɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɨ ɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɨɦ ɩɨ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ« ɊɈɋɌȿɋɌɆɈɋɄȼȺ». ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɧɨɦɟɪɟ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɚ ɢ ɫɪɨɤɟ ɟɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ȼɵ ɦɨɠɟɬɟ ɩɨɥɭɱɢɬɶ
 • p. 84/131
  ɄȺɇȾɂ ɗɅȿɌɌɊɈȾɈɆȿɋɌɂɑɂ Ȼɪɭɝɟɪɢɨ (Ɇɢɥɚɧ) ɍɋɅɈȼɂə ȽȺɊȺɇɌɂɃɇɈȽɈ ɈȻɋɅɍɀɂȼȺɇɂə 1. ɋɟɪɬɢɮɢɤɚɬ Ƚɚɪɚɧɬɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɚ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ Ƚɚɪɚɧɬɢɣɧɨɝɨ ɋɟɪɬɢɮɢɤɚɬɚ.Ƚɚɪɚɧɬɢɣɧɵɣ ɋɟɪɬɢɮɢɤɚɬ ɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɟɧ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ ɧɟɦ ɨɲɢɛɨɤ, ɢɫɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɢɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɣ.ȼ
 • p. 85/131
  ɍɜɚɠɚɟɦɵɣ ɤɥɢɟɧɬ , ɯɨɬɢɦ ɩɨɛɥɚɝɨɞɚɪɢɬɶ ȼɚɫ ɡɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɜɵ ɨɫɬɚɧɨɜɢɥɢ ɫɜɨɣ ɜɵɛɨɪ ɧɚ ɢɧɞɭɤɰɢɨɧɧɨɣɜɚɪɨɱɧɨɣ ɩɚɧɟɥɢ CANDY - ɩɪɢɛɨɪɟ, ɤɨɬɨɪɵɣ, ɛɟɡ ɫɨɦɧɟɧɢɹ, ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɦɧɨɝɢɯ ɥɟɬɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬ ȼɚɲɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ.ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ ɞɚɧɧɨɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɟɪɟɞ ɬɟɦ,
 • p. 86/131
  Ɍɟɯɧɢɤɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ Ⱦɚɧɧɚɹ ɜɚɪɨɱɧɚɹ ɩɚɧɟɥɶ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɞɨɦɚɲɧɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ. Ɇɵ ɫɬɪɟɦɢɦɫɹ ɤ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦɭ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɧɚɲɟɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ ɩɨɷɬɨɦɭ ɨɫɬɚɜɥɹɟɦ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɩɪɚɜɨ ɜɧɨɫɢɬɶ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɧɚɲɢ ɢɡɞɟɥɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɧɨɜɟɣɲɢɦɢ
 • p. 87/131
  3. ɉɨɫɥɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɜɚɪɨɱɧɨɣ ɩɚɧɟɥɢ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɬɶ ɟɟ ɱɟɬɵɪɶɦɹ ɭɝɨɥɤɚɦɢ ɤɨɩɨɪɧɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ (ɤɚɤ ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɧɚɪɢɫɭɧɤɟ). Ɉɬɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɤɚɠɞɵɣ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɭɝɨɥɨɤ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɬɨɥɳɢɧɵ ɨɩɨɪɧɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ. ȼɢɧɬ ɍɝɨɥɨɤ Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟ Ɉɬɜɟɪɫɬɢɟ ɩɨɞ ɜɢɧɬ Ɇɟɪɵ ɩɪɟɞɨɫɬɨɪɨɠɧɨɫɬɢ(1)
 • p. 88/131
  ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɟɪɟɞ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ : ɋɪɚɡɭ ɠɟ ɩɨɫɥɟ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɜɚɪɨɱɧɚɹ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɩɨɞɚɟɬ ɡɜɭɤɨɜɨɣ ɫɢɝɧɚɥ, ɜɫɟɫɜɟɬɨɞɢɨɞɵ ɦɢɝɚɸɬ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 1 ɦɢɧɭɬɵ,ɨɛɨɡɧɚɱɚɹ, ɱɬɨ ɜɚɪɨɱɧɚɹ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹɜ ɪɟɠɢɦɟ ɨɠɢɞɚɧɢɹ.ɉɨɫɬɚɜɢɬɶ ɤɚɫɬɪɸɥɸ ɜ
 • p. 89/131
  Ɉɬɦɟɧɚ ɮɭɧɤɰɢɢ ɌȺɃɆȿɊɇɚɠɚɬɶ ɢ ɭɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɧɚɠɚɬɨɣ ɤɥɚɜɢɲɭ “ɬɚɣɦɟɪ” ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɫɟɤɭɧɞ ɞɥɹ ɨɬɦɟɧɵɡɚɞɚɧɧɨɣ ɩɟɪɟɞ ɷɬɢɦ ɮɭɧɤɰɢɢ. ɇɚ ɞɢɫɩɥɟɟ ɨɬɨɛɪɚɡɢɬɫɹ 0. Ɂɚɳɢɬɧɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹȾɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɞɟɬɟɣ, ɢɧɞɭɤɰɢɨɧɧɚɹ ɜɚɪɨɱɧɚɹ ɩɚɧɟɥɶɨɫɧɚɳɟɧɚ ɛɥɨɤɢɪɨɜɨɱɧɵɦ
 • p. 90/131
  ɉɪɚɜɢɥɚ ɬɟɯɧɢɤɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ ɬɟɯɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣɩɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɣɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ ɩɢɬɚɧɢɹ. Ɍɨɥɶɤɨ ɞɥɹɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜɩɨɦɟɳɟɧɢɢ. ɇɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɦɵɬɶ ɫɬɪɭɹɦɢɜɨɞɵ ɜɚɪɨɱɧɭɸ ɩɚɧɟɥɶ ɜɨɢɡɛɟɠɚɧɢɟ ɟɟɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ. ɇɟɥɶɡɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɩɭɫɬɭɸ ɤɚɫɬɪɸɥɸ (ɛɟɡɩɢɳɟɜɵɯ
 • p. 91/131
  ɑɢɫɬɤɚ ɢ ɬɟɯɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɉɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɜɚɪɨɱɧɨɣ ɩɚɧɟɥɢ ɦɨɠɧɨ ɱɢɫɬɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: Ɍɢɩ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ Ɇɟɬɨɞ ɱɢɫɬɤɢ Ɇɚɬɟɪɢɚɥ ɞɥɹ ɱɢɫɬɤɢ ɧɟɛɨɥɶɲɢɟɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɜɵɦɵɬɶ ɝɨɪɹɱɟɣ ɜɨɞɨɣ ɢ ɜɵɫɭɲɢɬɶ ɝɭɛɤɚ ɫɢɥɶɧɨɟɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ ɜɵɦɵɬɶ ɝɨɪɹɱɟɣ ɜɨɞɨɣ ɢ ɜɵɫɭɲɢɬɶ ɱɢɫɬɢɬɶɚɛɪɚɡɢɜɧɨɣ
 • p. 92/131
  ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɚɹ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɹ ȼɫɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɚɹ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɟ, ɛɵɥɚ ɬɳɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɜɟɪɟɧɚ. Ɍɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ ɧɟ ɧɟɫɟɬ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɨɲɢɛɤɢ, ɞɨɩɭɳɟɧɧɵɟ ɩɪɢ ɩɟɱɚɬɢ.Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɜɵɯɨɞɚ ɧɨɜɨɣ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɩɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ,
 • p. 93/131
  RUSSIAN 93 Сервис продукции всех марок группы Candy, оригинальные запасные части, расходные материалы, аксессуары Город Сервисный центр Телефон Адрес Беларусь Брест ОДО «Золак» (80162) 426394 224028, ул. Орловская, 10 Витебск ЧП Сиваченко А.К. (80212) 916448
 • p. 94/131
  94 Владикавказ ООО «АльдаСервис» (8672) 548202 362007, Кутузова, 82 Владимир ООО «РостСервис» (0922) 305055 600031, Юбилейная, 60 Владимир Видео Сервис (ЧП Осинцев) (0922) 240819 600022, ул. Новоямская, 73 Владимир Домовой (0922) 322309 600000, ул.Урицкого,
 • p. 95/131
  RUSSIAN 95 Сервис продукции всех марок группы Candy, оригинальные запасные части, расходные материалы, аксессуары Город Сервисный центр Телефон Адрес Иваново ООО «АСЦ Спектр» (0932) 293942 153035,1 Полевая, 33 Ивантеевка Берингов пролив Магнум (253) 61194,5000560
 • p. 96/131
  96 Мурманск СиПиЭс (8152) 237233 183038, ул. Марата, 1 Муром ООО «ИнросСервис» (09234) 46060 602252, Московская, 111 Набережные Челны ООО «ЭлекамСервис Плюс» (8552) 538527 423815, прт Вахитова, 30/05 Набережные Челны Филиал ООО «ЭлекамСервис Плюс» (8552)
 • p. 97/131
  RUSSIAN 97 Сервис продукции всех марок группы Candy, оригинальные запасные части, расходные материалы, аксессуары Город Сервисный центр Телефон Адрес Орел МастерЪ (0862) 751480 302016, ул. Латышских Стрелков, 1 Оренбург ТОО «Технический Центр «ЛикосСервис»
 • p. 98/131
  98 Тольятти ООО «ВолгаТехника Холдинг» (8482) 227185, 227241 445022, бр 50 лет Октября, 26 Тольятти ЭЛРО (8482) 207256, 706512 445051, Приморский бр, 2, оф. 5 Томск ДС (3822) 247428, 593345, 597939 634034, ул. Учебная, 26, ООО «ДС» Томск ООО «АкадемияСервис»
 • p. 99/131
  RUSSIAN 99 Сервис продукции всех марок группы Candy, оригинальные запасные части, расходные материалы, аксессуары Город Сервисный центр Телефон Адрес Чебоксары Белая Техника (ЧП Мельник) (8352) 425003, 420900 428018, Московский проспект, 3 Челябинск ООО
 • p. 100/131
  100 Полтава ПФ ООО «Интерсервис» (0532) 509889 36014 ул. Октябрьская, 73 Ровно ЗАО «Бытрадиотехника» (0362) 235303 33012, ул. Бендеры, 45 Севастополь СЦ Кауф (0692) 456072 99011, ул. Большая Морская, 41 Севастороль ООО «ПанорамаС» (0692) 231055 99000, ул.
 • p. 101/131
  Bäste Kund, vi tackar dig för att du valt induktionshällen CANDY, en produkt som vi är säkra på att du kommer att trivas med i många år. Läs noga igenom denna instruktionsbok innan spishällen tas i bruk och förvara den för framtida bruk. Introduktion tillagning
 • p. 102/131
  Säkerhet Denna spishäll har skapats för hemmabruk. Eftersom vi hela tiden utvecklar våra produkter förbehåller vi oss rätten att utföra ändringar vid eventuella tekniska rön. Skydd mot överhettning En sensor kontrollerar temperaturen inuti hällen. Om temperaturen
 • p. 103/131
  3. Efter att man har placerat hällen skall den sättas fast med hjälp av fyra hållare i stödytan (på det sätt som visas på bilden). Reglera sedan varje hållare på basis av stödytans tjocklek. Skruv Hållare Underdel Hål för skruv Säkerhetsåtgärder(1) Induktionshällen
 • p. 104/131
  Instruktioner för användning Förberedelser innan användning: Så fort man slår på spishällen hörs en ljudsignal och alla kontrollampor blinkar under 1 sekund för att indikera att spishällen är i stand-by. Att placera kastrullen ovanpå den önskade kokzonen
 • p. 105/131
  Att koppla ur funktionen TIMER Tryck på knappen “timer” i 5 sekunder för att radera den tidigare inställda funktionen. På displayen visas 0. Säkerhetsfunktion: för att garantera barnens säkerhet har induktionshällen utrustats med en låsfunktion.För att låsa
 • p. 106/131
  Säkerhet och underhåll Använd en säkerhetsbrytare. Endast för inre bruk. Rengör aldrig induktionshällen direkt med vatten. Använd aldrig en tom kastrull (utan mat i), eftersom denna kan skadas och det kan vara farligt. Värm aldrig mat på burk utan att först
 • p. 107/131
  Rengöring och underhåll Ytan på spishällen kan rengöras på följande sätt: Typ av smuts Rengör på följande sätt Material till rengöringen lätt smuts med varmt vatten; torka torrt svamp mycket smuts med varmt vatten och torka av med en speciell svamp för glaskeramik
 • p. 108/131
  Speciell deklaration Allt innehåll i denna instruktionsbok har noga kontrollerats. Tillverkaren avsäger sig emellertid allt ansvar för eventuella fel eller utebliven text i den tryckta versionen. Eventuella ändringar i denna instruktionsmanual kan göras
 • p. 109/131
  Geachte Klant, wij willen u hartelijk bedanken voor uw keuze van de inductiekookplaat van Candy. U zult ongetwijfeld vele jaren plezier hebben van dit product.Lees deze handleiding aandachtig door voordat u het product in gebruik neemt en bewaar hem goed,
 • p. 110/131
  Veiligheid Deze kookplaat is ontworpen voor huishoudelijk gebruik.Gericht op een voortdurende verbetering van onze producten, behouden we ons het recht voor wijzigingen aan te brengen naar aanleiding van eventuele nieuwe technologische ontwikkelingen. Beveiliging
 • p. 111/131
  3. Nadat u de kookplaat op zijn plaats hebt gebracht, zet u deze met vier verbindingsplaatjes vast op het steunoppervlak (zoals aangegeven in de figuur). Regel vervolgens elke verbinding afzonderlijk, naar gelang de dikte van het steunvlak. Schroef Verbindingsplaatje
 • p. 112/131
  Aanwijzingen voor het gebruik Voorbereidingen voor het gebruik:Direct nadat de kookplaat aangeschakeld is, hoort u een geluidssignaal en alle leds knipperen één seconde waarmee wordt aangegeven dat de kookplaat in de stand-by status is.Zet de pan op de door
 • p. 113/131
  Annuleren van de TIMER functie Houd de toets “timer” 5 seconden lang ingedrukt om de eerder ingestelde functie te wissen. Op de display verschijnt een 0. Beveiliging:Om de veiligheid van kinderen te waarborgen is de inductiekookplaat voorzien van een vergrendelingssysteem.Voor
 • p. 114/131
  Veiligheid en onderhoud Gebruik een voor het vermogen geschikte veiligheidsschakelaar. Uitsluitend voor gebruik binnenshuis. Maak de inductiekookplaat nooit direct met water schoon. Gebruik de pan nooit wanneer deze leeg is (dus geen voedsel bevat): de pan
 • p. 115/131
  Reiniging en onderhoud Het oppervlak van de kookplaat kan als volgt gereinigd worden: Soort vuil Hoe reinigt u de kookplaat Wat gebruikt u niet zo vuil met warm water; daarna afdrogen spons zeer vuil met warm water en drogen met een schuursponsje speciaal
 • p. 116/131
  Bijzondere verklaring Alles wat in deze gebruiksaanwijzing staat is nauwkeurig gecontroleerd. De fabrikant stelt zich echter niet aansprakelijk voor fouten of weglatingen in de gedrukte versie. Bij een eventuele revisie van de gebruiksaanwijzing kunnen bovendien
 • p. 117/131
  Caro Cliente, Obrigado por ter preferido a placa de indução CANDY, um produto que o poderá servir com total satisfação, durante muitos anos. Antes de instalar e utilizar o aparelho, leia com atenção este Manual de Instruções e conserve-o para posteriores
 • p. 118/131
  Segurança Esta placa é destinada a uso doméstico. Preocupados em melhorar constantemente os nossos produtos, reservamo-nos o direito de os alterar para que acompanhem a evolução técnica. Protecção contra sobreaquecimento Um sensor de temperatura verifica
 • p. 119/131
  3. Após colocar a placa na posição de montagem, fixe-a à banca com quatro suportes (conforme figura). A seguir, ajuste cada um dos suportes segundo a espessura do tampo da banca. Parafus o Suporte Base Furo para parafuso Advertências1) A placa de indução
 • p. 120/131
  Instruções para utilização Preparação antes de utilizar: Imediatamente após a ligação, a placa emite um sinal sonoro e todos os indicadores luminosos começam a piscar durante 1 segundo, indicando que a placa de indução está em standby.Coloque a panela sobre
 • p. 121/131
  Cancelamento da função TIMER Mantenha premida a tecla “timer” durante 5 segundos, para cancelar a função definida anteriormente. O display indicará 0. Função de segurançaPara garantir a segurança das crianças, a placa de indução é provida de um dispositivo
 • p. 122/131
  Avisos de segurança e manutenção Utilize um interruptor de alimentação de segurança próprio. Exclusivamente para utilização em interior. Na lavagem da placa de indução não use água directamente. Nunca utilize a panela sem alimentos no interior para cozinhar
 • p. 123/131
  Limpeza e manutenção A superfície da placa de indução pode ser limpa, segundo um dos processos indicados no quadro abaixo: Tipo de sujidade Como limpar Material a utilizar na limpeza Pouco sujo Molhar com água quente e depois secar Esponja Muito sujo Molhar
 • p. 124/131
  Declaração especial Todo o conteúdo deste manual foi submetido a cuidadosa verificação. No entanto, o fabricante declina toda e qualquer responsabilidade por erros ou omissões na impressão. Além disso, numa eventual revisão do Manual de Instruções, o fabricante
 • p. 125/131
  Dragi kupec, zahvaljujemo vam se, ker ste izbrali indukcijsko kuhalno ploš þo Candy. Upamo, da vam bo dolgo let dobro služila.Prosimo, da pred uporabo kuhalne ploš þe pozorno preberete ta navodila in jih shranite na varno, saj jih boste morda še potrebovali.
 • p. 126/131
  Varnost Kuhalna ploš þa je namensko zasnovana za uporabo v gospodinjstvih.CANDY konstantno izboljšuje svoje izdelke, zato si pridržuje pravico do sprememb na podro þju tehniþnih znaþilnosti, programa in zunanjega videza aparatov. Zaš þita pred pregrevanjem
 • p. 127/131
  3. Pritrdite kuhalno ploš þo na kuhinjski pult s pomo þjo štirih nosilcev na spodnji strani. Nosilce lahko prilagodite debelini kuhinjskega pulta. Vijak Nosilec Ohišje kuhalne ploš þe Luknja za vijak Opozorila:(1) Vgradnjo in priklju þitev indukcijske kuhalne
 • p. 128/131
  Navodila za uporabo Pred prvo uporabo Ko vklopite kuhalno ploš þo, se oglasi zvoþni signal, za eno sekundo se osvetlijo vsi indikatorji, nato pa ugasnejo. Kuhalna ploš þa je zdaj v stanju pripravljenosti. Postavite posodo na sredino kuhališ þa. Navodila
 • p. 129/131
  Preklic funkcije programske ure ýe ste nastavili programsko uro, nastavitev po potrebi prekliþete tako, da 5 sekund pritiskate na tipko za programsko uro. S tem nastavitev prekli þete in indikator spet kaže „0”. Varnostna funkcijaIndukcijska kuhalna ploš
 • p. 130/131
  Varnostni ukrepi in vzdrževanje Pri priklju þitvi vgradite varnostno stikalo Kuhalna ploš þa ni primerna za uporabo na prostem Nikoli ne potapljajte indukcijske kuhalne ploš þe v vodo Ne vklapljajte kuhališ þa, þe ja na njem prazna posoda. S tem bi lahko
 • p. 131/131
  ýišþenje in vzdrževanje ýišþenje indukcijske kuhalne plošþe je povsem enostavno: Vrsta ne þistoþe ýišþenje Pripomo þek za þišþenje Manj umazana površina Namo þite z vroþo vodo in obrišite do suhega Gobica Madeži in sledi vodnega kamna Nanesite malo belega
 
 

© 2012–2015, manualsdir.com
All rights reserved.