Aksesuarlar – Braun 8595 Activator EU User Manual

Page 86

Advertising
background image

86

5. Temizleme iµlemi için kalan süre.

6. Eleπi ve b∂çaπ∂ deπiµtirin: Yeni elek ve b∂çaπ∂ Braun

Servisleri’nde veya Braun satan maπazalarda
bulabilmenize yard∂mc∂ olmak amac∂ ile ekran parça
numaras∂n∂ (No. 8000) gösterir. Ekran∂ eski haline
getirmek için, bilgi düπmesine bas∂n∂z (17). Ekranda
yazan mesajlara uyman∂z∂ öneririz, örneπin eleπi ve
kesici bloπu 18 ayda bir deπiµtirin. Daha yak∂n ve cildi
daha az tahriµ eden bir t∂raµ için her iki parçay∂ da ayn∂
anda deπiµtiriniz.

7. Sistem otomatik olarak pil bak∂m∂n∂ baµlatt∂ (pilleri tam

olarak deµarj edip tekrardan µarj eder).

8. Çevre ∂s∂s∂ µarj iµlemine uygun deπil. T∂raµ makinesini

oda s∂cakl∂π∂nda uygun µarj koµullar∂ oluµuncaya
kadar b∂rak∂n∂z. Ωarj iµlemi için en uygun çevre ∂s∂s∂
15 °C ile 35 °C aras∂ndad∂r.

9. Yoπun temizlik gerekiyor - Mümkün olduπunca çabuk

Temizleme & Ωarj ünitesine yerleµtiriniz. Ekran∂ eski
haline getirmek için bilgi düπmesine (17) bas∂n∂z.

10. Bilgi düπmesine bir kere basarsan∂z, en son

t∂raµ∂n∂z∂n süresini, tekrar basarsan∂z o zamanki
toplam t∂raµ süresini (s∂f∂rlanamaz), tekrar basarsan∂z
elek ve kesici blok için yedek parça numaras∂n∂ verir.
3 saniye bas∂l∂ tutarsan∂z demo animasyonunu
gösterir.

11. Ekran boµ ise - t∂raµ makinenizin µarj∂ bitmiµtir.

Aksesuarlar

Braun yetkili teknik servis istasyonlar∂nda ya da yetkili
bayilerinde bulabilirsiniz:
• Elek ve b∂çak

No. 8000

• Temizleme kartuµu Clean&Charge

CCR

8595

5643350_S4_102 Seite 86 Donnerstag, 16. Dezember 2004 4:10 16

Advertising