Монтаж на маса, Внимание, Предупреждение – LG 42LS3400 User Manual

Page 156

Advertising
background image

16

BG

БЪЛГ
АР

СКИ

АСЕМБЛИРАНЕ И ПОДГОТОВКА

Монтаж на маса

1 Повдигнете и завъртете телевизора в

изправена позиция върху маса.

- Оставете разстояние от 10 см (минимум)

от стената, за да осигурите необходима-

та вентилация.

10 cm

10 cm

10 cm

10 cm

2 Включете захранващия кабел в стенен

контакт.

ВНИМАНИЕ

y

Не поставяйте телевизора близо до или
върху топлинни източници, тъй като това
може да причини пожари или други щети.

Застопоряване на телевизора върху маса

(

само за 32LS35**, 26/32/42CS46**,

32/42LS34**)

Застопорете телевизора върху масата, за да го

предпазите от преобръщане напред, повреда и

евентуално нараняване.

За да застопорите телевизора върху маса,

вкарайте и затегнете предоставения винт в

задната част на стойката.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

y

За да предотвратите падане на

телевизора, трябва да е много устойчиво

закрепен към пода/стената съгласно

инструкциите за монтаж. Обръщането,

поклащането или удрянето на телевизора

могат да причинят нараняване.

Настройте ъгъла на телевизора така, че да

е подходящ за мястото, от което ще гледате

(Само за 32/42CS46**, 32/42LS340*)
Регулирайте ъгъла на телевизора така, че да
е може да се завърта с 20 градуса наляво или
надясно и регулирайте телевизора така, че да е
подходящ за вашето гледане.

20

20

ВНИМАНИЕ

y

Когато регулирате ъгъла на телевизора,
внимавайте да не притиснете пръстите
си.

y

»

Ако ръцете или пръстите бъдат притиснати,

може да възникне физическо нараняване.

Ако продуктът се наклони прекалено много,

може да падне, което да причини повреда

или нараняване.

Advertising