LG 42LS3400 User Manual

Page 82

Advertising
background image

8

CS

ČESKY

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

y

y

Nezapínejte/nevypínejte výrobek zapojením zástrčky do/vytažením zástrčky z elek-
trické zásuvky. (Nepoužívejte elektrickou zástrčku jako vypínač.)
Mohlo by dojít k mechanické závadě nebo úrazu elektrickým proudem.

y

y

Postupujte podle instalačních pokynů níže, abyste zabránili přehřátí výrobku.

y

- Vzdálenost mezi výrobkem a stěnou by měla být minimálně 10 cm.

y

- Neumisťujte výrobek na místo bez dostatečné ventilace (např. do knihovny nebo

skříňky).

y

- Neumisťujte výrobek na koberec nebo polstrování.

y

- Dbejte na to, aby větrací otvor nebyl blokován ubrusem či závěsem.
Jinak může dojít k požáru.

y

y

Dbejte na to, abyste se při delším sledování televize nedotkli ventilačních otvorů,
protože by mohly být horké. Nedojde k ovlivnění provozu či výkonu výrobku.

y

y

Pravidelně kontrolujte, zda napájecí kabel zařízení nejeví známky poškození nebo opotřebení. Po-
kud ano, odpojte jej a nahraďte stejným kabelem (získaným z autorizovaného servisu).

y

y

Dbejte na to, aby se na kolících zástrčky napájecího kabelu nebo zásuvky nehro-
madil prach.
Mohlo by dojít k požáru.

y

y

Chraňte napájecí kabel před fyzickým nebo mechanickým poškozením, jako je pře-
kroucení, zadrhnutí, přiskřípnutí, zmáčknutí ve dveřích nebo přišlápnutí. Věnujte
zvláštní pozornost zástrčkám, elektrickým zásuvkám a místům, ve kterých kabel
vychází ze zařízení.

y

y

Netlačte silně na přední panel, a to ani rukou, ani žádnými ostrými předměty (na-
příklad nehty, tužkou či perem). Dbejte na to, aby nedošlo k jeho poškrábání.

y

y

Nedotýkejte se obrazovky ani na ni na delší dobu nepokládejte prsty. Mohlo by
dojít k dočasné deformaci obrazu.

y

y

Při čištění výrobku a jeho součástí nejprve odpojte napájení a otřete jej měkkým
hadříkem. Použití nadměrné síly může způsobit poškrábání nebo změny zbarve-
ní. Nestříkejte na výrobek vodu ani jej neotírejte mokrým hadříkem. Nepoužívejte
čisticí prostředky na sklo, leštěnku na auta nebo průmyslová leštidla, abrazivní
prostředky nebo vosk, benzen, alkohol apod., které mohou výrobek a jeho panel
poškodit.
V opačném případě může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poško-
zení výrobku (deformaci, korozi nebo prasknutí).

y

y

Pokud je tato jednotka připojena k zásuvce na střídavý proud, není odpojena od zdroje střídavého
proudu, i když tuto jednotku vypnete VYPÍNAČEM.

y

y

Při odpojování kabelu jej uchopte za zástrčku a vytáhněte.
Pokud dojde k oddělení vodičů uvnitř kabelu, může dojít k požáru.

y

y

Před přesouváním výrobku nejprve vypněte napájení. Pak vytáhněte napájecí
kabely, kabely antény a všechny připojovací kabely.
Mohlo by dojít k poškození televizoru nebo napájecího kabelu a vzniku požáru
nebo úrazu elektrickým proudem.

Advertising