Samsung LE37B650T2W User Manual

Page 497

Advertising
background image

Slovenčina - 

Jazyk teletextu

Jazyk teletextu môžete nastaviť výberom typu jazyka.

Angličtina je predvolená v prípade, ak pri vysielaní nie je dostupný zvolený jazyk.

Preferencia

Hlavný jazyk zvuku / Jazyk druhého zvuku / Základný jazyk titulkov / druhý jazyk titulkov / Základný jazyk teletextu /

druhý jazyk teletextu

Pomocou tejto funkcie môžu používatelia vybrať jeden z jazykov. Jazyk zvolený v tomto bode predstavuje predvolený jazyk

v prípade, že si používateľ vyberie kanál. Ak zmeníte nastavenie jazyka, jazyk tituliek, jazyk zvuku a jazyk teletextu v ponuke

jazyka sa automaticky zmenia na zvolený jazyk.
Možnosť Jazyk titulkov, Jazyk zvuku a Jazyk teletextu ponuky Jazyk zobrazuje zoznam jazykov, ktoré aktuálny kanál

podporuje a výber sa označí. Ak zmeníte toto nastavenie zvuku, nový výber bude platný len pre aktuálny kanál. Zmenené

nastavenie nemení nastavenie možnosti Základný jazyk titulkov, Základný jazyk zvuku alebo Základný jazyk teletextu ponuky

Predvoľba.

Bežné rozhranie

Ponuka Ci

Umožňuje používateľovi vykonať výber z poskytnutej ponuky CAM. Vyberte ponuku CI, ktorá je založená na ponuke karty PC.
informácie o aplikácii

Obsahuje informácie o CAM vloženej v priečinku CI a zobrazí ich. Informácie o vkladanej aplikácii sa týkajú karty ‘CI(CI+)

KARTA’. CAM môžete nainštalovať vždy, keď je TV ZAPNUTÝ alebo VYPNUTÝ.

1. Modul CI CAM si zakúpte u najbližšieho predajcu alebo prostredníctvom telefonickej objednávky.
2. Vložte ‘CI(CI+) KARTU’ do CAM v smere šípky, kým nezapadne.
3. Vložte CAM s nainštalovanou kartou ‘CI(CI+) KARTOU’ do priečinka bežného rozhrania. (Vložte CAM v smere šípky

vpravo až po koniec, aby bol paralelne s priečinkom.)

4. Skontrolujte, či môžete vidieť obraz na kanále s kódovaným signálom.

Zabezpečenie

Skôr, než sa zobrazí obrazovka nastavenia, zobrazí sa obrazovka zadávania čísla PIN. Zadajte vaše 4 miestne číslo PIN.
Predvolené číslo PIN nového TV prijímača je

0-0-0-0. PIN môžete zmeniť zvolením položky Zmeniť PiN v ponuke.

detská zámka → Vyp. / Zap.

Táto funkcia vám umožňuje zabrániť sledovaniu nevhodných programov nepovolanými osobami, ako sú deti, a to tak, že na

zvolenom programe vypne obraz a zvuk.

V zozname kanálov môžete uzamknúť niektoré kanály.
detská zámka je dostupná len v režime TV.

Rodičovský zámok

Táto funkcia vám umožní zabrániť nepovoleným používateľom, ako napríklad deťom, pozerať nevhodný program, a to pomocou

4-číselného kódu PIN (Personal Identification Number), ktorý určí používateľ.

Položka

Rodičovský zámok sa odlišuje v jednotlivých krajinách.

Keď sa nastaví možnosť

Rodičovský zámok, zobrazí sa symbol „\“.

Pov. vš.: Stlačením odomknete všetky hodnoty TV.

Blok. vš.: Stlačením uzamknete všetky hodnoty TV.

Zmeniť PiN

Môžete zmeniť vaše osobné číslo, ktoré je potrebné pre nastavenie TV.

Ak kód PIN zabudnete, stlačte tlačidlá diaľkového ovládania v nasledujúcom rade, ktorým sa obnoví kód PIN na

0-0-0-0:

POWeR (Vyp.) → MUTe →  →  →  → POWeR (Zap.).

N

N
N

N
N

N
N
N

N

BN68-02325B-04Slk.indb 21

2009-10-20 �� 3:22:18

Advertising