Samsung LE37B650T2W User Manual

Page 516

Advertising
background image

Slovenčina - 0

Ovládacie tlačidlá prehrávania videa

Tlačidlo

Činnosti

eNTeRE

Prehranie/pozastavenie filmového súboru

Prehranie filmového súboru

Pozastaviť filmový súbor

TOOLS

Spúšťanie rôznych funkcií z ponúk Film.

Opustenie režimu prehrávania a návrat do zoznamu filmov.

◄ / ►

Preskočí dopredu alebo dozadu v rámci filmu.

▲ / ▼

Posunutie na začiatok/koniec súboru.

μ

Prehrávanie súboru pri dvojnásobnej rýchlosti. Táto funkcia nemusí byť podporovaná v

závislosti od kodeku.

Prehrávanie skupiny s filmami

1. Stlačením tlačidla ▲ sa posuňte na časť triediaceho klúča.
2. Stlačením tlačidla ◄ alebo ► vyberte štandard triedenia.
3. Stlačením tlačidla ▼ alebo tlačidla eNTeRE sa posuňte na časť zoznamu skupín.
4. Stlačte tlačidlo ∂ (Prehrať). Len súbory vo zvolenej skupine sa začnú prehrávať.

Prípadne

1. Zvoľte triediaci kľúč a potom v časti zoznamu súborov vyberte súbory obsiahnuté v požadovanej skupine.

Ak chcete prejsť na predchádzajúcu/nasledujúcu skupinu, stlačte tlačidlo π (REW) alebo μ (FF).

2. Stlačte tlačidlo TOOLS.
3. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť Prehrať akt. skup., potom stlačte tlačidlo eNTeRE.

Prehrané budú filmové súbory v skupine triedenia, vrátane zvoleného súboru.

Prehrávanie zvolených súborov s filmami

1. Stlačením tlačidla ▼ zvoľte časť zoznamu súborov.
2. Stlačením tlačidla ◄ alebo ► vyberte požadovaný hudobný súbor.
3. Stlačte žlté tlačidlo.

Značka c sa zobrazí naľavo od zvoleného súboru s filmom.
Ak chcete zrušiť označenie zvolených súborov, stlačte tlačidlo

TOOLS a zvoľte položku Zr. ozn. vš..

4. Vyššie uvedený postup zopakujte, aby ste vybrali viacero súborov s filmami.
5. Stlačte tlačidlo ∂ (Prehrať)/eNTeRE.

Prehrá sa len zvolený súbor.

Nepretržité prehrávanie filmu (prehrávanie s obnovením)

Ak opustíte funkciu prehrávania filmu, film je možné prehrať neskôr od bodu, kde ste ho zastavili.

1. Vyberte film, ktorý chcete prehrať nepretržito, stlačením tlačidla ◄ alebo ► v časti zoznamu súborov.
2. Stlačte tlačidlo ∂ (Prehrať)/eNTeRE.
3. Zvoľte Prehr. nepretržito (prehrávanie s obnovením) stlačením modrého tlačidla.

Film sa začne prehrávať od bodu ukončenia prehrávania.
Ak sa funkcia

Pomoc. nepr. prehr. filmu nastaví na možnosť Zap. v ponuke Setup, pri obnovení prehrávania hudobného

súboru sa zobrazí kontextové hlásenie.

N

N

N

N
N

N

N
N

BN68-02325B-04Slk.indb 40

2009-10-20 �� 3:22:42

Advertising