Ийгъбйздзац ихгцлйлйе – Samsung SC7840 User Manual

Page 4

Advertising
background image

RU-3

2

ийгъбйЗДзаЦ ихгЦлйлйе

2-1 лЦнЦЗйв тзмк

2-2 ЗхдгыуДнЦгъ

икаеЦуДзаЦ :

йЪТУВ‰ËÌflfl ТВЪВ‚УИ

¯МЫ УЪ УБВЪНЛ,

·ВЛЪВТ¸ Б‡

¯ЪВФТВО¸МЫ˛ ‚ЛОНЫ, ‡

МВ Б‡ Т‡П ¯МЫ.

2-4 микДЗгЦзаЦ ийнйдйе ЗйбСмпД

уЪУ·˚ ЫПВМ¸¯ЛЪ¸ ПУ˘МУТЪ¸ ‚Т‡Т˚‚‡ÌËfl ФЛ ˜ЛТЪНВ
Б‡М‡‚ВТУН, МВ·УО¸¯Лı НУ‚ЛНУ‚ Л ‰Ы„Лı ОВ„НЛı
ЪН‡МВИ, ÚflÌËÚ Н˚¯НЫ УЪ‚ВÒÚËfl ‰Оfl УЪ‚У‰‡
‚УБ‰Ыı‡, ФУН‡ УЪ‚ВТЪЛВ МВ УЪНÓÂÚÒfl.

2-3 кЦЙмгьнйк ейфзйлна

1) З ПУ‰ÂÎflı Т В„ÛÎflÚÓУП М‡ НУФЫТВ

MIN = ÑÎfl ˜ЛТЪНЛ ÚÓÌÍËı ЪН‡МВИ, М‡ФЛПВ,

Ъ˛ОВ‚˚ı ¯ÚÓ.

MAX = ÑÎfl ˜ЛТЪНЛ Ъ‚В‰˚ı ФУОУ‚ Л ТЛО¸МУ

Б‡„flÁÌÂÌÌ˚ı НУ‚У‚.

2) З ПУ‰ÂÎflı Т В„ÛÎflÚÓУП М‡ Ы˜НВ (ÛÍÓflÚÍÂ)

з‡КПЛЪВ НМУФНЫ ЗНО˛˜ÂÌËfl/З˚НО˛˜ÂÌËfl МВТНУО¸НУ ‡Б,

˜ЪУ·˚ ‚˚·‡Ъ¸ МЫКМ˚И ВКЛП

(лнйи еаз лкЦС еДдл лнйи

иЛПВ˜‡МЛВ:

ЦТОЛ Ф˚ОВТУТ МВ ‚НО˛˜‡ÂÚÒfl ˜ВВБ ЫФ‡‚ОВМЛВ Т ФУПУ˘¸˛ аМЩ‡-

д‡ТМУ„У ТЛ„М‡О‡, ‚˚ ‚ТВ„‰‡ ПУКВЪВ ‚УТФУО¸БУ‚‡Ъ¸Тfl НМУФНУИ ЫФ‡‚ÎÂÌËfl М‡ НУФЫТВ.

дМУФН‡ ЗНО˛˜ÂÌËfl/З˚НО˛˜ÂÌËfl

мФ‡‚ОВМЛВ Т ФУПУ˘¸˛

аМЩ‡-д‡ТМУ„У ТЛ„М‡О‡

DJ68-00234P-0.2 7/6/06 4:54 PM Page 4

Advertising
This manual is related to the following products: