Produkt nøkkel – Sharp Funkcja identyfikacji użytkownika User Manual

Page 97

Advertising
background image

11

NORSK

DEAKTIVERE OMSENDINGSTAST

Denne innstillingen brukes til å deaktivere visning av [RE-SEND]-tasten, som brukes for
overføring til mottakeren det sist ble sendt til. Hvis du vil deaktivere visningen av [RE-
SEND]-tasten, berører du avmerkingsboksen, slik at et merke vises. Når [RE-SEND]-tasten
er deaktivert, vises den ikke i hovedskjermbildene for faksmodus, Internettfaksmodus og
skannermodus (side 1-4 i Utvidelsessett for faks brukerveiledning AR-FX8 og side 1-11 i
"BRUKERVEILEDNING (for bildesending)"). (Normalt vises tasten på disse skjermbildene.)

LÅS OPP OPERASJONEN FOR DOKUMENTARKIV-UTSKRIFT

Dette programmet benyttes når en fil eller mappe er låst (bruk er forbudt) på grunn av
ukorrekt passord. Berør [FRIGI]-tasten på skjermbildet "LÅS OPP OPERASJONEN FOR
DOKUMENTARKIV-UTSKRIFT" for å frigjøre alle låste filer og mapper. Når det ikke finnes
noen låste filer eller mapper, blir "LÅS OPP OPERASJONEN FOR DOKUMENTARKIV-
UTSKRIFT" nedtonet på menyskjermbildet "SIKKERHETSINNSTILLINGER".

PRODUKT NØKKEL

Når du vil aktivere sikkerhetsfunksjonen for første gang, må du bruke en
administratorinnstilling til å angi produktnøkkelen (passord). Navnet på
administratorinnstillingen som brukes til dette, er "DATASIKKERHETSPROGRAM". Be
forhandleren om å oppgi produktnøkkelen.

Berør [DATASIKKERHETSPROGRAM]-tasten, oppgi produktnøkkelen med talltastene og
berør [SETTE]-tasten.

Hvis du oppgir et ukorrekt tall...
Da vises en melding som ber deg om å kontrollere produktnøkkelnummeret på nytt.

Hvis du taster inn riktig tall...
Da vises en melding som ber deg om å slå strømmen av og deretter på igjen. Berør [OK]-
tasten når du er ferdig med å lese meldingen. Slå først av strømbryteren og deretter
hovedstrømbryteren. Sikkerhetsfunksjonen aktiveres når strømmen slås på igjen.
Når sikkerhetsfunksjonen er aktivert, vises [DATASIKKERHETSPROGRAM]-tasten ikke
lenger på produktnøkkelskjermbildet.

MX-FRX5U.book 11 ページ 2007年3月20日 火曜日 午後5時8分

Advertising