Stell og rengjøring – Sharp R-92STW Four à micro-ondes combiné User Manual

Page 236

Advertising
background image

Advarsel: Ikke bruk kommersiell ovnsrengjøring,
DAMPVASKERE, slipende, harde rengjøringsmid-
ler, VASKEMIDLER SOM INNEHOLDER SODIUM
HYDROKSID eller stålull på noen del av mikrobøl-
geovnen.
Før det foretas rengjøring må det påses at ovns-
rommet, døren, ovnens utvendige kabinett og
tilbehør er helt avkjølt.
RENGJØR OVNEN REGELMESSIG OG FJERN MAT-
RESTER - Hold ovnen ren. I motsatt fall kan over-
flatene ta skade. Dette kan virke negativt inn på
ovnens livslengde og medføre farlige situasjoner.

Ovnens eksteriør
Utsiden av ovnen kan enkelt holdes ren med mildt så-
pevann og en myk klut. Sørg for at såpevannet tørkes
vekk med en fuktig klut og tørr deretter med et mykt
håndkle.

Ovnskontroller
Åpne døren før rengjøring for å deaktivere kontroll-
panelet. Forsiktighet må utvises ved rengjøring av
kontrollpanelet. Bruk bare en klut fuktet med vann
og tørk over panelet inntil det er rent. Unngå å bruke
store mengder vann. Ikke bruk noen form for kjemika-
lier eller slipende rengjøringsmidler.

Ovnens interiør
1. For rengjøring, tørk vekk sprut eller matrester med

en fuktig, myk klut eller svamp etter hver gangs
bruk mens ovnen fortsatt ikke er helt avkjølt. For
kraftigere søl av matrester kan du bruke vann med
en mild såpeoppløsning og tørke over fl ere ganger
med en fuktig klut inntil alt sølet er fj ernet. Matres-
ter som får anledning til å bygge seg opp kan over-
opphetes og begynne å avgi røyk eller antennes og
føre til overslag. Ikke fj ern mikrobølgedekslet.

2. Påse at såpevannet ikke trenger inn i de små venti-

lasjonshullene i veggene. Dette kan føre til skade på
ovnen.

3. Ikke bruk rengjøringsmidler av spraytype inne i ovnen.
4. Varm opp ovnen regelmessig ved hjelp av grillen

og varmluft. Gjenværende mat og fettsprut kan føre
til røykutvikling eller dårlig lukt.

5. Mat vil utløse damp under tilberedning og føre til

kondens på innsiden av ovnen og døren. Det er vik-
tig å tørke ovnen tørr. Oppbygging av kondens vil
kunne føre til at det danner seg rust på innsiden av
ovnen.

SPESIELL NOTE OM MIKROBØLGEDEKSLET: Hold
mikrobølgedekslet rent til enhver tid. Dekslet er laget
av et ømtålig materiale og må rengjøres forsiktig (følg
rengjøringsinstruksjonene ovenfor).
Overdreven bruk av vann kan føre til at mikrobølge-
dekslet går i oppløsning. Mikrobølgedekslet er en
forbruksvare og uten jevnlig rengjøring vil det måtte
skiftes ut.

Tilbehør:
Tilbehør som roterende tallerken, dreiefot og stativ
må vaskes med et mildt oppvaskmiddel og tørkes. De
kan vaskes i oppvaskmaskin.

SPESIELL NOTE OM DREIEFOTSTØTTE:
Etter mattilberedning må dreiefoten alltid rengjøres,
spesielt rundt rullene. Disse må være fri for matrester
og fett. Oppbygd matsprut og fett kan overopphetes
og føre til overslag, begynne å utvikle røyk eller an-
tennes.

DØR
For å fj erne alle spor av smuss må begge sider av dør-
en. dørpakningen og tilstøtende områder rengjøres
regelmessig med en myk, fuktig klut. Ikke bruk sterke
eller slipende vaskemidler eller en skarp metallskrape
til å fjerne matrester fra vindusglasset. Dette kan
skrape opp overfl aten på glasset med tilhørende fare
for sprekking.

NB: En dampvasker må ikke brukes.

Rengjøringstips - for enklere renhold av din ovn:
Plasser en halv sitron i en bolle, fyll på 300 ml vann og varm opp på 100% i 10 -12 minutter.
Tørk ovnen ren med en myk, tørr klut.

VIKTIG:
• Hvis du tilbereder mat i mer enn standardtiden (se tabellen på motstående side) med samme tilberednings-

modus, vil ovnens sikkerhetsmekanismer automatisk aktiveres. Mikrobølgeeff ektnivået vil reduseres eller grill-
elementet vil bli slått av og på.

Tilberedningsmodus

Standardtid

Mikrobølge 100 P

30 minutter

Grill/ varmluft/ kombitilberedning modus

Avvekslende drift, temperatur og tidskontroll

STELL OG RENGJØRING

NO-26

Advertising
This manual is related to the following products: