Oδhγieσeφaρmoγhσ, Συντηρηση/σερβισ – Skil 4900 AA User Manual

Page 66

Advertising
background image

66

• Ρύθμιση της ταχύτητας κοπής ανάλογα με το υλικό που

χρησιμοποιείται 6

! σεπερίπτωσηπουτοεργαλείοδενκινείται

ότανοτροχίσκοςC2βρίσκεταιστηθέση1,

επιλέξτεμιαυψηλότερηταχύτητακοπήςκαι

μειώστετηνταχύτητακοπήςμόλιςαρχίσεινα

κινείταιτοεργαλείο

• Τοποθέτηση της πριονολεπίδας 7

! βγάλτετοφιςαπότηνπρίζα

- πιέστε το σφιγκτήρα λεπίδας D προς τα εµπρός και

κρατήστε τον σε αυτήν τη θέση

- τοποθετήστε τη λεπίδα (με τα δόντια στραμμένα

προς τα κάτω ή προς τα πάνω) μέχρι τέρμα

- απελευθερώστε το σφιγκτήρα λεπίδας D

- τραβήξτε τη λεπίδα λίγο προς τα έξω, μέχρι το

σφιγκτήρα D να κουμπώσει σωστά

- σπρώξτε τη λεπίδα προς τα µέσα και τραβήξτε την

προς τα έξω για να ελέγξετε αν ασφάλισε σωστά

! βεβαιωθείτεότιτοσφιγκτήραλεπίδαςD2

είναισφιγµένοςπροτούπραγµατοποιήσετεµια

κοπή(εάνείναιχαλαρός,τοεργαλείοήη

λεπίδαµπορείναγλιστρήσει,µεαποτέλεσµα

ναχάσετετονέλεγχοτουεργαλείου)

! βεβαιωθείτεότιτοµπροστινόάκροτηςλεπίδας

προεξέχειαπότοέλασµαέδρασηςEγιαόλητη

διαδροµήτης

• Αφαίρεση της πριονολεπίδας 8

- πιέστε το σφιγκτήρα λεπίδας D προς τα εµπρός και

κρατήστε τον σε αυτήν τη θέση

- τραβήξτε τη λεπίδα προς τα έξω

- απελευθερώστε το σφιγκτήρα λεπίδας D

• Ρυθµιζόµενο έλασµα έδρασης 9

- το έλασµα έδρασης E κλίνει, έτσι ώστε όσο το

δυνατόν πιο µεγάλο µέρος της επιφάνειάς του να

έρχεται σε επαφή µε το τεµάχιο εργασίας

- ρυθµίστε το έλασµα έδρασης κρατώντας σταθερά τη

σέγα και περιστρέφοντας το έλασµα έδρασης στη

θέση που επιθυµείτε

• Xώρος αποθήκευσης λεπίδας 0

- βεβαιωθείτε ότι ο χώρος αποθήκευσης F είναι

κλειστός, για να αποφευχθεί η πτώση των λεπίδων

• Xειρισμός του εργαλείου

! ασφαλίστεστέρεατοτεµάχιοεργασίας

- χαράξτε τη γραµµή κοπής πάνω στο τεµάχιο εργασίας

- επιλέξτε την επιθυμητή ταχύτητα κοπής με το

διακόπτη C 2

- συνδέστε το φις στην μπρίζα (η φωτεινή ένδειξη B

ανάβει υποδεικνύοντας ότι το εργαλείο

τροφοδοτείται με ρεύμα) !

- κρατήστε το εργαλείο µε το ένα χέρι στη λαβή G 2

και το άλλο χέρι στη µονωµένη βαρελωτή λαβή H 2

- ενεργοποιήστε το εργαλείο

! τοεργαλείοθαπρέπειναλειτουργείµετη

µέγιστηταχύτητα,πρινεισχωρήσειηλεπίδα

στοτεµάχιοεργασίας

- οδηγήστε το εργαλείο κατά µήκος της γραµµής

κοπής που έχετε χαράξει

- στηρίξτε σταθερά την πλάκα έδρασης E 2 πάνω στο

τεµάχιο εργασίας, για να ελαχιστοποιηθεί η

αντίδραση και ο κραδασµός

• Πώς να κρατάτε και να οδηγείτε το εργαλείο

! ενώεργάζεστε,νακρατάτεπάντατοεργαλείο

απότη/τιςλαβή/έςμεγκριχρώμα@

- κρατάτε τις σχισμές αερισμού J 2 ακάλυπτες

- μην ασκείτε υπέρμετρη πίεση στο εργαλείο, αφήστε

το εργαλείο να δουλέψει για σας

! βεβαιωθείτεότιηπριονολεπίδαπροεξέχειαπό

τοτεµάχιογιαόλητηδιαδροµήτης#

• Ρύθμιση ωφέλιμου μήκους διαδρομής $

- χρησιμοποιήστε τις δύο βίδες προσαρμογής K για να

σπρώξετε την πλάκα έδρασης E προς τα εμπρός/

πίσω προκειμένου να αυξήσετε/μειώσετε το

ωφέλιμο μήκος διαδρομής

! μηνεπιχειρήσετεναρυθμίσετετοωφέλιμο

μήκοςδιαδρομήςμετηβίδαLηοποίαέχει

προρυθμιστείεργοστασιακά

OΔHΓIEΣEΦAΡMOΓHΣ

• Κοπή βύθισης %

Κοπή βύθισης µπορεί να γίνει σε ξύλο ή άλλα µαλακά

υλικά χωρίς την προ-διάνοιξη οπής

- χρησιµοποιήστε χοντρή πριονολεπίδα

- τοποθετήστε τη λεπίδα µε τα δόντια στραµµένα

προς τα πάνω

- κρατήστε τη σέγα ανάποδα, όπως φαίνεται στο

σχήµα

- χαράξτε τη γραµµή κοπής που επιθυµείτε πάνω στο

τεµάχιο εργασίας

- επιλέξτε με το διακόπτη C τη θέση 1, 2 ή 3

- προσδώστε κλίση στο εργαλείο κατά τέτοιον τροπο,

ώστε η λεπίδα να µην αγγίζει το τεµάχιο εργασίας

- ενεργοποιήστε το εργαλείο και βυθίστε προσεκτικά

την κινούµενη πριονολεπίδα στο τεµάχιο εργασίας

- αφότου η λεπίδα διαπεράσει το τεµάχιο εργασίας,

συνεχίστε το πριόνισµα κατά µήκος της γραµµής

κοπής που έχετε χαράξει

! µηνεπιχειρείτεκοπήβύθισηςσεµέταλλα

• Xρησιμοποιείτε τις κατάλληλες πριονολεπίδες ^

• Οταν κόβετε μέταλλα, λιπαίνετε τακτικά την

πριονολεπίδα με λάδι

• Κοπή χωρίς ακίδες

- καλύψτε τη γραμμή κοπής με περισσότερα

στρώματα φαρδιάς κολλητικής ταινίας πριν κάνετε

την κοπή

- κρατάτε πάντοτε την καλή πλευρά του

κατεργαζόμενου αντικειμένου προς τα κάτω

• Για περισσότερες συμβουλές δείτε www.skil.com

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΣΕΡΒΙΣ

• Αυτό το εργαλείο δεν προορίζεται για επαγγελματική

χρήση

• Κρατάτε πάντοτε το εργαλείο και το καλώδιο καθαρά

(και ιδιαίτερα τις θυρίδες αερισμού J 2)

! αφαιρέστετηνπρίζαπριντοκαθάρισμα

• Αν παρ’ όλες τις επιμελημένες μεθόδους κατασκευής κι

ελέγχου το εργαλείο σταματήσει κάποτε να λειτουργεί,

τότε η επισκευή του πρέπει να ανατεθεί σ’ ένα

εξουσιοδοτημένο συνεργείο για ηλεκτρικά εργαλεία

της SKIL

- στείλτε το εργαλείο χωρίςνατο

αποσυναρμολογήσετε μαζί με την απόδειξη αγοράς

Advertising