Dansk, Regler for brugen, Korrekt anvendelse – Sony MSA-64A User Manual

Page 2: Specifikationer, Att observera angående användning, Tekniska data, Suomi, Huomautuksia, Oikeaa toimintaa varten, Tekniset tiedot

Advertising
background image

Dansk

Før enheden tages i brug, skal du læse denne vejledning
grundigt og opbavare den til fremtidig brug.

For kunder i Canada

Dette Klasse B digitalapparat opfylder den canadiske ICES-003.

“Memory Stick” og

er varemærker tilhørende Sony Corporation.

Regler for brugen

• Rør ikke ved Memory Stick’ens terminal A med hånden eller

med metalgenstande.

• Sæt ikke andet materiale end den medfølgende etikette på det

dertil beregnede sted C på Memory Stick’en.

• Dette udstyr må ikke udsættes for slag og ikke bøjes eller tabes.
• Dette udstyr må ikke skilles ad eller forsøges ændret.
• Dette udstyr må ikke blive vådt.
• Dette udstyr må ikke anvendes eller anbringes på følgende steder:

– Hvor der er varmt som for eksempel i en bil eller uden døre

i varmt vejr.

– Direkte i solen.
– Hvor der er høj luftfugtighed.

• Transporter og opbevar altid dette udstyr i den medfølgende æske.

Korrekt anvendelse

• Data vil hverken kunne optages eller slettes, hvis

skrivebeskyttelsesomskifteren B på Memory Stick’en sættes
til stilling “LOCK”.

• Vi anbefaler, at du laver opbakningskopier af vigige data.
• Tag ikke Memory Stick’en ud under læsning og skrivning af data.
• Optaget data kan gå tabt eller lide skade i følgende situationer:

– Hvis du fjerner Memory Stick’en eller PC-kort adaperen

eller slukker for den tilsluttede maskine under læsning eller
skrivning af data.

– Hvis du anvender dette udstyr på et sted med statisk

elektricitet eller elektrisk støj.

Specifikationer

Hukommelsestype

Flash-hukommelse
4 Mbytes:

MSA-4A

8 Mbytes:

MSA-8A

16 Mbytes: MSA-16A
32 Mbytes: MSA-32A
64 Mbytes: MSA-64A

Driftsspænding

2,7 V til 3,6 V

Effektforbrug

Normalt: Ca. 45 mA
Standby: Ca. 130 µA

Access-hastighed

Skrivning: Max. 1,5 Mbytes/sekund
Læsning: Max. 2,45 Mbytes/sekund

Brugsomgivelser

0°C - 60°C (ikke-kondenserende)

Mål (b x h x d)

Ca. 21,5 x 50 x 2,8 mm

Vægt

Ca. 4 g

Medfølgende tilbehør

Æske til “Memory Stick” (1)
Etikette (1)
Brugsanvisning (1)

Vi forbeholder os ret til at ændre design og specifikationer uden varsel.

• Förvara inte “Memory Stick” på platser, där den:

– utsätts värme som i en bil som står parkerad i solen,
– utsätts för solsken,
– utsätts för fukt eller korrosion.

• Förvara “Memory Stick” i det medföljande fodralet.

Att observera angående
användning

• Skjut in den lilla tungan B på “Memory Stick” i det

skrivskyddade läget för att skydda data mot överskrivning
och radering.

• Vi rekommenderar att du gör reservkopior av alla viktiga filer.
• Ta inte ur “Memory Stick” under läsning/lagring av data.
• Lagrad data kan raderas eller skadas i nedanstående fall:

– när “Memory Stick” eller PC-kortadaptern tas ut ur datorn

eller om datorn slås av under läsning/lagring av data.

– när “Memory Stick” utsätts för statisk elektricitet eller

elektriskt brus.

Tekniska data

Minnestyp

Flash-minne
4 MB:

MSA-4A

8 MB:

MSA-8A

16 MB: MSA-16A
32 MB: MSA-32A
64 MB: MSA-64A

Strömförsörjning

2,7 - 3,6 volt

Strömförbrukning

I genomsnitt: ca. 45 mA,
i viloläge: ca. 130 µA

Åtkomsttid

Skrivning: max. 1,5 MB/sek.
Läsning: max. 2,45 MB/sek.

Arbetstemperatur

Från 0°C till +60°C (tål inte fukt)

Dimensioner (BxHxD)

Ca. 21,5 x 50 x 2,8 mm

Vikt

Ca. 4 g

Medföljande tillbehör

Fodral, “Memory Stick” (1)
Etikett (1)
Bruksanvisning (1)

Rätt till ändringar förbehålles.

Suomi

Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käytön
aloittamista ja säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten.

Asiakkaillemme Kanadassa

Tämä luokan B digitaalinen laite täyttää Kanadan vaatimukset
ICES-003.

“Memory Stick” ja

ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä.

Huomautuksia

• Älä kosketa liitintä A käsin tai millään metalliesineellä.
• Tarratilaan C saa kiinnittää ainoastaan varusteisiin kuuluvan tarran.
• Älä kolhi, taita tai pudota tätä laitetta.
• Älä pura tai muuta tätä laitetta.
• Älä anna laitteen kastua.
• Älä käytä tai säilytä laitetta seuraavanlaisissa paikoissa:

– kuumissa paikoissa kuten esim autossa tai ulkona kuumalla säällä
– suorassa auringonpaisteessa
– kosteissa paikoissa tai paikoissa, joissa laite saattaa ruostua

• Kun kannat laitetta tai panet sen säilöön, pane se varusteisiin

kuuluvaan säilytyskoteloon.

Oikeaa toimintaa varten

• Jos päällekirjoituksen suojakytkin B asetetaan asentoon

“LOCK”, tietoja ei voi nauhoittaa eikä poistaa.

• Suosittelemme tärkeiden tietojen kopiointia.
• Älä ota “Memory Stickiä” pois tietojen lukemisen tai

kirjoittamisen aikana.

• Nauhoitetut tiedot saattavat pyyhkiytyä pois tai vahingoittua

seuraavissa tapauksissa:
– Kun “Memory Stick” tai PC-kortti otetaan pois tai liitetyn laitteen

virta katkaistaan tietojen lukemisen tai kirjoittamisen aikana.

– Kun tätä laitetta käytetään paikoissa, joihin välittyy

staattista sähköä tai sähköistä kohinaa.

Tekniset tiedot

Muistityyppi

salamamuisti
4 M tavua: MSA-4A
8 M tavua: MSA-8A
16 M tavua: MSA-16A
32 M tavua: MSA-32A
64 M tavua: MSA-64A

Käyttöjännite

2,7 V - 3,6 V

Virrankulutus

keskim: noin 45 mA
valmiustila: noin 130 µA

Hakunopeus

kirjoittaminen: maks. 1,5 M tavua/sekunti
lukeminen: maks. 2,45 M tavua/sekunti

Käyttöympäristö

0 C - 60 C astetta (ei kosteuden tiivistymistä)

Mitat (l x k x s)

noin 21,5 x 50 x 2,8 mm

Paino

noin 4 g

Vakiovarusteet

“Memory Stickin” säilytyskotelo (1)
Tarra (1)
Käyttöohjeet (1)

Pidätämme oikeudet muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.

Português

Antes de utilizar o aparelho, leia este manual na íntegra e
guarde-o para consultas futuras.

Aos utentes no Canadá

Este aparato digital Classe B está em conformidade com o ICES-
003 canadense.

“Memory Stick” e

são marcas comerciais da Sony

Corporation.

Precauções

• Não toque no terminal A com a sua mão ou um objecto metálico.
• Não fixe nenhum outro material que não a etiqueta fornecida

no espaço para etiqueta C.

• Não golpeie, dobre nem deixe cair este aparelho.
• Não desmonte nem converta o aparelho.
• Não molhe este aparelho.
• Não utilize nem armazene este aparelho nas seguintes áreas:

– Locais quentes, tais como interior de um automóvel ou

exteriores sob clima quente

– Locais expostos à luz solar directa
– Locais húmidos ou corrosivos

• Transporte ou armazene este aparelho no estojo de

armazenagem fornecido.

Para uma operação apropriada

• O ajuste do interruptor protector de inscrições B a «LOCK»

impede a gravação ou a eliminação de dados.

• Recomenda-se realizar uma cópia reserva de dados

importantes.

• Não remova “Memory Stick” durante a leitura ou a inscrição

de dados.

• Dados gravados podem ser perdidos ou avariados nas

seguintes situações:
– Quando se remove “Memory Stick” ou o adaptador de

cartão PC, ou se desliga a máquina conjugada durante a
leitura ou a inscrição de dados.

– Quando se utiliza este aparelho em locais sujeitos a

electricidade estática ou interferências eléctricas.

Especificações

Tipo de memória

Memória instantânea
4 Mbytes: MSA-4A
8 Mbytes: MSA-8A
16 Mbytes: MSA-16A
32 Mbytes: MSA-32A
64 Mbytes: MSA-64A

Voltagem de funcionameno

2,7 V a 3,6 V

Consumo de alimentação

Médio: Aprox. 45 mA
Prontidão: Aprox. 130 µA

Velocidade de acesso

Inscrição: Máximo de 1,5 Mbytes/segundo
Leitura: Máximo de 2,45 Mbytes/segundo

Ambiente operacional

0°C - 60°C (não-condensante)

Dimensões (l x a x p)

Aprox. 21,5 x 50 x 2,8 mm

Peso

Aprox. 4 g

Acessórios fornecidos

Estojo de armazenagem de “Memory Stick” (1)
Etiqueta (1)
Manual de instruções (1)

Design e especificações sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Svenska

Innan du använder enheten bör du läsa igenom den här
handledningen noga och sedan spara den för framtida bruk.

Till våra kunder i Canada

Denna Klass B, digital produkt uppfyller de krav som ställs
enligt det kanadensiska direktivet ICES-003.

“Memory Stick” och

är varumärken som tillhör Sony

Corporation.

Att observera

• Vidrör inte kontaktytan A på “Memory Stick” med ett finger

eller ett föremål av metall.

• Vidhäfta ingenting annat än den medföljande etiketten C på

“Memory Stick”.

• Utsätt inte “Memory Stick” för stötar. Tappa inte den. Böj inte

heller den.

• Ta inte isär “Memory Stick”. Bygg inte heller om den.
• Utsätt inte “Memory Stick” för väta.

A B

C

Advertising
This manual is related to the following products: