ICON Enterprises H 70SD User Manual

H 70sd

Advertising
background image

208

Code No. C99109381

N

Printed in Japan

Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning.
Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug.
Les grundig og forstå anvisningene før bruk.
Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.
Read through carefully and understand these instructions before use.

Bruksanvisning

Brugsanvisning

Bruksanvisning

Käyttöohjeet

Handling Instructions

Elektrisk borrhammare
Elektrisk borehammer
Iskupora
Demolition Hammer

H 70SD

Hitachi Power Tools Europe GmbH

Siemensring 34, 47877 Willich, F. R. Germany

Hitachi Koki Co., Ltd.

Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome,

Minato-ku, Tokyo, Japan

Svenska

EF-DEKLARATION BETRÄFFANDE LIKFORMIGHET

Vi tillkännagiver med eget ansvar att denna produkt
överensstämmer med standard eller standardiserat
dokument EN50144, HD400, EN55014-1, EN55014-2,
EN61000-3-2, EN61000-3-3 och/eller EN61000-3-11 i enlighet
med råddirektiven 73/23/EØS, 89/336/EØS, 98/37/EF och/eller
2000/14/EF.
2000/14/EF
• Konformitetsbedömningsmetod: ANNEX VI
• Underrättat organ: BSI Product Services, Maylands

Avenue, Hemel, Hempstead Herts, HP2 4SQ, UK

• Uppmätt ljudstyrkenivå: 103,64 dB
• Garanterad ljudstyrkenivå: 107 dB

Denna deklaration gäller för CE-märkningen pà produkten.

Suomi

EY-ILMOITUS YHDENMUKAISUUDESTA

Yksinomaisella vastuudella vakuutamme, että tämä tuote
vastaa normeja tai normitettuja dokumentteja EN50144,
HD400, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3
ja/tai EN61000-3-11 yhteisön ohjeiden 73/23/ETY, 89/336/
ETY, 98/37/EY ja/tai 2000/14/EY mukaisesti.
2000/14/EY
• Yhdenmukaisuuden määritystoimenpiteet: ANNEX VI
• Ilmoitettu elin: BSI Product Services, Maylands Avenue

Hemel Hempstead Herts HP2 4 SQ UK

• Mitattu äänenpainetaso: 103,64 dB
• Taattu äämempanetaso: 107 dB

Tämä ilmoitus sovelletaan tuotekohtaiseen CE-merkintään.

English

EC DECLARATION OF CONFORMITY

We declare under our sole responsibility that this product
is in conformity with standards or standardized documents
EN50144, HD400, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2,
EN61000-3-3 and/or EN61000-3-11 in accordance with
Council Directives 73/23/EEC, 89/336/EEC, 98/37/EC and/or
2000/14/EC.
2000/14/EC
• Conformity assessment procedure: ANNEX VI
• Notified body: BSI Product Services, Maylands Avenue

Hemel Hempstead Herts HP2 4SQ UK

• Measured sound powr lever: 103.64 dB
• Guaranteed sound power level: 107 dB

This declaration is applicable to the product affixed CE marking.

Dansk

EF-DEKLARATION OM ENSARTETHED

Vi erlkærer os fuldstændige ansvarlige for, at dette produkt
modsvarer gældende standard eller de standardiserede
dokumenter EN50144, HD400, EN55014-1, EN55014-2,
EN61000-3-2, EN61000-3-3 og/eller EN61000-3-11 i
overensstemmelse med EF-direktiver 73/23/EØF 89/336/EØF,
98/37/EF og/eller 2000/14/EF.
2000/14/EF
• Procedure for fastsættelse af ensartethed: BILAG VI
• Anmeldt organisation: BSI Product Services, Maylands

Avenue Hemel Hempstead Herts HP2 4SQ UK

• Målt lydstyrkeniveau: 103,64 dB
• Garanteret lydstyrkeniveau: 107 dB

Denne erklæring qælder produkter, der er mærket med CE.

Norsk

EF’s ERKLÆRING OM OVERENSSTEMMELSE

Vierklærerherved at vi påtar oss eneansvaret for at dette
produktet er i overensstermmelse med normer eller
standardiserte dokumenter EN 50144, HD400, EN55014-1,
EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3 og/eller EN61000-3-
11 i samsvar med Rådsdirektiver 73/23/EØS, 89/336/EØS,
98/37/EF og/eller 2000/14/EF.
2000/14/M/EF
• Prosedyre for konformitetsvurdering: ANNEX VI
• Underrettet organ: BSI Product Services, Marylands

Avenue Hemel Hempstead Herts HP2 4SQ, Storbritannia

• Målt lydeffektnivå: 103,64 dB
• Garantert lydeffektnivå: 107 dB

Denne erklæringen gjelder produktets påklistrede CE-merking.

30. 8. 2002

Y. Hirano (EMO)

Advertising