Toast-oven – SEVERIN TO 2037 User Manual

Page 19

Advertising
background image

Toast-oven

Beste klant
Voordat men dit apparaat gebruikt, moet men
de volgende instructies goed doorlezen en
bewaar dit manuaal voor latere referentie. Dit
apparaat moet alleen gebruikt worden door
personen bekent met de gebruiksaanwijzing.

Aansluiting
Dit apparaat mag alleen worden aangesloten
op een volgens de wet geinstalleerd
geaard stopcontact. Zorg ervoor dat de
op het typeplaatje aangegeven spanning
overeenkomt met de netspanning. Dit
produkt komt overeen met de richtlijnen
aangegeven op het CE-label.

Beschrijving
1. Temperatuurregelknop
2. 6-standenschakelaar
3. Tijdklok
4.

Snoer met stekker

5. Controlelampje
6. Deurhandel
7.

Bakplaat met hendel

8. Hendel

spit

9.

Eindstuk spit (aandrijving)

10. Uitsparingen voor spithendel
11. Eindstuk spit (vrijloop)
12. Pizza

steen

13. Grillrek

hendel

14. Kruimellade
15. Verwarmingselement
16. Grillrek
17. Draaispit
18. Klemmen

Belangrijke veiligheidsinstructies

Deze apparaten mogen alleen gebruikt

z

worden door kinderen (tenminste 8
jaar oud) welke onder begeleiding zijn
of die instructies over het gebruik van
deze apparaten ontvangen hebben en
de gevaren en veiligheidsvoorschrift en
volledig begrijpen. Hetzelfde geldt voor

personen met verminderde fysische,
zintuigelijke of geestelijke bekwaanheid,
of gebrek van ervaring of wetenschap.
Kinderen moeten onder begeleiding zijn

z

om ervoor te zorgen dat ze niet met het
apparaat spelen.
Kinderen mogen niet worden toegestaan

z

om schoonmaak of onderhoud werk
aan deze apparaten te doen tenzij onder
begeleiding.
Kinderen onder 8 jaar oud moeten

z

weggehouden worden van het apparaat
wanneer het power snoer aangesloten is
op het stroomnet, of wanneer het apparaat
afk oelt na gebruik.
Waarschuwing:

z

houdt kinderen weg van

inpakmateriaal, daar deze een bron van
gevaar zijn b.v. door verstikking.
Voordat het apparaat wordt gebruikt moet

z

zowel de hoofdeenheid als gelijk welk
hulpstuk, dat wordt aangebracht, eerst
zorgvuldig op eventuele defecten worden
gecontroleerd. Ingeval het apparaat,
bij voorbeeld, op een hard oppervlak
is gevallen mag het niet meer worden
gebruikt: zelfs onzichtbare beschadigingen
kunnen ongewenste eff ecten hebben op de
gebruiksveiligheid van het apparaat.
Het snoer moet regelmatig op eventuele

z

beschadiging worden gecontroleerd.
Wanneer een beschadiging wordt
geconstateerd mag het apparaat niet meer
worden gebruikt.
Niet gebruiken wanneer excessieve kracht

z

is gebruikt om het aansluitsnoer uit de
stopcontact te trekken. Schade is niet
altijd aan de buitenkant te zien; alvorens
het opnieuw wordt gebruikt moet het hele
apparaat daarom worden nagekeken door
een gekwalifi ceerd monteur.
Dit apparaat werkt met zeer hoge

z

temperaturen.

Wees erg voorzichtig: de
deur en de toegankelijke
oppervlakken van dit apparaat

worden erg heet tijdens gebruik.
Verbranding kan plaatsvinden bij het
aanraken van hete onderdelen.

19

Advertising