SEVERIN TO 2034 User Manual

Page 33

Advertising
background image

annat lättantändligt material.

När apparaten är påkopplad bör den
ställas på en värmebeständig yta, som är
okänslig för stänk eller fläckar. Placera
inte apparaten på eller i närheten av heta
ytor, öppen eld eller lättantändliga ångor.

Se till att sladden inte kommer i kontakt
med heta ytor.

Låt inte sladden hänga fritt.

Stäng alltid av apparaten och dra
stickproppen ur vägguttaget
- efter användning,
- om apparaten skulle uppvisa fel och,

och

- innan apparaten rengörs.

Tag stickproppen ur vägguttaget genom
att dra i stickproppen, aldrig i sladden.

Inget ansvar kan/kommer att tas om en
skada uppkommit till följd av felaktig
användning eller om dessa instruktioner
inte följts.

Denna apparat är enbart avsedd för
enskilda hushåll och inte för kommersiell
användning.

För att uppfylla
säkerhetsbestämmelserna och undvika
risker får reparationer av elektriska
apparater endast utföras av fackmän,
inklusive byte av sladden. Om det krävs
en reparation, bör du vänligen skicka
apparaten till någon av våra
kundtjänstavdelningar. Adresserna finns
i bilagan till denna bruksanvisning.

Temperaturväljare
Temperaturväljaren används för att välja
den önskade temperaturnivån.

4-positionsbrytarens inställningar

Ingen inställning vald
Övre värme
Undre värme
Övre och undre värme

Grillelementen upphettas endast då timern
är aktiverad.

Timer
Timern kan användas för att antingen välja
en viss tillagningstid (upp till 60 minuter).
Stäng av apparaten genom att vrida
knappen till position 0. Då du vill
förprogrammera tillagningstiden vrider du
knappen medsols till den önskade tiden.
Om du vill ställa in en tid som är mindre än
10 minuter vrider du först timern till en
inställning som är något högre och därefter
vrider du den sakta tillbaka till den önskade
tidsinställningen.
När den förprogrammerade tiden nått sitt
slut, hörs en ljudsignal som anger att
elementen är avstängda. För att hela
apparaten skall stängas av bör även
värmeelementena stängas av.

Signallampa
Signallampan lyser när apparaten kopplas
på. Den släcks när den förprogrammerade
tiden har nått sitt slut, eller om knappen
ställs tillbaka till position 0.

Innan första användningen
- Rengör apparaten (se Allmän skötsel och

rengöring) och avlägsna ev.
förpackningsmaterial.

- Värm apparaten i 15 minuter med bägge

grillelement påkopplade, innan du tar
apparaten i bruk första gången. När
apparaten kopplas på för första gången
kan en lätt lukt uppstå. Detta är normalt
och försvinner efter en stund. Vädra
ordentligt.

Användning
- Innan du kopplar på apparaten bör du se

till att uppsamlingsplåten är ordentligt på
plats under det lägre värmeelementet.

- Förvärm ugnsutrymmet i flera minuter

med luckan stängd och båda elementen
påkopplade. Ställ in temperaturväljaren
på önskad temperaturnivå och använd
timern för att ställa in den önskade
förvärmningstiden.

- Placera maten på grillgallret. När du

lagar mat som innehåller fett eller fukt,

33

Advertising