Φ υρν κι – SEVERIN TO 2034 User Manual

Page 43

Advertising
background image

Αγαπητ πελ τες,

Πριν ρησιμ π ι σετε τη συσκευ ,

πωσδ π τε δια στε πρ σεκτικ τις

ακ λ υθες δηγ ες.

Σ νδεση με την παρ

ηλεκτρικ

ρε ματ ς

Η συσκευ αυτ πρ πει να συνδ εται μ ν

με γειωμ νη πρ α, εγκατεστημ νη

σ μ ωνα με τις ισ

υσες διατ εις.

Βε αιωθε τε τι η τ ση τ υ ηλεκτρικ

ρε ματ ς π υ ρησιμ π ιε τε συμ αδ ει

με αυτ ν π υ αναγρ εται στη συσκευ .

Τ πρ ϊ ν αυτ συμμ ρ νεται με λες τις

ισ

υσες δηγ ες της ΕΕ περ αναγρα ς

στ ι ε ων.

Τα μ ρη της συσκευ ς

1.

Διακ πτης ρ θμισης θερμ κρασ ας

2.

Ενδεικτικ λυ ν α

3.

Διακ πτης 4 θ σεων

4.

ρ ν διακ πτης

5.

Ηλεκτρικ καλ δι με ις

6.

Π ρτα

7.

Λα π ρτας

8.

Ταψ με λα

9.

Σ ρα με λα

10. Δ σκ ς συλλ γ ς σταγ νων

11. Θερμαντικ στ ι ε

12. Σ ρα

13. Ταψ

Σημαντικ καν νες ασ λειας

Πριν ρησιμ π ι σετε τη συσκευ , θα

πρ πει να ελ γ ετε πρ σεκτικ την

κ ρια μ ν δα, καθ ς και κ θε

ε ρτημα, για τυ ν ελαττ ματα. Αν η

συσκευ , για παρ δειγμα, ει π σει σε

σκληρ επι νεια, δεν θα πρ πει να

ρησιμ π ιηθε αν , ακ μη κι αν η

ημι δεν α νεται τι μπ ρε να

πρ καλ σει πρ λ ματα στην ασ αλ

λειτ υργ α της συσκευ ς.

Θα πρ πει να ε ετ ετε τακτικ τ

ηλεκτρικ καλ δι για τυ ν ενδε εις

λ ης. Σε περ πτωση π υ ρεθε τ τ ια

λ η, δεν θα πρ πει να ρησιμ π ιε τε

πλ ν τη συσκευ .

Μη θ σετε τη συσκευ σε λειτ υργ α αν

ει ρησιμ π ιηθε υπερ λικ δ ναμη

για να τρα η τε τ ηλεκτρικ καλ δι .

Η λ η δεν μπ ρε π ντα να

εντ πιστε απ την ε ωτερικ ψη.

λ κληρη η συσκευ θα πρ πει

επ μ νως να ελεγ θε απ αρμ δι

τε νικ πριν ρησιμ π ιηθε π λι.

Η συσκευ αυτ λειτ υργε σε π λ

υψηλ ς θερμ κρασ ες.

Πρ ειδ π ηση: Η π ρτα,

καθ ς και ι πρ σιτ ς

επι

νειες της συσκευ ς,

θερμα ν νται κατ τη λειτ υργ α.

Μπ ρε να πρ κληθ ν εγκα ματα αν

αγγ ετε τα θερμ μ ρη!

Μην αγγ ετε τα θερμαντικ στ ι ε α.

ταν ρησιμ π ιε τε τη συσκευ , να

ε αι νεστε π ντα τι δ σκ ς

συλλ γ ς σταγ νων ε ναι σωστ

πρ σαρμ σμ ν ς κ τω απ τα

θερμαντικ στ ι ε α.

Τ υπερθερμασμ ν λ δι λ π ς μπ ρε

να ανα λ γ νται. Επ μ νως, μην

παραγεμ ετε τ ταψ .

Μην απ μακρ νεστε ταν η συσκευ

ρ σκεται σε λειτ υργ α.

Η συσκευ δεν πρ ρ εται για

λειτ υργ α με ε ωτερικ ρ ν διακ πτη

ε ωριστ τηλε ειρι μεν σ στημα.

Η συσκευ αυτ δεν πρ ρ εται για

ρ ση απ π ι δ π τε τ μ

(περιλαμ αν μ νων των παιδι ν) με

μειωμ νες σωματικ ς, αισθητ ριες

διαν ητικ ς ικαν τητες, απ τ μ

π υ δεν ει πε ρα και γν σεις, εκτ ς αν

επιτηρε ται αν τ υ

υν δ θε δηγ ες

για τη ρ ση της συσκευ ς απ τ μ

τ π

ε ναι υπε θυν για την

ασ λει τ υ.

Τα παιδι θα πρ πει να επιτηρ νται

για να ε ασ αλιστε τι δεν πα υν με

τη συσκευ .

Πρ σ

! Τα παιδι πρ πει να

43

Φ υρν κι

Advertising