Keter Potty Trainer 3-in-1 User Manual

Potty trainer, Instructions for use, Вуи˘ ˙в‡¯в

Advertising
background image

CUSTOMER SERVICE

FRANCE

Tinoki, 10 Avenue Reaumur, 92142 Clamart Cedex Tél: 00 33 1 45 37 89 06 Fax: 00 33 1 45 37 88 082

GERMANY

KidsBo Vermarktungs- und Vertriebsges. mbH Friesdorferstr. 189-193 D-53175 Bonn

Tel: 0228 318 377 Fax: 0228 313 808 E-mail: [email protected]

IRELAND

David Lowe & Co. Tel: +353 129 52 111 Fax: +353 129 52 115 E-mail: [email protected]

ISRAEL

K&D Design, P.O Box 550, Carmiel 20100, ISRAEL Fax: 00972 495 824 88 E-mail: [email protected]

UK

Keter UK Ltd. Unit 12, Woodgate Business Park, Clapgate Lane, B32 3DB Quinton, Birmingham

Tel: 01214 226 633 Fax: 01214 220 808 E-mail: [email protected]

PO

AVVERTENZA!
Nunca deixar a criança sozinha
Leia atentamente as instruções e advertências deste manual e
conserve-as para consultas futuras. É importante seguir estas
instruções para evitar acidentes com o seu filho.

IT

AVVERTENZE!
In nessun caso il bambino va lasciato incustodito.
Leggere attentamente le istruzioni e le avvertenze,
conservandole sempre a portata di mano. Il mancato rispetto delle
istruzioni fornite può compromettere la sicurezza del bambino.

UTILIZAÇÃO DO BACIO
Levantar a tampa e utilizá - lo como um bacio normal.
1. Levantar a tampa e sentar a criança no bacio de maneira a que as costas da

criança fiquem encostadas à parte traseira do assento do bacio. (Fig. 2)

2. Para deitar fora os resíduos depois da criança ter usado o bacio, deve-se

primeiro localizar a pega do bacio que está na parte de trás do mesmo e
depois retirar o depósito. (Fig. 3)

3. Despejar o conteúdo na sanita.
4. Limpar o depósito com água morna com detergente.
5. Lavar a parte superior e inferior do assento do bacio com um trapo e água

morna com detergente.

6. Para voltar a colocar o depósito limpo no bacio, deve-se colocar na parte de

trás do bacio com a pega virada para fora até encaixar no respectivo sítio.

Tem duas práticas gavetas para guardar os artigos de higiene do bebé. Se as
gavetas se soltarem ou deslocarem durante o transporte do bacio, devem-se
voltar a encaixar nas ranhuras e ajustá-las. (Fig. 4)

A TRANSIÇÃO PARA A SANITA DE ADULTO
1. Retirar a parte superior do bacio agarrando a parte anterior e posterior do

assento e levantá-la para a separar da base. (Fig. 5).

2. Se a parte superior do bacio não encaixa de forma segura, utilizar o adaptador

que tem na parte traseira.

3. Tendo a tampa da sanita para cima adaptar a parte superior do

bacio ao assento da sanita, alinhando as 4 fixações inferiores no bordo
interior do assento da sanita.

4. Pressionar com firmeza para que fique bloqueada nesse sítio.

Nota: não se pode utilizar a parte superior do bacio sobre uma sanita que
não seja resistente.

5. Limpar o assento após a sua utilização, tal como se descreve anteriormente

no ponto 4 de “Utilização do bacio”.

6. A base do bacio deve utilizar-se como um banco para ajudar a

criança a sentar-se e levantar-se da sanita.

PARA RETIRAR DA SANITA
1. Agarrar a parte superior do bacio pelas pegas e levantá-la da sanita.
2. Colocá-la e prendê-la novamente na base do bacio.

MODALITÀ D’USO DEL VASINO CON ADATTATORE.
Sollevare il coperchio e utilizzare come un normale vasino.
1. Sollevare il coperchio e far sedere il bambino in modo che la schiena del

piccolo poggi contro il bordo dello schienale posteriore. (Fig. 2)

2. Dopo l’uso, rimuovere la tazza utilizzando l’apposita impugnatura

posizionata nel retro del vasino. (Fig. 3)

3. Versare il contenuto nel WC.
4. Lavare la tazza con acqua calda e sapone.
5. Lavare la parte superiore e l’interno del sedile con un panno imbevuto

di acqua calda e sapone.

6. Reinserire la tazza pulita nel vasino, avendo cura di tenere l’impugnatura

all’esterno fino all’inserimento nell’apposito spazio.

Provvisto di 2 comodi cassetti per riporre gli articoli per l’igiene del bambino.
In caso di spostamento o fuoriuscita durante il trasporto, reinsere i cassetti
utilizzando gli appositi fori. (Fig. 4)

INSTALLAZIONE SUL WC DEGLI ADULTI.
1. Rimuovere la parte superiore del vasino – adattatore - utilizzando le

impugnature laterali per separare l’adattatore dalla base del vasino. (Fig. 5)

2. Regolare il corretto posizionamento dell’adattatore utilizzando l’apposito

dispositivo dislocato nella parte posteriore.

3. Sollevare il coperchio e abbassare la tavoletta del WC, posizionare

l’adattatore sul WC inserendo i quattro piedi di appoggio nel bordo
interno della tavoletta del WC.

4. Spingendo verso il basso, fissare l’adattatore alla tavoletta del WC.

Attenzione: l’adattatore va utilizzato esclusivamente su tavolette robuste
e stabili.

5. Dopo l’uso, lavare il sedile come indicato al punto 4 della sezione

“Modalità d’uso del vasino”.

6. Utilizzare la base del vasino come gradino di appoggio per il bambino.

RIMOZIONE DAL WC.
1. Sollevare l’adattatore dalla tavoletta del WC, utilizzando le apposite impugnature.
2. Reinserire l’adattatore con i piedi di appoggio nella base del vasino.

NL

WAARSCHUWING!
Laat het kind nooit zonder toezicht achter.
Lees de aanwijzingen en waarschuwingen zorgvuldig door en
bewaar ze voor toekomstige raadpleging. Uw kind kan zich
verwonden als u deze aanwijzingen niet opvolgt.

HE

°‰¯‰К‡

Ж¯ˆВУ‰ ПЪ ‰Б‚˘‰ ‡ПП „ПИ ¯И‡˘‰П ФИ‡ МПВЪП

Ж¯КВБ ФВИЪП Ф‰ИПЪ ¯ВУ˘ПВ ˘ВУИ˘‰ ИЩП ФВИЪ· ˙В‡¯В‰‰ ˙‡ ‡В¯˜П ˘И

ЖМО„ПИП ˜К МВ¯‚П ‰ПВПЪ ВП‡ ˙В‡¯В‰ ПЪ ‰„Щ˜‰ И‡

GEBRUIK VAN DE TOILETTRAINER
Zet het deksel omhoog en gebruik de toilettrainer als een gewoon potje.
1. Zet het deksel omhoog en zet het kind op de zitting van de toilettrainer

zodat de rug van het kind tegen de achterrand van de zitting rust. (Fig. 2)

2. Nadat het kind de behoefte heeft gedaan kunt u het resultaat weggooien

door de handgreep van de pot aan de achterkant van de toilettrainer
vast te pakken en de pot eruit te halen. (Fig. 3)

3. Gooi de inhoud in het toilet.
4. Was de pot met warm water en zeep.
5. Was de bovenkant en de binnenkant van de zitting met een doek en warm

water en zeep.

6. Om de schone pot terug te zetten plaatst u de pot aan de achterkant van de

toilettrainer met de handgreep naar buiten, en schuift u de pot naar binnen
totdat hij op zijn plaats zit.

Twee Handige laden om baby’s toiletspullen in te bewaren. Als de lade losraakt of
eruit valt tijdens het verplaatsen, plaats de lade dan weer terug in de gaten. (Fig. 4)

OVERGAAN OP HET GROTE TOILET
1. Verwijder de zitting van de toilettrainer door de handgrepen aan de

zijkanten van de zitting vast te houden en de zitting van de trainer van de
standaard af te tillen. (Fig. 5)

2. Als de trainer niet goed past kunt u de zitting aan de achterkant bijstellen.
3. Laat de toiletbril omlaag staan en zet het deksel omhoog.

Bevestig de zitting van de toilettrainer door de vier pootjes aan de
onderkant gelijk te zetten met de binnenring van de toiletbril.

4. Druk de zitting naar beneden om hem goed vast te zetten.

Opmerking: De zitting van de trainer kan niet gebruikt worden op
zachte toiletbrillen.

5. Was de zitting na gebruik zoals aangegeven in stap 4 van de paragraaf

‘Gebruik van de toilettrainer’.

6. De standaard van de trainer kan gebruikt worden als opstapje om het

kind te helpen.

VERWIJDEREN VAN DE TRAINER
1. Pak de zitting bij de handgrepen vast en til de trainer van het toilet af.
2. Zet de pootjes van de zitting gelijk met de standaard van de toilettrainer.

∫¯ˆВУ· ˘ВУИ˘‰

Ж¯·„ ПОП ПИ‚¯ ¯ИТО ˘У˙˘‰ПВ ‰ТОУ‰ ˙‡ МИ¯‰П ˘И Ж±

‰ВЩ „ПИ‰ ·‚˘ НО ФВ˘‚¯„‰ ·˘ВУ ПЪ „ПИ‰ ˙‡ ·И˘В‰ПВ ‰ТОУ‰ ˙‡ МИ¯‰П ˘И

Ж®≤ ‰ВУ˙© ·˘ВУ‰ П˘ И¯ВБ‡‰ В˜ПБП

‰КИБ‡ НВ˙ И¯ВБ‡‰ В˜ПБУ ¯ИТ‰ ˙У¯‰ И¢Ъ ˙ПВТЩ‰ ФУ ¯ЛЩИ‰П ˘И ˘ВУИ˘‰ МВ˙· Ж≤

Ж®≥ ‰ВУ˙© ˙ИВ˘П·

ЖМИ˙В¯И˘‰ ˙ПТ‡П ˙ПВТЩ‰ ˙‡ НИП˘‰П ˘И Ж≥

ЖМИУБ ФВ·Т ИУ· ¯ИТ‰ ˙‡ ˙В˜П ˘И Ж¥

Ж˙ИПЛУ· ˘У˙˘‰П Ф˙И ¨МИУБ ФВ·Т ИУ· МИЩ ˙‡В ·˘ВУ‰ П˘ ФВИПЪ‰ ˜ПБ‰ ˙‡ ЫВЛ˘П ˘И Жμ

Ж¯ˆВУ‰ ˙У„˜· ‰П ˙„ЪВИУ‰ ˙Ъ¯‚У· БВ˙ ˙ИВ˘П‰˘ „ИЩ˜‰ПВ ВУВ˜УП ¯ИТ‰ ˙‡ ¯ИКБ‰П ˘И Ж∂

˘И ¨МВ˜У‰У ˙В‡ˆВИ ˙В¯И‚У‰В ‰„ИУ· Ж®¥ ‰ВУ˙© МИБП МИВ·‚У ФВТБ‡П ˙ВБВ ˙В¯И‚У ≤ ¯ˆÂÓÏ

ƯˆВУ‰ ИЩПО ˙В¯И‚У‰ П˘ ‰П˜ ‰ЩИБ„В МИ„„ˆ· МИ„ЪВИУ‰ МИ¯ВБ‰ ПВУ ФВО МВ˜ИУ И„И ПЪ Ф¯ИКБ‰П

∫МИ¯‚В·У И˙В¯И˘П ¯·ЪУ

ФИЛ˜УО М‚ ˘У˘У‰© ФУ‡У‰ П˘ ФВИПЪ‰ ˜ПБ‰ ˙‡ ¯ИТ‰ПВ ВУВ˜УУ ¯ИТ‰ ˙‡ ‡ИˆВ‰П ˘И Ж±

Ж®μ ‰ВУ˙© ВИ„Иˆ И˘У ‰КИБ‡ И¢Ъ ®‰ПТ‡

‡ˆУ‰ М‡˙У· ˘У˙˘‰П ˘И ¨‰ПТ‡‰ ·˘ВУ И·‚ ПЪ ‰БЛИ·· ·˘ВИ ВИ‡ ‰ПТ‡‰ ФИЛ˜У М‡ Ж≤

ЖЫВТ‰ „Ъ ТОВ‰ М‡˙У‰ ИО ‡„ВВП ˘И Ж‰ПТ‡‰ ФИЛ˜У П˘ И¯ВБ‡‰ В˜ПБ·

Ж‰ПТ‡‰ ФИЛ˜У ˙И˙Б˙· ‰И‚Ъ‰ ˙В„В˜ ¥ ˙ÂÚˆÓ‡· ‰ПТ‡‰ ·˘ВУП ‰ПТ‡‰ ФИЛ˜У ˙‡ „ИУˆ‰П ˘И Ж≥

Ж‰ПТ‡‰ ·˘ВУП ФИЛ˜У‰ П˘ ¢‰ПИЪ¢П „Ъ ‰˜КВБ· ‰ЛУ ИЩПО ЫВБ„П ˘И Ж¥

ЖМИО¯ ‰ПТ‡ И·˘ВУ И·‚ ПЪ ˘ВУИ˘П „ЪВИУ ВИ‡ ‰ПТ‡‰ ФИЛ˜У ∫‰¯‰К‡

Ж˙ИПЛУВ МИУБ ФВ·Т ИУ· ‰ПТ‡‰ ФИЛ˜У ˙‡ ЫВЛ˘П ˘И ¨˘ВУИ˘‰ МВ˙· Жμ

·˘ВУ ПЪ ˙ВПЪП „ПИП ЪИИТИВ ФВ˘‚¯„ Ш ‰‚¯„УО ˘У˘И ФУ‡У‰ ТИТ· ¨‰К ˘ВУИ˘ НП‰У· Ж∂

Ж˙ВБВ· ˙·˘ПВ ‰ПТ‡‰

∫‰ПТ‡‰ ФИЛ˜У ˙¯Т‰

Ж‰ПТ‡‰ ·˘ВУ ПЪУ МИ¯‰ПВ МИ„„ˆ‰ ≤ ≠У ¯˘‡ ˙ВИ„И· ФИЛ˜У· КВБ‡П ˘И Ж±

ЖМВ˜УП ‰И‚Ъ‰ ˙В„В˜ ¥ ˙ÂÚˆÓ‡· В¯·БПВ ± ≠· ≥ ФВ˘‚¯„П ‰ПТ‡‰ ФИЛ˜У ˙‡ ¯ИКБ‰П ˘И Ж≤

EN

Potty Trainer 3 in 1

PO

Bacio 3 em 1

FR

Esca´po 3 en 1

NL

3 in 1 Potty zindelÿkheidstrainer

D

Potty Trainer 3 in 1

IT

Vasino con adattatore 3 in 1

ES

Orinal 3 en 1

HE

± ≠· ≥ Ô¢‚¯„

Potty Trainer

Item No. 17410188

528333

QC

Instructions for use

Instructions d’utilisation • Bedienungsanleitung

• Instrucciones de uso • Instruções de uso • Gebruiksinstructies

• Istruzioni per l’uso •

˘ВУИ˘ ˙В‡¯В‰

EN

The potty 3 in one is assembled and ready to use.
The potty can be used as a step stool. (Fig.1)

PO

Bacio 3 em 1 já vem montado e pronto a ser utilizado.
Bacio pode-se utilizar como um banco. (Fig.1)

FR

Le pot 3 en 1 est déjà assemblé et prêt à l’utilisation.
Le pot peut être utilisé comme tabouret. (Fig.1)

NL

3 in 1 Potty zindelÿkheidstra is klaar voor gebruik.
De toilettrainer kan gebruikt worden als opstapje. (Fig.1)

D

Der Toilettentrainer 3 in 1 ist fertig montiert und
einsatzbereit.
Der Toilettentrainer kann ebenfalls als Schemel verwendet
werden. (Abb.1)

IT

Il vasino 3 in 1 è già preassemblato e pronto per l’uso.
Il vasino può essere utilizzato anche come gradino di
appoggio. (Fig.1)

ES

El orinal 3 en 1 viene montado y listo para su uso.
El orinal puede utilizarse como taburete. (Fig.1)

HE

Ж˘ВУИ˘П ФОВУВ ·О¯ВУ ЪИ‚У ± ≠· ≥ ФВ˘‚¯„

®± ‰ВУ˙© ЖФВ˘‚¯„ОВ ¯ИТО ˘У˘У ¯ˆВУ‰

12+

Months • Mois

• Monaten • Mesas

• Meses • Maanden

Mesi •

МИ˘„ВБ

30

kg

66lbs

Max.

±∏∞∞≠≥μ∏≠∏∏∏ ∫ПЛ ≤∞±∞∞ П‡ИУ¯О μμ∞ Ж„Ж˙ ¨И„ „‡ И˜ ≠ ˙ВБВ˜П ˙В¯˘

Manufactured by K&D Design, P.O Box 550, Carmiel, ISRAEL.

Advertising