Keter Flory Playhouse User Manual

Flory play house, Play house, Casetta per bambini

Advertising
background image

PL

Zachować instrukcję montażu na przyszłość.

WYMAGANY JEST MONTAŻ PRZEZ OSOBĘ DOROSŁĄ

PODCZAS ZABAWY WYMAGANY JEST NADZÓR OSOBY DOROSŁEJ

TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO

ZABAWKA MOŻE BYĆ UŻYWANA W POMIESZCZENIACH I NA

ZEWNĄTRZ

GR

Παρακαλούμε φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΕΝΗΛΙΚΑ.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΕΠΙΒΛΕΠΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ

ΠΑΙΖΟΥΝ.

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ.

OSTRZEŻENIE!

Ustawić zabawkę na miękkiej, czystej i równej powierzchni, w odległości co

najmniej 2 metrów od jakiejkolwiek struktury lub przeszkody.

Nie ustawiać zabawki w pobliżu nachyleń, skarp, stopni, ulic/chodników lub innych

niebezpiecznych miejsc.

Zaleca się ustawianie zabawki na równej powierzchni pokrytej trawą lub na

odpowiedniej macie, jeżeli zabawka ma być używana na patio wyłożonym płytkami.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:

Sprawdzać regularnie stan śrub i w razie potrzeby dokręcić je, w przeciwnym

wypadku może dojść do zawalenia się konstrukcji lub innego niebezpieczeństwa

Sprawdzać regularnie stan wszystkich elementów zabawki – jeżeli którakolwiek

część jest uszkodzona lub ostro zakończona, nie używać domku, dopóki wadliwa

część nie zostanie wymieniona

Czyścić miękką szmatką zwilżoną wodą z dodatkiem łagodnego detergentu

Ten produkt jest odporny na działanie wody i promieniowania UV.

Użytkowanie produktu na zewnątrz nie powoduje pogorszenia jego stanu.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Τοποθετήστε το σε μαλακή, καθαρή και επίπεδη επιφάνεια, τουλάχιστον

2μ μακριά από οποιεσδήποτε δομές ή εμπόδια.

Δεν πρέπει να τοποθετείται κοντά σε κεκλιμένες επιφάνειες,

σκαλοπάτια, νερό, οδούς/ πεζοδρόμια ή άλλους κινδύνους.

Ιδανική χρήση σε επίπεδη περιοχή με γκαζόν ή χρήση σε κατάλληλο

καναβάτσο εάν τοποθετηθεί σε βεράντες.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ:

• Ελέγχετε τακτικά τις βίδες και σφίξτε τις εάν απαιτείται, διαφορετικά

ενδέχεται να προκληθεί κατάρρευση ή κίνδυνος.

• Ελέγχετε τακτικά όλα τα εξαρτήματα και σε περίπτωση που υπάρχουν

σπασμένα ή ραγισμένα εξαρτήματα σταματήστε τη χρήση του σπιτιού

για παιχνίδι μέχρι να αντικατασταθούν.

• Καθαρίστε χρησιμοποιώντας ήπιο καθαριστικό και νερό, με τη βοήθεια

μαλακού υφάσματος.

Το παρών προϊόν είναι αδιάβροχο και παρέχει προστασία από UV.

Το παρών προϊόν δεν πρόκειται να επιδεινωθεί εάν χρησιμοποιείται σε

εσωτερικό χώρο.

RO

Păstraţi instrucţiunile pentru alte referinţe viitoare.

SE RECOMANDĂ MONTAREA CĂSUŢEI DE CĂTRE ADULŢI.

VĂ RUGĂM SĂ SUPRAVEGHEAŢI COPIII PE TOT TIMPUL JOCULUI.

CĂSUŢA SE VA UTILIZA EXCLUSIV ÎN CADRU FAMILIAL.

SE POATE UTILIZA ATÂT ÎN SPAŢII INTERIOARE CÂT ŞI ÎN SPAŢII

EXTERIOARE.

BG

Пазете Ръководството за последващи справки.

ДА СЕ СГЛОБЯВА ОТ ВЪЗРАСТНИ.

НЕ ОСТАВЯЙТЕ ДЕЦАТА БЕЗ КОНТРОЛ ДОКАТО ИГРАЯТ.

САМО ЗА ДОМАШНО ПОЛЗВАНЕ.

ПОДХОДЯЩА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЗАКРИТО И НА

ОТКРИТО.

AVERTISMENT!

Aşezarea căsuţei se va face pe o suprafaţă moale, clară, denivelată, la cel

puţin 2 metri distanţă de orice structură sau obstrucţie.

Evitaţi poziţionarea în apropierea scursurilor, treptelor, apei, străzii/pavajului

sau a altor pericole.

Locul ideal de aşezare ar fi o pajişte sau dacă căsuţa se va aşeza într-o

curte interioară se va utiliza o matisare potrivită.

ATENŢIE:

Verificaţi şuruburile în mod regulat şi strângeţi-le în caz de nevoie. În caz

contrar există pericolul de prăbuşire sau vor apărea alte pericole.

Verificaţi toate părţile în mod regulat, şi dacă constataţi spargerea sau ascuţirea

oricărei dintre părţi nu mai folosiţi căsuţa până al înlocuirea acestora.

Pentru curăţire folosiţi detergent cu efect delicat şi apă, aplicată pe o cârpă moale.

Produsul este rezistent la apă şi la acţiunea razelor UV.

Produsul nu se va deteriora datorită uzului extern.

ЗАБЕЛЕЖКИ!

Поставяйте само на мека, чиста и равна повърхност, най-малко на

2 метра от други конструкции и препятствия.

Не поставяйте къщичката близо до наклони, стълби, вода, улици/

тротоари и на други опасни места.

Най-подходящото място са равни затревени площи. При поставяне

върху циментирани площадки използвайте подходяща постелка.

ПОДДРЪЖКА:

• Проверявайте винтовете редовно и ги притягайте, ако е необходимо

за избягване на срутване или злополуки.

• Проверявайте частите редовно и при наличието на счупена част

с остри ръбове не използвайте къщичката до подмяната й.

• Почиствайте с мек почистващ препарат и вода с помощта на мека

кърпа.

Изделието е устойчиво на вода и ултравиолетови лъчи.

Изделието не се захабява при използване на открито.

HU

Kérjük, őrizze meg az utasításokat későbbi hivatkozásul.

FELNŐTTI ÖSSZESZERELÉST IGÉNYEL.

KÉRJÜK, MINDIG FIGYELJEN A GYEREKRE JÁTÉK KÖZBEN.

KIZÁRÓLAG CSALÁDI HASZNÁLATRA.

ALKALMAS KERTI ÉS BELSŐ HASZNÁLATRA.

HE

.רזוח שומישל הבכרהה תוארוה לע רומשל אנ

.רגובמ י"ע קרו ךא השעת רצומה תבכרה

.רגובמ לש הדומצ החגשהב קר שומישל

.יתיב שומישל דעוימ

.ול הצוחמו תיבב שומישל םיאתמ

VIGYÁZAT!

Helyezze mindig puha, tiszta felületre, legalább 2m távolságra minden

szerkezettől vagy akadálytól.

Ne helyezze lejtők, lépcsők, víz, utcák / járdák vagy más veszélyek közelébe.

Az ideális alkalmazási terület egy gyepesített sima terület vagy használjon egy

megfelelő gyékényszőnyeget, ha teraszon alkalmazza.

ÁPOLÁS:

Rendszeresen ellenőrizze a csavarokat, és húzza meg őket, ha szükséges,

ellenkező esetben összeomolhat, vagy veszélyforrás lehet.

Rendszeresen ellenőrizzen minden elemet, és ha valamelyik eltört vagy éles,

akkor nem használja a játékházat, amíg ki nem cseréli az eltört elemet.

Tisztítsa kímélő mosószerrel és vízzel egy puha rongy alkalmazásával.

A termék vízálló és UV sugárzásgátló.

A termék nem rongálódik a külső használattal.

!הרהזא

תוחפל ,םיצפחמ יונפו חישק אל ,ןזואמ חטשמ יבג לע קר רצומה תא םקמל שי

.לושכמ וא הנבמ לכמ רטמ 2 לש קחרמב

וא הכרדמ ,בוחר ,םימ רוקמ ,תוגרדמ ,לולת םוקמ תברקב רצומה תא םקמל ןיא

.הנכס תווהל לולעה רחא םוקמ לכ

.ךר הפצר יוסיכ וא האשדמ יבג לע רצומה תא םקמל יוצר

:בל תמושתל

הסירק עונמל תנמ לע ךרוצה תדימב םקזחלו עובק ןפואב םיגרבה תא קודבל שי

.תרחא הנכס וא תיבה לש

,רובש םיקלחה דחאו הדימב .עובק ןפואב רצומה יקלח לכ תא קודבל שי

.רובשה קלחה לש ותפלחהל דע רצומב שמתשהל ןיא

.תילטמב שומיש ידי לעו ןובסו םימב רצומה תא תוקנל שי

.

)UV(

תולוגס ארטלוא םיינרקו םימ ינפב דימע הז רצומ

QC

CUSTOMER SERVICE

AUSTRALIA

Direct Import Lts. Tel: +61 3 9576 9222 Fax: +61 3 9576 9223 E-mail: [email protected]

FRANCE

Tinoki, 10 Avenue Reaumur, 92142 Clamart Cedex Tél: 00 33 1 45 37 89 06 Fax: 00 33 1 45 37 88 082

GERMANY

KidsBo Vermarktungs- und Vertriebsges. mbH Friesdorferstr. 189-193 D-53175 Bonn

Tel: 0228 318 377 Fax: 0228 313 808 E-mail: [email protected]

HOLLAND

Jardin Netherlands BV, T.a.v. Klantenservice, Postbus 224, 5120 AE RIJEN Tel: 0900-2527346

IRELAND

David Lowe & Co. Tel: +353 129 52 111 Fax: +353 129 52 115 E-mail: [email protected]

ISRAEL

K&D Design, P.O Box 550, Carmiel 20100, ISRAEL Fax: 00972 495 824 88 E-mail: [email protected]

MEXICO

Mi Mercadeo Internacional Tel: +52 5555 8489 48 Fax: +52 5555 8498 32 E-mail: [email protected]

UK

Keter UK Ltd. Unit 12, Woodgate Business Park, Clapgate Lane, B32 3DB Quinton, Birmingham

Tel: 01214 226 633 Fax: 01214 220 808

USA

Keter NA, Customer Service Helpline 1 888 374 4262, For replacement of parts: E-mail:[email protected]

1

1

1

1

1

111

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

111

111

111

1

11

1

1

1

1

11

1

1

1

1

11

11

11

11

11

Manufactured by K&D Design, P.O Box 550, Carmiel, ISRAEL.

Please keep instructions for future reference.

ADULT ASSEMBLY REQUIRED.

PLEASE SUPERVISE CHILDREN PLAYING AT ALL TIME.

FOR FAMILY DOMESTIC USE ONLY.

SUITABLE FOR OUTDOOR OR INDOOR USE.

NL

Bewaar de instructies voor toekomstige raadpleging.

MONTAGE DOOR VOLWASSENEN VEREIST.

ALTIJD SPELENDE KINDEREN IN DE GATEN HOUDEN.

ALLEEN VOOR GEBRUIK THUIS.

GESCHIKT VOOR GEBRUIK BUITEN EN IN HUIS.

WARNING!

Position only on a soft, clear, level surface, at least 2m away from any

structure or obstruction.

Do not position near slopes, steps, water, streets / pavements or other hazards.

Use ideally on a level lawned area, or use suitable matting if placed on patios.

CARE

• Check screws regularly and tighten if necessary else a collapse or hazard

may occur.

• Check all parts regularly and if any part is broken or sharp then

do not use the playhouse until broken part is replaced.

• Clean using mild detergent and water applied with a soft cloth.
This product is water and UV resistant.

This product will not deteriorate with outside use.

WAARSCHUWING!

Plaats alleen op een zacht, schoon, egaal oppervlak, minstens 2 meter

van een sctructuur of obstakel af.

Niet in de buurt van hellingen, trappen, water, straat/stoep of andere

gevaren plaatsen.

Ideaal voor gebruik op een vlak grasgebied of gebruik op terassen de geschikte matten.

ZORG:

• Controleer regelmatig of de schroeven goed en vast zitten omdat anders het

speelhuisje in elkaar kan klappen en gevaar kan veroorzaken.

• Controleer regelmatig alle onderdelen en als een onderdeel is gebroken of

scherp is, gebruik het speelhuisje dan niet tot u dat onderdeel hebt vervangen.

• Maak schoon met mild schoonmaakmiddel en water op een zachte doek.
Dit product is water- en UV-bestendigd.

Dit product zal niet degenereren bij gebruik buitenshuis.

A conserver pour une utilisation ultèrieure

MONTAGE A FAIRE EXECUTER PAR UN ADULTE.

NE JAMAISE RELACHER LA SURVEILLANCE D’ENFANTS EN

TRAIN DE JOUER.

EXCLUSIVEMENT À USAGE FAMILIAL.

UTILISABLE EN INTÉRIEUR OU EN EXTERÉRIOR.

IT

Conservare queste istruzioni per future consultazioni.

IL PRODOTTO DEVE ESSERE MONTATO DA UN ADULTO.

SORVEGLIARE COSTANTEMENTE I BAMBINI MENTRE GIOCANO.

SOLTANTO PER USO DOMESTICO FAMILIARE.

ADATTO PER USO ESTERNO ED INTERNO.

ATTENTION!

Instiller la Maisonnette uniquement sur surface plane, de préférence au

moins 2 mètres d’une quelconque structure consyruite ou risquant de faire

obstruction.

Ne pas installer la Maisonnette sur un terrain en pente ni proche d’escaliers ou

d;une surface d’eau, dans une rue ou près de tout autre danger potentiel.

Installer la Maisonnette de préférence, sur une surface plane gazonnée, et

utiliser des tapis adaptés lors d’une installation dans une cour.

PRÉCAUTION:

• Contrôler régulièrement la Maisonnette. Si l’un des éléments est défectueux

ne pas utiliser la Maisonnette jusqu’à remplacement de la pièce défectueuse.

• Contrôler régulièrement les vis de maintien, et les resserer au besoin afin

d’éviter l’effondrement de la Maisonnette ou tout autre danger y étant lié.

• Nettoyer à l’aide d’un chiffon imbibé d’un liquide de nettoyage non corrosif.
Cet article résiste à l’eau, aux UV et aux intempéries.

AVVERTENZA!

Collocare il prodotto soltanto su una superficie morbida, pulita e

orizzontale, ad almeno 2 m di distanza da qualsiasi struttura o ostacolo.

Non collocare vicino a pendii, scale, acqua, strade/marciapiedi o altri ostacoli.

Usare idealmente su una superficie erbosa e orizzontale o utilizzare una

stuoia adeguata se si colloca la casetta su un patio.

MANUTENZIONE:

• Controllare regolarmente le viti e stringerle se necessario per evitare

crolli o altri rischi.

• Controllare regolarmente tutte le parti e, se ci sono parti rotte o affilate,

non usare la casetta finché la parte rotta non venga sostituita.

• Pulire la casetta utilizzando un panno morbido imbevuto di detergente

delicato e acqua.

Questo prodotto è resistente all’acqua e ai raggi UV.

Questo prodotto non si deteriora con l’uso esterno.

D

Bitte bewahren Sie die Montageanleitung für eine zukünftige

Inanspruchnahme auf.

DAS AUFBAUEN MUSS DURCH ERWACHSENE ERFOLGEN.

BITTE BEAUFSICHTIGEN SIE DIE KINDER IMMER BEIM SPIELEN.

NUR FÜR DEN GEBRAUCH ZUHAUSE GEEIGNET.

FÜR DRINNEN UND IM FREIEN GEEIGNET.

Var vänlig och behåll instruktionerna för framtida referens.

KRÄVER MONTERING AV VUXEN.

HA ALLTID BARN UNDER UPPSIKT.

ENDAST FÖR HEMMABRUK.

PASSAR BÅDE INOM- OCH UTOMHUS.

ACHTUNG!

Mindestens 2 m von Gebäuden oder Hindernissen entfernt auf einem

weichen, sauberen und ebenen Untergrund aufstellen.

Nicht in der Nähe von Abhängen, Stufen, Wasser, Straßen/Gehwegen

oder anderen Gefahrenquellen aufstellen.

Zum Aufstellen besonders geeignet sind ebene Rasenflächen oder

Terrassen mit einer geeigneten Matte als Unterlage.

PFLEGE:

• Prüfen Sie die Schrauben regelmäßig und ziehen Sie diese nach falls

erforderlich, um einen Einsturz oder eine Gefährdung zu vermeiden.

• Prüfen Sie alle Teile regelmäßig und falls ein Teil abgebrochen oder scharfkantig

ist, darf das Spielhaus nicht verwendet werden, bis das Teil ersetzt ist.

• Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches Tuch mit einem milden

Putzmittel und Wasser.

Dieses Produkt ist Wasser- und UV-beständig.

Dieses Produkt nimmt durch die Verwendung im Freien keinen Schaden.

VARNING!

Placera endast på en mjuk, öppen, jämn yta, på minst 2 m avstånd från

strukturer eller hinder.

Placera inte nära sluttningar, trappsteg, vatten, gator/trottoarer eller andra faror.

Idealisk för användning på en jämn plats eller passande underlag på uteplatser.

VÅRD:

• Kontrollera skruvarna regelbundet och dra åt dem vid behov annars kan

till exempel lekstugan falla samman eller annan fara kan uppstå.

• Kontrollera regelbundet alla delar och skulle någon del vara trasig eller

vass använd inte lekstugan förrän den trasiga delen ersatts.

• Rengör med ett milt rengöringsmedel och en fuktig mjuk trasa.
Denna produkt är vatten- och UV-tålig.

Denna produkt försämras inte av utomhusbruk.

Conserve estas instrucciones para futura referencia.

DEBE SER ARMADA POR UN ADULTO.

SUPERVISE A LOS NIÑOS EN TODO MOMENTO MIENTRAS JUEGAN.

PARA USO DOMÉSTICO FAMILIAR EXCLUSIVAMENTE.

ADECUADA PARA USAR EN INTERIORES Y EXTERIORES.

Gem samlevejledningen til senere brug.

SKAL SAMLES AF VOKSNE.

HOLD ALTID OPSYN MED BØRNENE, NÅR DE LEGER MED HUSET.

KUN TIL PRIVAT BRUG.

KAN BRUGES BÅDE UDEN- OG INDENDØRS.

ADVERTENCIA!

Ubíquela sólo sobre una superficie lisa, libre de obstáculos y nivelada,

a una distancia de al menos 2 m de cualquier estructura u obstrucción.

No la sitúe cerca de pendientes, escalones, agua, calles/pavimentos u otros peligros.

Lo ideal es una superficie pareja, cubierta con césped o, si se la coloca en un

patio, sobre una alfombra adecuada.

MANTENIMIENTO:

• Revise los tornillos regularmente y ajústelos de ser necesario; en caso

contrario, la casa podría caerse o tornarse peligrosa.

• Revise todas las partes periódicamente y si detecta una rotura o borde

filoso en alguna de ellas, no use la casa de juguete sino hasta que haya

cambiado la parte dañada.

• Limpie usando agua y un detergente suave, que puede aplicar con un paño suave.
Este producto es impermeable y resistente a la radiación UV.

No se deteriora si se lo usa a la intemperie.

ADVARSEL!

Legehuset skal anbringes på en blød, ren og jæv overflade, mindst to meter

væk fra strukturer eller forhindringer.

Anbring ikke legehuset i nærheden af skrænter, trin, vand, vej/fortov eller

andre farer.

Det bedste sted at anbringe legehuset er en jævn græsplæne eller på en

måtte eller tæppe, hvis huset anbringes på en terrasse.

VEDLIGEHOLDELSE:

• Tjek jævnligt, at skruerne er strammet, da der i modsat fald kan opstå risiko

for sammensvæltning eller anden fare.

• Tjek jævnligt alle dele for revner eller skarpe kanter. Brug ikke huset,

indtil disse dele er udskiftet.

• Gør rent med et mildt opvaskemiddel på en klud.
Dette produkt er vand- og UV-sikkert.

Produktet tager ikke skade af udendørs brug.

Conserve as instruções para futura referência.

REQUER MONTAGEM POR UM ADULTO.

SUPERVISIONE SEMPRE AS CRIANÇAS QUANDO SE.

ENCONTRAREM A BRINCAR. APENAS PARA USO DOMÉSTICO.

ADEQUADO AO USO INTERIOR E EXTERIOR.

FIN

Säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten.

AIKUISEN KOOTTAVA.

VALVO LAITEN LEIKKI KOKO AJAN.

VAIN KOTIKÄYTTÖÖN.

SOPII SISÄ- JA ULKOTILOIHIN.

AVISO!

Coloque apenas numa superfície macia, limpa e lisa, pelo menos a 2m de

qualquer estrutura ou obstáculo.

Não coloque perto de rampas, degraus, água, ruas/ pavimentos ou outros perigos.

Use de preferência numa área lisa e com relva ou, se a colocar em pátios, use

um tapete adequado.

ATENÇÃO:

• Verifique regularmente os parafusos e aperte-os se necessário,

caso contrário poderá ser perigoso ou poderá ocorrer um colapso.

• Verifique todas as peças regularmente e se alguma peça estiver partida ou

afiada não use a casa de brincar enquanto a peça partida não for substituída.

• Limpe com um detergente suave e água, aplicados com um pano macio.
Este produto й а prova de água e raios UV.

Este período não se deteriora com o uso exterior.

VAROITUS!

Sijoita vain pehmeälle, kirkkaalle ja tasaiselle alustalle, vähintään 2 m etäisyydelle

rakenteista ja esteistä.

Älä sijoita leikkimökkiä rinteiden, portaiden, veden, teiden/katujen tai muiden

vaaratekijöiden lähelle.

Käytä mielellään leikattua nurmikkoaluetta tai sopivaa alustaa, jos leikkimökki

sijoitetaan terassille.

HOITO:

• Tarkista ruuvit säännöllisesti ja kiristä tarvittaessa, muutoin on vaara

leikkimökin romahtamisesta tai muusta vahingosta.

• Tarkista kaikki osat säännöllisesti ja älä anna lasten leikkiä leikkimökissä,

jos jokin osa on rikki tai terävä ennen osan vaihtamista.

• Puhdista pehmeällä liinalla joka on kastettu mietoon pesuaine- ja vesiliuokseen.
Tuote on veden ja UV-valon kestävä.

Tuote ei vaurioidu ulkokäytössä.

Years • Ans • Jahre

Años • Anos • Jaren

Anni • År • Vuotta

• Lat • Ani • Éves

Ετών • Години

םינש

2+

531691

EN

Play House

IT

Casetta per bambini

HU

Játékház

FR

Maisonnette de Jeu

SW

Lekstuga

GR

Σπίτι για παιχνίδι

D

Kinderspielhaus

DK

Legehus

BG

Къщичка за игра

ES

Casa de juguete

FIN

Leikkimökki

HE

י

יי

יי

י

יי

ייי

י

יי

יייי

יי

י

P

Casa para brincar

PL

Domek

NL

Speelhuis

RO

Căsuţă pentru copii

EN

Assembly Instructions

IT

Instruzioni di Montaggio

HU

Összeszerelési utasítások

FR

Mode d’assemblage

SW

Monteringsinstruktioner

GR

Οδηγίες Συναρμολόγησης

D

Montageanleitung

DK

Samlevejledning

BG

Ръководство за сглобяване

ES

Instrucciones de armado

FIN

Kokoamisohjeet

HE

ייייי

יי

ייי

י

P

Instruções de Montagem

PL

Instrukcja montażu

NL

Montageinstructies

RO

Instruiri de asamblaj

Flory Play House

Item No. 17181033

Advertising