Panasonic RCDC1EG User Manual

Page 30

Advertising
background image

RQTX1209

E

N

G

L

IS

H

4

4

N

E

D

E

R

L

A

N

D

S

NEDERLANDS

PO

LS

K

I

POLSKI

30

Informacja dla użytkowników o
gromadzeniu i pozbywaniu się zużytych
urządzeń i baterii

Niniejsze symbole umieszczane na
produktach, opakowaniach i/lub w
dokumentacji towarzyszącej oznaczają,
że nie wolno mieszać zużytych urządzeń
elektrycznych i elektronicznych oraz
baterii z innymi odpadami domowymi.
W celu zapewnienia właściwego
przetwarzania, utylizacji oraz recyklingu
zużytych produktów i baterii, należy
oddawać je do wyznaczonych punktów
gromadzenia odpadów zgodnie z
przepisami prawa krajowego oraz
postanowieniami Dyrektyw 2002/96/WE i
2006/66/WE.
Prawidłowe pozbywanie się w/w
produktów i baterii pomaga oszczędzać
cenne zasoby naturalne i zapobiegać
potencjalnemu negatywnemu wpływowi
na zdrowie człowieka oraz stan
środowiska naturalnego, który towarzyszy
niewłaściwej gospodarce odpadami.
Więcej informacji o zbiórce oraz
recyklingu zużytych produktów i baterii
można otrzymać od władz lokalnych,
miejscowego przedsiębiorstwa
oczyszczania lub w punkcie sprzedaży, w
którym użytkownik nabył przedmiotowe
towary.
Za niewłaściwe pozbywanie się
powyższych odpadów mogą grozić
kary przewidziane przepisami prawa
krajowego.

Dotyczy użytkowników fi rmowych
działających na terenie Unii
Europejskiej
Chcąc w odpowiedni sposób pozbyć
się urządzeń elektrycznych lub
elektronicznych, należy skontaktować
się ze sprzedawcą lub dostawcą, który
udzieli dalszych informacji.

[Informacje o pozbywaniu się w/w
urządzeń w państwach trzecich]
Niniejsze symbole obowiązują wyłącznie
na terenie Unii Europejskiej. Chcąc
pozbyć się w/w urządzeń elektrycznych
lub elektronicznych, należy skontaktować
się z władzami lokalnymi lub sprzedawcą
w sprawie właściwego sposobu
wyrzucania tego rodzaju przedmiotów.

Dotyczy symbolu baterii (symbole
przykładowe):
Ten symbol może występować wraz z
symbolem pierwiastka chemicznego. W
takim przypadku spełnia on wymagania
Dyrektywy w sprawie określonego środka
chemicznego.

RQTX1209-2E_3pl.indd 4

RQTX1209-2E_3pl.indd 4

7/7/2010 10:45:36 AM

7/7/2010 10:45:36 AM

Advertising
This manual is related to the following products: