Viktiga säkerhetsanvisningar – Sharp R-642BKW User Manual

Page 103

Advertising
background image

SE-5

SVENSK

A

VIKTIGA

SÄKERHETSANVISNINGAR

Se motsvarande tips i bruksanvisningen.
För att undvika risken för skada

VARNING:
Använd inte ugnen om den är skadad eller inte
fungerar. Kontrollera följande före användning:
a) Luckan; se till att luckan stängs ordentligt och

att den inte är feljusterad eller skev.

b) Gångjärnen och luckans säkerhetsspärrar; kon-

trollera att de inte är trasiga eller lösa.

c) Luckans tätningar och tätningsytor; se till att de

inte har skadats.

d) Inuti ugnen eller på luckan; se till att det inte

finns några bucklor.

e) Nätsladden och kontakten; se till att de inte är

skadade.

Om luckan eller tätningar är skadade, får ugnen inte
användas förrän den har reparerats av en behörig
person.
Justera aldrig, reparera eller ändra ugnen själv.
Det är farligt för andra än en behörig person
att utföra service eller reparation som innefat-
tar borttagande av ett hölje som skyddar mot
exponering av mikrovågor.

Använd inte ugnen med luckan öppen eller ändra
luckspärrarna på något sätt.
Använd inte ugnen om det fi nns något föremål mel-
lan lucktätningar och tätningsytor.

Låt inte fett eller smuts samlas på luckans tät-
ningar och närliggande delar. Rengör ugnen
regelbundet och avlägsna eventuella matres-
ter. Följ instruktionerna för "Rengöring och
underhåll" på sidan SE-15. Underlåtenhet att
hålla ugnen ren kan leda till en försämring av
ytan vilket kan negativt påverka livslängden
på apparaten och möjligen resultera i en farlig
situation.

Personer med PACEMAKER bör kontrollera med sin
läkare eller tillverkaren av pacemakern om försiktig-
hetsåtgärder beträff ande mikrovågsugnar.

För att undvika risken för elektriska stötar
Under inga omständigheter bör du ta bort det yttre
höljet.
Spill aldrig eller stoppa in föremål i dörrspärrarnas
öppningar eller ventilationsöppningarna. I händelse
av spill, stänga av och koppla ur ugnen omedelbart
och ring en auktoriserad SHARP servicetekniker.
Doppa inte strömsladden eller kontakten i vatten el-
ler annan vätska.
Låt inte nätsladden hänga över kanten på ett bord el-
ler arbetsyta.

För att undvika risk för brand.

Mikrovågsugnen bör inte lämnas utan uppsikt
under användning. Effektnivåer som är för
höga, eller tillagningstider som är för långa,
kan överhetta maten och orsaka brand.

Denna ugn är avsedd att endast användas på en
bänkskiva. Den är inte avsedd att byggas in i en kök-
senhet.
Placera inte ugnen i ett skåp.
Det elektriska uttaget måste vara lätt åtkomligt så att
enheten lätt kan kopplas ur i en nödsituation.
Växelströmförsörjningen måste vara 230 V, 50 Hz,
med minst 10A distributionssäkring, eller minst 10A
distributionsbrytare.
En enskild strömkrets som betjänar endast denna ap-
parat bör tillhandahållas.
Placera inte ugnen i områden där värme alstras.
Till exempel nära en vanlig ugn.
Installera inte ugnen i ett område med hög luftfuktig-
het eller där fukt kan samlas.
Förvara inte eller använd ugnen utomhus.

Om rök observeras, slå av eller koppla ur ugnen
och håll luckan stängd för att kväva eventuella
fl ammor.
Använd bara mikrovågsugn-säkra behållare
och redskap. Se sidan SE-14. Redskap bör kon-
trolleras för att se till att de passar för använd-
ning i mikrovågsugn.
Vid uppvärmning av mat i plast- eller pappers-
behållare, övervaka ugnen på grund av risken
för antändning.
Rengör vågledarskyddet, ugnsutrymmet, den
roterande tallriken och vändfoten efter an-
vändning. Dessa måste vara torra och fria från
fett. Gammalt fett kan överhettas och börja
ryka eller fatta eld.

Placera inte lättantändliga material nära ugnen eller
ventilationsöppningarna.
Blockera inte ventilationsöppningarna.
Ta bort alla metalltätningar, påsklämmor, etc., från
livsmedel och förpackningar. Gnista på metallytor kan
orsaka brand.
Använd inte mikrovågsugnen för att värma olja till fri-
tering. Temperaturen kan inte kontrolleras och oljan
kan fatta eld.
För att göra popcorn, använd bara speciella mikro-
vågsugnpopcornstillverkare.
Förvara inte mat eller andra föremål inuti ugnen.
Kontrollera inställningarna när du startar ugnen för
att säkerställa att ugnen fungerar som du önskar.
För att undvika överhettning och brand måste särskild
försiktighet iakttas vid matlagning eller uppvärmning
av mat med hög socker- eller fetthalt, t ex korvar, pa-
jer eller puddingar.

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER: LÄS NOGGRANT OCH BEHÅLL FÖR FRAMTIDA BRUK

Advertising
This manual is related to the following products: