Sony ICF-S10F User Manual

Fm/am radio, Icf-s10 / s10f, Zakładanie baterii

Advertising
background image

3-858-197-24(1)

FM/AM Radio

Operating Instructions
Instrukcja obsługi
Návod k obsluze
Használati útmutató

(a hátoldalon)

Работни инструкции

(Обратна страна)

Инструкция по эксплуатации

(Обратная сторона)

Sony Corporation © 1996

ICF-S10 / S10F

Zakładanie baterii

1

Otwórz pokrywę pomieszczenia baterii z
tyłu urządzenia.

2

Włóż dwie baterie R6 (AA), prawidłowo
umieszczając bieguny

‘ i ’.

3

Zamknij pokrywę pomieszczenia baterii.

Kiedy wymieniać baterie

Wymień baterie gdy dźwięk osłabnie lub stanie się
zniekształcony. Wyjmij obie stare baterie i zastąp je
nowymi.

Uwagi o bateriach

• Prawidłowo umieść bieguny baterii.
• Nie mieszaj nowych i starych baterii.
• Nie możesz ładować baterii.
• Aby uniknąć wycieku z baterii, wyjmuj je gdy nie

zamierzasz używać zestawu przez dłuższy czas.

Odbiór radiowy

1

Aby włączyć zasilanie i wyregulować
głośność obróć Przełącznik zasilania/
regulator głośności (VOL)
.
Gdy zakończysz słuchanie radia, obróć
regulator z powrotem.

2

Selektorem BAND wybierz pasmo FM lub
AM.

3

Aby nastroić stację, obracaj regulator
TUNING.
Gdy nastroisz stację, zapali się wskaźnik
TUNE.

Aby wyłączyć radio

Aby wyłączyć zasilanie, obróć Przełącznik
zasilania/regulator głośności (VOL)
w dół do
pozycji OFF, aż usłyszysz lekkie zatrzaśnięcie.

Aby słuchać przez słuchawki

Podłącz znajdujące się w wyposażeniu dodatkowym
słuchawki do gniazda @. Gdy podłączysz
słuchawki, dźwięk z głośnika zostanie odcięty.

Aby polepszyć odbiór

FM: Do uzyskania najlepszego odbioru, wyciągnij

antenę teleskopową i wyreguluj jej kąt.

AM: Do uzyskania najlepszego odbioru, obracaj

zestaw poziomo. Antena o rdzeniu ferrytowym
wbudowana jest w niniejszy odbiornik.

Środki ostrożności

• Zasilaj zestaw tylko prądem stałym o napięciu

3 V.

• Nie pozostawiaj zestawu w miejscach

znajdujących się w pobliżu źródeł ciepła, w
miejscach narażonych na bezpośrednie światło
słoneczne, nadmiernie zakurzonych ani nie
poddawaj go wstrząsom mechanicznym.

• Gdy obudowa zabrudzi się, wytrzyj ją ściereczką

zwilżoną łagodnym roztworem detergentu. Nigdy
nie używaj ściernych środków czyszczących, ani
rozcieńczalników chemicznych, gdyż mogą one
uszkodzić obudowę.

• Nie pozostawiaj w pobliżu głośników

magnetycznych kart bankowych, magnetycznych
kart kolejowych ani żadnych innych kart
zawierających dane w kodzie magnetycznym.
Informacje zapisane na tych kartach mogą ulec
skasowaniu polem magnetycznym panującym
wewnątrz głośnika.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub problemy
dotyczące Twojego zestawu, prosimy, abyś
skonsultował się z najbliższym dealerem firmy Sony.

Dane techniczne

Zakres częstotliwości

FM: 65

108 MHz (Wspólnota Niezależnych Państw

oraz niektóre kraje Europy Wschodniej)

87,5

– 108 MHz (pożostałe kraje)

AM: 530

1605 kHz

Głośnik

W przybl. 5,7 cm śr. 8 ohm

Moc wyjściowa

100 mW (przy zniekształceniu harmonicznym
10%)

Wyjście

Gniazdo @ (mini)

Pobór mocy

3 V prądu stałego, dwie baterie R6 (AA)

Żywotność baterii

Używając baterii Sony SUM-3 (NS)

FM: W przybl. 40 godzin
AM: W przybl. 45 godzin

Wymiary

W przybl. 71 x 118,5 x 30 mm (szer./wys./głęb.)

Masa

W przybl. 202 g włącz. baterie

Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianom
bez uprzedzenia.

Vložení baterií

1

Otevřete kryt bateriového prostoru na
zadní straně rádia.

2

Vložte dvě baterie R6 (AA) podle
vyznačené polarity

‘ a ’.

3

Zavřete kryt bateriového prostoru.

Kdy vyměnit baterie

Vyměňte baterie když je zvuk slabý nebo
zkreslený. Vyberte obě staré baterie a vložte nové.

Poznámky k bateriím

• Vložte baterie správně.
• Nemíchejte staré a nové baterie.
• Baterie nemohou být opětovně nabity.
• Pro zabránění poškození způsobeného vytečením

baterií jej vyberte pokud přístroj nebude používán
delší dobu.

Poslech rádia

1

Otočte vypínačem Hlavní vypínač/
ovladač VOL (hlasitost)
k zapnutí
přístroje a nastavení hlasitosti.
Když skončíte poslech, otočte vypínačem
zpět a vypněte přístroj.

2

Nastavte přepínač BAND (pásmo) k
vyběru FM nebo AM pásma.

3

Otočte ovladačem TUNING (ladění) a
nala te stanici.
Při vyladění stanice svítí indikátor TUNE.

K vypnutí rádia

Otáčejte vypínačem Hlavní vypínač/ovladač VOL
(hlasitost)
směrem k OFF dokud nebudete slyšet
kliknutí.

K poslechu přes sluchátka

Připojte sluchátka, která nejsou ve vybavení, ke
zdířce

@.

Pokud jsou sluchátka připojena, není slyšet zvuk z
reproduktoru.

Ke zlepšení příjmu

FM: Vytáhněte teleskopickou anténu a natočte ji

tak, aby byl příjem nejlepší.

AM: Otáčejte přístrojem ve vodorovné poloze,

dokud není příjem nejlepší. V přístroji je
zabudována feritová anténa.

Upozornění

• Provozujte přístroj jenom na 3V baterie.
• Nepokládejte přístroj do blízkosti zdrojů tepla,

nebo na místa vystavená přímému slunečnímu
světlu, prachu, nebo mechanickým nárazům.

• Po zašpinění jej vyčistěte jemnou tkaninou

navlhčenou v čistícím roztoku.
Nikdy nepoužívejte drsných materiálů nebo
chemických roztoků, protože tyto mohou
poškodit povrch.

• Nepokládejte magnetické bankové karty,

magetické jízdenky, nebo jiné karty s
magnetickými údaji do blízkosti reproduktoru.
Informace na kartě může být vymazána
magnetem reproduktoru.

Když máte nějaké dotazy nebo problémy s Vaším
přístrojem, obra te sa na nejbližšího prodejce Sony.

Technické parametry

Frekvenční rozsah

FM: 65

108 MHz (SNŠ a některé

východoevropské země)
87,5

108 MHz (další země)

AM: 530

1605 kHz

Reproduktor

Přibližně 5,7 cm průměr, 8 ohmů

Výstupní výkon

100 mW (při 10% harmonickém zkreslení)

Výstup

@ zdířka (minizdířka)

Napájení

stejnosměrný proud 3V, dvě baterie R6 (velikost
AA)

Životnost baterií

Při použití Sony SUM-3 (NS)

FM: Přibl. 40 hodin
AM: Přibl. 45 hodin

Rozměry

Přibl. 71

Ч

118,5

Ч

30 mm (š/v/h)

Hmotnost

Přibl. 202 g včetně baterií.

Vzhled a technické parametry se můžou změnit bez
oznámení.

Polski

Česky

Installing the Batteries

1

Open the battery compartment lid at the
rear of the radio.

2

Insert two R6 (AA) batteries with the

and

’ marks aligned correctly.

3

Close the battery compartment lid.

When to change the batteries

Change the batteries when the sound becomes weak
or distorted. Remove both of the old batteries and
insert new ones.

Notes on the batteries

• Align batteries correctly.
• Do not mix new and used batteries.
• The batteries cannot be charged.
• To avoid damage from possible battery leakage,

remove the batteries when unit will not be used
for a long time.

Listening to the Radio

1

Turn the Power switch/VOL (volume)
control to turn on the power and adjust the
volume.
When you have finished listening, turn the
control down to turn off the power.

2

Set the BAND selector to select FM or AM.

3

Turn the TUNING control to select a
station.
The TUNE indicator lights when a station
is received.

To turn off the radio

Turn the Power switch/VOL (volume) control
downward to OFF until a click is heard.

To listen with earphones

Connect optional earphones to the

@ jack.

The speaker does not emit sound when earphones
are connected.

To improve reception

FM: Extend the telescopic antenna and adjust the

angle for the best reception.

AM: Rotate the unit horizontally for optimum

reception. A ferrite bar antenna is built in the
unit.

Precautions

• Operate the unit only on 3 V DC.
• Do not leave the unit in a location near heat

sources, or in a place subject to direct sunlight,
excessive dust, or mechanical shock.

• When the case becomes soiled clean it with a soft

cloth dampened with a mild detergent solution.
Never use abrasive cleansers or chemical solvents,
as they may mar the case.

• Do not leave magnetic bank cards, magnetic train

passes, or other cards containing magnetic
information near the speaker. The information on
the card may be erased by the magnetism inside
the speaker.

If you have any questions or problem concerning
your unit, please consult the nearest Sony dealer.

Specifications

Frequency range

FM: 65 – 108 MHz (CIS and some East Europe

countries)
87.5 – 108 MHz (other countries)

AM: 530 – 1605 kHz

Speaker

Approx. 5.7 cm dia., 8 ohms

Power output

100 mW (at 10% harmonic distortion)

Output

@ jack (minijack)

Power requirements

3V DC, two R6 (size AA) batteries

Battery life

Using Sony SUM-3 (NS) batteries

FM: Approx. 40 hours
AM: Approx. 45 hours

Dimensions

Approx. 71

Ч

118.5

Ч

30 mm (w/h/d)

(2

7

/

8

Ч

4

3

/

4

Ч 1

3

/

16

in)

Mass

Approx. 202 g (7 oz.) incl. batteries

Design and specifications are subject to change
without notice.

English

R6(AA)

×

2

TUNING

BAND

TUNE

@

Rear
Tył
Zadní strana

Telescopic

antenna

Antena

teleskopowa

Teleskopická

anténa

Power switch/VOL

(volume) control

Przełącznik zasilania/

regulator głośności
(VOL)

Hlavní vypínač/

ovladač VOL
(hlasitost)

Advertising
This manual is related to the following products: