NetComm 5340 User Manual

Page 12

Advertising
background image

12

Belangrijke veiligheidsinstructies en voorzorgsmaatregelen

(Nederlands)
WAARSCHUWING:

SLUIT DE TELEFOON NIET DIRECT AAN OP HET

OPENBARE TELEFOONNETWERK (PSTN). AANSLUITING
VAN DIT APPARAAT OP EEN APPLICATIE BUITEN HET
BEDRIJF OF BEDRIJFSTERREIN, EEN BLOOTGESTELDE
APPLICATIE OF ANDERE APPARATUUR DAN DE
BEDOELDE MITEL-APPLICATIE KAN LEIDEN TOT GEVAAR,
EN/OF GEBREKKIGE WERKING, EN/OF BESCHADIGING
VAN DE APPARATUUR. EEN 'BLOOTGESTELDE
APPLICATIE' IS EEN APPLICATIE WAARVAN EEN DEEL VAN
HET CIRCUIT ONDERWORPEN IS AAN ONVOORZIEN
CONTACT MET ELEKTRISCHE VERLICHTING OF
STROOMGELEIDERS MET EEN VOLTAGE VAN MEER DAN
300 V TUSSEN GELEIDERS, OF ONDERWORPEN IS AAN
BLIKSEMINSLAGEN.

WAARSCHUWING:

ALS U EEN STOPCONTACT GEBRUIKT, MOET HET ZICH

DICHTBIJ DE APPARATUUR BEVINDEN EN MAKKELIJK
BEREIKBAAR ZIJN VOOR DE GEBRUIKER.

WAARSCHUWING:

DE DRAADLOZE MODULE EN ACCESSOIRES VAN MITEL

ZIJN UITSLUITEND BEDOELD VOOR GEBRUIK IN
COMBINATIE MET BEPAALDE APPARATUUR VAN MITEL.

WAARSCHUWING:

Het is gebruikers niet toegestaan op enigerlei wijze

aanpassingen of wijzigingen aan het apparaat aan te brengen.
Het recht om de apparatuur te gebruiken kan vervallen als u
aanpassingen of wijzigingen aanbrengt die niet expliciet zijn
goedgekeurd door Mitel Corporation.

Tijdens het gebruik van de telefoon en draadloze accessoires moet u altijd de

basisvoorzorgsmaatregelen voor veiligheid in acht nemen om het risico van

brand, elektrische schok en persoonlijk letsel tot een minimum te beperken.

Houd ook rekening met het volgende:

• Gebruik dit product niet in de buurt van water, bijvoorbeeld in de buurt van een bad,

een wasbak, gootsteen of wastobbe, in een natte kelder of in de buurt van een
zwembad.

• Stel het product niet bloot aan regen of andere vloeistoffen.

• Gebruik de telefoon niet om een gaslek te melden in de buurt van dat lek.
ONDERHOUD EN REPARATIE: Deze apparatuur bevat geen onderdelen die door de
gebruiker kunnen worden onderhouden. Voor reparatie kunt u het apparaat retourneren
naar een geautoriseerde leverancier van Mitel-producten.

VOORZICHTIG:

Alleen door Mitel gekwalificeerd personeel mag modules in-

stalleren.

Deze kennisgevingen worden mogelijk weergegeven op het product of in de technische
documentatie:

Dit symbool wordt mogelijk op het product weergegeven:

Veiligheidsinstructies voor de draadloze telefoon
WAARSCHUWING:

DE DRAADLOZE TELEFOON IS VOORZIEN VAN EEN

BATTERIJ. OPLADEN IS UITSLUITEND TOEGESTAAN
INDIEN GEBRUIK WORDT GEMAAKT VAN EEN DOOR DE
FABRIKANT AANGEGEVEN OPLADER. MAAK DE
TELEFOON NIET OPEN, VERBRAND DE TELEFOON NIET
EN SLUIT DE TELEFOON NIET KORT, ANDERS KAN DE
TELEFOON ONTBRANDEN, EXPLODEREN, GAAN LEKKEN
OF HEET WORDEN EN PERSOONLIJK LETSEL
VEROORZAKEN.

VOORZICHTIG:

De batterij in de draadloze telefoon kan exploderen, gaan le-

kken of ontbranden wanneer deze wordt blootgesteld aan hoge

temperaturen, wordt geopend of uit elkaar wordt genomen.

VOORZICHTIG:

Als zich brand of een explosie voordoet terwijl de draadloze

telefoon wordt opgeladen, moet u de voeding van de IP-tele-

foon uitschakelen, moet u blussen met overvloedig water.

Brandblussers met LITH-X of koperpoeder maar ook zand, cal-

ciumcarbonaat of natriumcarbonaat zijn geschikt.

57008865, Rev. C

™, ®

Trademark of Mitel Networks Corporation.

© Copyright 2007, Mitel Networks Corporation. All rights reserved.

™, ®

Marque de commerce de Mitel Networks Corporation.

© Copyright 2007, Mitel Networks Corporation. Tous droits réservés.

™, ®

Marca registrada de Mitel Networks Corporation.

© Copyright 2007, Mitel Networks Corporation. Todos los derechos reservados.

™, ®

Marca registrada da Mitel Networks Corporation.

© Copyright 2007, Mitel Networks Corporation. Todos os direitos reservados.

™, ®

Marke der Mitel Networks Corporation.

© Copyright 2007, Mitel Networks Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

™, ®

Marchio di Mitel Networks Corporation

© Copyright 2007, Mitel Networks Corporation. Tutti i diritti riservati.

™, ®

Handelsmerk van Mitel Networks Corporation.

© Copyright 2007, Mitel Networks Corporation. Alle rechten voorbehoud

Printed in China

GEVAAR

Gevaar verwijst naar een dreigende gevaarlijke situatie die,

wanneer deze niet wordt vermeden, de dood of ernstige

verwondingen tot gevolg kan hebben.

WAARSCHUWING

Waarschuwing verwijst naar een mogelijk gevaarlijke situatie die,

wanneer deze niet wordt vermeden, de dood of ernstige

verwondingen tot gevolg kan hebben.

VOORZICHTIG

Voorzichtig verwijst naar een mogelijk gevaarlijke situatie die,

wanneer deze niet wordt vermeden, lichte verwondingen of letsel

en/of schade aan de apparatuur of eigendommen tot gevolg kan

hebben.

Een driehoek met een uitroepteken geeft aan dat de documentatie bij het

product belangrijke instructies bevat voor de bediening en het onderhoud

van de apparatuur.

!

Advertising