Utilisation, Sommaire, Garantie-uitsluitingen – ZANKER ZKF 180 B User Manual

Page 12: Belangrijk advies, Nederland, België, Luxembourg/ luxemburg

Advertising
background image

12

Nettoyage

L’appareil étant convenablement installé, nous vous
conseillons de le nettoyer soigneusement avec de
l’eau tiède savonneuse, pour enlever l’odeur
caractéristique de «neuf».

N’utilisez pas de produits abrasifs, de

poudre à récurer ni d’éponge métallique.

Réglage de la température

La température est réglée automatiquement et peut
être augmentée (moins froid) en tournant le bouton
vers les numéros les plus bas ou bien diminuée
(plus froid) en le tournant vers les numéros les plus
élevés.

En tout cas, l’exacte position doit être repérée en
considérant que la température interne dépend des
facteurs suivants:

température ambiante;

fréquence d’ouverture des portes;

quantité d’aliments conservés;

emplacement de l’appareil.

Une position moyenne est la plus indiquée.

Important

Si le thermostat est réglé sur la position de froid
maximum, lorsque la température ambiante est
élevée et que l'appareil est plein, il est possible que
le compresseur fonctionne en régime continu.
Dans ce cas, il y a un risque de formation excessive
de givre sur la paroi postérieure à l’intérieur de
l’appareil. Pour éviter cet inconvénient, placez le
thermostat sur une position moins élevée, de façon
à permettre un dégivrage automatique et, par
conséquent, des économies de courant.

UTILISATION

Tableau de commande

A. Bouton de mise en congélation rapide (S/N)

B. Bouton du thermostat

C. Voyant de fonctionnement

D. Voyant de congélation rapide

E. Voyant d’alarme

SOMMAIRE

Avertissements et conseils importants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

Renseignements pour l’élimination des matériaux d’emballage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

Utilisation - Tableau de commande - Nettoyage - Mise en service - Réglage de la température . . .12

Utilisation - Congélation rapide - Voyant d’alarme - Congélation - Conservation produits surgelés . . . .

Décongelation - Glaçons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

Conseils - Conseils pour la congélation - Conseils pour la surgélation - Entretien - Nettoyage . . . . . .

Arrêt prolongé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

Entretien - Dégivrage - Anomalie de fonctionnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

Installation - Emplacement - Entretoises postérieurs - Branchement électrique . . . . . . . . . . . . . . . .16

Installation - Réversibilité de la porte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

Conditions de garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

D

C

E

B

A

0

1

2

3

4

5

6

Mise en service

Enfoncez la fiche dans la prise de courant (le voyant
(C) s’ allume en indiquant que l’appareil est sous
tension).

Tournez le bouton du thermostat (B) vers la droite
sur une position moyenne.

Pour arrêter l’appareil tournez le bouton du
thermostat sur la position «O».

29

Garantie-uitsluitingen

8 Het kosteloos uitvoeren van herstel- en/of vervangingswerkzaamheden, zoals bedoeld in de betreffende
hieraan voorafgaande punten, is niet van toepassing indien:

-

de aankoopnota of kwitantie, waaruit tenminste de aankoopdatum en de identificatie van het apparaat
blijkt, niet getoond kan worden of meegezonden werd;

-

het apparaat voor andere, of óók voor andere dan de huishoudelijke doeleinden, waarvoor het appa-
raat bestemd is, gebruikt wordt;

-

het apparaat niet volgens de aanwijzingen in het installatievoorschrift of de gebruiksaanwijzing geïn-
stalleerd, bediend, behandeld of gebruikt wordt;

-

het apparaat op ondeskundige wijze door daartoe niet bevoegde personen hersteld of gewijzigd werd.

8a Indien het apparaat zodanig ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst is dat de benodigde
tjd voor het uit- en inbouwen samen meer dan dertig minuten bedraagt, dan worden de hierdoor ontstane
extra kosten aan de eigenaar in rekening gebracht.

8b Schade welke ontstaat door het, met toestemming van de eigenaar, op abnormale wijze uit- of inbou-
wen van een apparaat, kan niet op de fabrikant of haar servicedienst verhaald worden.

8c Beschadigingen, zoals krassen en deuken of zoals breuk van uit- of afneembare delen, welke niet ten
tijde van de aflevering ter kennis van de fabrikant gebracht worden, vallen niet onder garantie.

Belangrijk advies

De constructie van dit apparaat is zodanig, dat de veiligheid daarvan gewaarborgd is. Ondeskundige re-
paraties kunnen echter de veiligheid in gevaar brengen. Terwille van een blijvende veiligheid, en ook om
mogeljke schade te voorkomen, is het raadzaam dat reparaties uitsluitend verricht worden door personen
die daarvoor de vereiste vakbekwaamheid bezitten. Wij adviseren u herstel- en/of controlewerkzaamhe-
den door uw vakhandelaar of door ELECTROLUX SERVICE te laten uitvoeren en uitsluitend originele
DISTRIPARTS onderdelen te laten plaatsen.

ELECTROLUX SERVICE

Nederland

Vennootsweg 1

2404 CG Alphen aan den Rijn

Postbus 120

2400 AC Alphen aan den Rijn

Storingsmeldingen op werkdagen
tijdens kantooruren:

Tel.:

0172 - 46 83 00

Fax.:

0172 - 46 82 55

Onderdelenverkoop op werkdagen
tijdens kantooruren:

Tel.:

0172 - 46 84 00

Fax.:

0172 - 46 83 76

ELECTROLUX SERVICE

België

Bergensesteenweg 719

1520 Halle (Lembeek)

Thuisherstellingen:

Tel.: 02-3630444

Fax: 02-3630400

Wisselstukken:

Tel.: 02-3630555

Fax: 02-3630500

ELECTROLUX SERVICE

Luxembourg/

Luxemburg

7, rue de Bitbourg

L-1273 Luxembourg-Hamm

Service après-vente:

Tel.: +352 - 042 43 11

Fax: +352 - 042 43 14 60

ELECTROLUX SERVICE

Advertising