ZANKER ZKF 180 B User Manual

Page 13

Advertising
background image

13

Congélation rapide

Pour la mise en congélation rapide tournez le
bouton (A) sur la position «S».

Le voyant (D) s’allume.

Voyant d’alarme (A)

Le voyant d’alarme s’allume lorsque la température
à l’intérieur du congélateur remonte au-dessus
d’une certaine valeur qui est préjudiciable à une
conservation de longue durée.

II est normal que le voyant d’alarme reste
momentanément allumé lors de la mise en marche
de l’appareil, c’est-à-dire jusqu’à ce que la
température à l’intérieur atteigne la valeur
convenant le mieux à la conservation des aliments.

Congélation

Pour congeler rapidement des denreées
alimentaires, il faut brancher la congélation rapide
pendant au moins 24 heures avant de ranger des
aliments à l’intérieur.

Placez les aliments à congeler dans les
compartiments comme indiqué dans la figure.

Pour congeler la quantité de denrées indiquée sur la
plaque d’immatriculation, il suffit de les mettre
directement en contact avec la surface réfrigérante.

PR176/1

10 kg

10 kg

Conservation des produits
surgelés

A la première mise en fonctionnement ou après un
arrêt prolongé mettez l’appareil en régime de
congélation et attendez deux heures au moins avant
d’introduire les aliments surgelés. Passez ensuite en
régime de conservation.
Comment utiliser ce compartiment au mieux: si l’on
doit ranger de grandes quantités d’aliments, on peut
enlever de l’appareil tous les tiroirs ou les paniers
(avec exception de celui dernier au-dessous) et
placer directement les aliments sur les clayettes
refroidissantes en faisant attention à ne pas
dépasser la limite de charge se trouvant sur le côté
du compartiment supérieur (là où il est prévu).

Attention

En cas de coupure de courant abstenez-vous
d’ouvrir la porte. Si l’interruption est de courte
durée (jusqu’à 6-8 heures) et si le congélateur
est rempli, il n’y a aucun risque d’altération pour
les aliments. En cas contraire vous devrez
consommer les aliments le plus rapidement
possible (une augmentation de la température
peut réduireremarquablement la durée de
conservation des aliments).

Décongélation

Avant d’être utilisés, les aliments congelés ou
surgelés doivent être décongelés dans le
réfrigérateur ou à température ambiante, selon le
temps dont on dispose pour cette opération.

S’il s’agit de produits minces ou divisés, placez-les
directement à cuire: dans ce cas le temps de
cuisson sera plus long.

Glaçons

L'appareil est équipé d'un ou de plusieurs bacs à
glace pour faire des glaçons. Il faut remplir ces bacs
d'eau potable et les placer dans le congélateur.

N’employez pas d’objet métallique pour décoller
les bacs à glace.

28

GARANTIEBEPALINGEN EN SERVICE VOOR DE BENELUX

(B-NL en L)

Bij aanspraak op kosteloos herstel dient het origineel van de betreffende aankoopnota of kwitantie
te worden getoond of meegezonden.

Algemene garantiebepalingen

1 De fabrikant verleent één jaar garantie op het op de bijbehorende koopnota vermelde apparaat, gere-
kend vanaf de koopdatum. Indien zich binnen deze periode een storing voordoet, welke het gevolg is van
een materiaal- en/of constructiefout, heeft de koper het recht op kosteloos herstel.

1a Voor stofzuigers, bedoeld voor huishoudelijk gebruik, geldt een algemene garantieperiode van twee
jaar. Accessoires zjn aan directe slijtage onderhevig; deze verbruiksartikelen zijn derhalve van garantie
uitgesloten.

2 Indien binnen de garantietermijn door MARYNEN reparaties worden verricht, wordt de oorspronkelijke
garantietermijn niet verlengd. Op reparaties buiten de garantietermijn door MARYNEN verricht, en op de
hierbij geleverde, betaalde en gemonteerde onderdelen wordt 1 jaar garantie verleend.
Indien na drie maal uitvoeren van eenzelfde reparatie, hetzelfde defect opnieuw optreedt en geen
resultaat van een opnieuw uitvoeren van een reparatie verwacht mag worden, zal een nieuw exemplaar
of soortgelijk toestel worden aangeboden. De aanbieding geschiedt tegen bijbetaling op basis van een te
bepalen jaarlijks afschrijvingspercentage.

3 Servicebezoeken aan huis worden alleen gebracht voor grote, moeilijk transporteerbare apparaten, per
definitie: wasautomaten, droogtrommelautomaten, atwasautomaten, koelkasten, diepvrieskasten/-kisten,
ovens, fornuizen en inbouwapparaten.

3a De regeling als bedoeld onder punt 3 geldt ook voor caravankoelkasten, mits de plaats waar zich het
apparaat bevindt binnen de landsgrenzen ligt en over normale, voor het autoverkeer opengestelde wegen
bereikbaar is. Voorts dient ten tijde van het bezoek het apparaat en de eigenaar, of diens gemachtigde
plaatsvervanger, op de afgesproken bezoekplaats aanwezig te zjn.

4 Indien, naar het oordeel van de fabrikant, het apparaat zoals bedoeld onder punt 3 naar haar service-
werkplaats getransporteerd moet worden, dan geschiedt dit transport op de door de fabrikant vastgestel-
de wijze en voor rekening en risico van de fabrikant.

5 Alle niet onder punt 3 en 3a genoemde apparaten, alsmede apparaten welke wel de betreffende functio-
nele eigenschappen hebben maar daarnaast juist bedoeld zijn voor gemakkelijk transport, dienen franco
aan het adres van de servicedienst verzonden of aangeboden te worden. Binnen de algemene
garantieperiode vindt terugzending voor rekening van de fabrikant plaats.

6 Indien een onder garantie en binnen de algemene garantieperiode vallend defect aan een apparaat niet
hersteld kan worden, vindt kosteloze vervanging van het apparaat plaats.

Garantie-uitbreidingen

7 Voor koel/vries-motorcompressoren (exclusief startrelais en motorbeveiliging) geldt een aflopende ga-
rantieperiode, in geljke percentages van twintig procent perjaar, van vijfjaar na koopdatum van het op de
bijbehorende koopnota vermelde apparaat, met inachtname van volledig kosteloos herstel binnen de al-
gemene garantieperiode. Na de algemene garantieperiode worden bezoek-, arbeidsloon- en bijkomende
materiaalkosten in rekening gebracht.

Advertising