Xpelair GX6 User Manual

Page 13

Advertising
background image

Disse modellene er permanent koplet
til strømtilførsel, og driften kontrolleres
via en fjerntliggende bryter.
De bør koples direkte til strømtil-
førselen via en godkjent 10A
veggmontert overflatebryter med minst
3 mm klaring mellom kontaktene.

Hvis du arbeider over bakkenivå, må
du treffe nødvendige
sikkerhetsforanstaltninger.
ADVARSEL: DU MÅ ALLTID BRUKE
ØYEVERN UNDER BORING OG
MEISLING.

1. Kontroller at ingen rør eller kabler

ligger inne i veggen, og at det ikke
finnes hindringer på baksiden av
veggen (f.eks. elektrisitet, gass,
vann).

2. Pass på at midtpunktet til hullet

kommer minst 145 mm fra kantene
av veggen.

3. Marker dette midtpunktet til

avtrekkshullet.

4. Bruk det avtegnede midtpunktet, og

tegn en sirkel etter veggavtrekket
(203 mm diameter for WK6/300 eller
WK6/450).

5a. Følg produsentens anvisninger.

5b.Bor et hull tvers gjennom veggen.
6. Kutt til hullet. Ikke kutt rett gjennom

veggen (anbefalt metode er å bore en
serie med hull tett sammen rundt
kanten av hullet og så fjerne
murverket mellom hullene med en
meisel.

7. Gå utenfor og kutt et hull i

ytterveggen ved hjelp av samme
metode som beskrevet ovenfor.

8. Monter avtrekkskanalen. Pass på at

kanalen skrår ned og bort fra viften,
slik at eventuelt regnvann renner ut
igjen.

9. Tett rundt hullet. La mørtelen få tid til

å størkne før du fortsetter
installasjonen.

Benytt en rute med ferdig utskjæring av
hull med diameter 184 mm (se fig. A).

1. Ved vindusmontering brukes de to

korte stigelistene som leveres
sammen med viften. Ved
veggmontering brukes de lengre
listene som leveres i
veggmonteringspakken WK6/300
eller WK6/450.

2. Fest de to stigelistene til ytterristen

ved å plassere dem over krokformen
og klemme dem på plass.

3. Etter at krokformen er montert, må du

sjekke at pakningen er i riktig
posisjon (se fig. B).

4. Sett de to skruedekslene inn i de to

festehullene på ytterristen.

Hvis du jobber over bakkenivå, må du
treffe nødvendige sikkerhets-
foranstaltninger.
Ta av mottrekksklaff/ristenheten ved å
trykke på utløserne på siden av
enhetene med en 6 mm skrutrekker eller
en mynt mens du trekker risten forover.

1. Hold ytterristen opp mot ytterveggen

eller vinduet, slik at hullet i ytterristen
kommer på linje med hullet i veggen
eller vinduet.

2. Ved tilkopling fra baksiden tar du av

dekslet over terminalene til viften og
perforeringen bak. Før kabelen
gjennom den øverste
kabelinnføringen.

2b.Ved tilkopling ovenfra tar du av

dekslet over terminalene til viften og
fører kabelen gjennom øverste
kabelinnføring.

2c.Kun for GX6 (IP25): ved tilkopling

ovenfra tar du av dekslet over
terminalene til viften. Stikk hull på
kabelinnføringsmaljen med en
skrutrekker nr. 1 og før kabelen
gjennom øverste kabelinnføring via
maljen. IKKE FJERN MALJEN.

3. Hold vifteenheten mot innsiden av

veggen eller vinduet, og før
stigelistene fra ytterristen gjennom
sporene i vifteenheten.

4. Sett skruene med spor inn i lommene

rundt stigelistsporene.

5. Stram skruene forsiktig, slik at du

oppnår god tetning.

6. Skjær av stigelistene til nødvendig

lengde. Fjern om nødvendig skarpe
kanter.

1. Hold ytterristen opp mot utsiden av

veggen, slik at hullet i ytterristen
kommer på linje med hullet i veggen.

2. Merk av posisjonene til festehullene i

øverste høyre og nederste venstre
hjørne.

3. Bor hullene, og sett inn ankerfestene

slik de passer i veggen.

4. Skru ytterristen på plass, og sett på

skruehettene. Ikke stram skruene for
mye.

5. Sett de to skruedekslene inn i

festehullene i ytterristen.

6a.Ved tilkopling bakfra fjerner du

dekslet over vifteterminalene og
perforeringen på baksiden. Mat
kabelen gjennom åpningen.

6b.Ved tilkopling ovenfra fjerner du

dekslet over vifteterminalene og
mater kabelen gjennom øverste
kabelinnføring.

6c.Kun for GX6 (IP25) : ved tilkopling

ovenfra fjerner du dekslene over
vifteterminalene. Stikk hull på
kabelinnføringsmaljen med en
skrutrekker nr. 1, og før kabelen
gjennom øverste kabelinnføring via
maljen. IKKE FJERN MALJEN.

7. Hold vifteenheten mot innsiden av

veggen, slik at tappen stikker inn i
vegg-kanalen.

8. Merk av posisjonen for de to

festehullene i øverste venstre og
nederste høyre hjørne.

9. Fjern vifteenheten, bor hullene og

stikk inn ankerfestene slik det passer
for veggtypen.

10.Sett tilbake kabel- og vifteenheten

som tidligere, og fest skruene godt.
Ikke stram dem for mye.

Merk: Ved spesielt vanskelige

installasjoner er det mulig å feste
viften med en kombinasjon av skruer
og stigelistfester.

1. Kople bryterkabelen til terminal-

forbindelsene som vist:
Fig. E1 for GX6/GXC6/GXC6T/
GXS6/GX6 (IP25).
Fig. E2 for GX6T/GX6HT.
Fig. E3 for GXHT2.

2. Hvis viften kables ovenfra, må du

passe på at mantelen til kabelen
holdes inne i labyrinten (se fig. C).

3. Sett på terminaldekslet og fest det

igjen.

4. Sett på mottrekksklaff/ristenheten

igjen ved å skyve risten bakover over
utløserne. Utløserne holder risten på
plass.

5. Slå av strømtilførselen (og ta ut

sikringene).

6. Kople kabelen fra skillebryteren til

strømtilførselen.

7. (Sett tilbake sikringene og) slå på

strømtilførselen.

(Ved faste kablingskretser må
beskyttelsessikringen for utstyret
ikke overstige 5A.)
Merk: Ved bruk av ekstern
forsterkerbryter til GX6HT2 (se fig. E3),
klipper du av snoraktivatoren etter at du
har forsikret deg om at den er stilt til
"av". Denne bryteren må være merket,
slik at den angir riktig hastighetskontroll.

● Viftene har én hastighet, bortsett fra

GX6HT2 som har to hastigheter, og
ingen av viftene kan reverseres (kan
kun suge luft ut).

● Klaffene har en forsinkelse på opptil 1

minutt ved åpning og opptil 3 minutter
ved lukking. Forsinkelsen aktiveres
ved bruk av bryteren og sikrer
stillegående drift (unntatt modell
GXC6 og GXS6).

● Viften drives ved hjelp av en

fjerntliggende bryter.

● Viften drives ved hjelp av en intern

snoraktivator.

● Trekk i snoren og slipp den for å slå

viften på.

● Gjenta fremgangsmåten for å slå av.

● Viften drives ved hjelp av en intern

snoraktivator.

● Trekk i snoren og slipp den for å slå

viften på.

● Gjenta fremgangsmåten for å slå av.

● Det interne tidsuret gir mulighet for en

justerbar overløpsperiode etter at
viften er slått av.

Klargjøre hullet

Klargjøre viften for
installering

Ved feste med stigelister

Installering i vindu

Kun for Australia

Installering i vegg

Hvis du har tilgang til kjerneborutstyr

Hvis du ikke har tilgang til
kjerneborutstyr

Montere viften i hullet Fig. C

Ved feste med skruer

Elektrisk tilkopling

Bruke viften

GX6

GXC6

GXC6T

3. Percer les trous et introduire les

fixations d'ancrage convenant au
type de mur.

4. Visser fermement la grille extérieure

en place, et poser les chapeaux de
vis. Ne pas trop serrer.

5. Introduire les deux couvercles de vis

dans les deux trous de fixation de la
grille extérieure.

6a. Si le câblage est effectué à partir de

l'arrière, retirer le couvercle des
bornes du ventilateur et l'obturateur
arrière à défoncer. Faire passer le
câble dans l'obturateur à défoncer.

6b. Si le câblage est effectué à partir du

dessus, retirer le couvercle des
bornes du ventilateur et faire passer
le câble dans le trou d'entrée
supérieur.

6c. Pour GX6 (IP25) seulement, si le

câblage est effectué à partir du
dessus, retirer le couvercle des
bornes du ventilateur. Percer le
passe-fil d’entrée de câble avec un
tournevis N°1 et faire passer le
câble à travers l’entrée de câble
supérieure via le passe-fil. NE PAS
ENLEVER LE PASSE-FIL.

7. Tenir l'ensemble du ventilateur du

côté intérieur du mur afin d'introduire
l'ergot dans la gaine murale.

8. Tracer des repères indiquant les

positions des deux trous de fixation
dans le coin en haut à gauche, et en
bas à droite.

9. Retirer l'ensemble du ventilateur,

percer les trous et introduire les
fixations d'ancrage convenant au
type de mur.

10. Remettre en place le câble et

l'ensemble du ventilateur comme
précédemment, et les visser
fermement en place. Ne pas trop
serrer.

Nota : Pour les installations
particulièrement difficiles, il est possible
de fixer le ventilateur avec un ensemble
de vis et de fixations à bandes en
échelle.

1. Raccorder le câble électrique dans

les connecteurs de bornes indiqués :
Fig. E1 pour GX6 / GXC6 / GXC6T /
GXS6.
Fig. E2 pour GX6T / GX6HT.
Fig. E3 pour GXHT2.

2. Si les câbles du ventilateur

proviennent du haut, vérifier que la
gaine extérieure du câble est retenue
dans le labyrinthe. (Cf. Fig. C).

3. Reposer et fixer le couvercle de

bornes.

4. Reposer le volet anti-refouleur/la grille

du ventilateur en faisant glisser la
grille vers l'arrière par-dessus les
verrous d'ouverture. Les verrous
s'enclencheront en position et fixeront
la grille.

5. Couper l'alimentation secteur, et

retirer les fusibles.

6. Relier le câble entre le bouton-

sectionneur et la prise d'alimentation
électrique.

7. Reposer les fusibles, et mettre

l'alimentation électrique sous tension.
Pour les circuits de câblage fixes,
le fusible de protection de
l'appareil ne doit pas dépasser 5 A.

Nota : Si on utilise un bouton pour
accessoire auxiliaire extérieur pour le
GX6HT2 (Cf. Fig. E3), couper la
cordelette après avoir vérifié qu'il se
trouve à la position "arrêt". Il faut
inscrire un repère approprié sur ce
bouton pour indiquer la commande de la
vitesse.

● Ces ventilateurs fonctionnent à une

seule vitesse (sauf le GX6HT2 qui
fonctionne à deux vitesses). Ils sont
tous non réversibles (extraction
seulement).

● Les louvres sont dotés d'une

temporisation jusqu'à 1 minute pour
l'ouverture, et jusqu'à 3 minutes pour
la fermeture. La temporisation qui est
déclenchée en appuyant sur le
bouton, garantit un fonctionnement
silencieux (sauf pour les modèles
GXC6 et GXS6).

● Ce ventilateur est commandé par un

bouton à distance.

● Ce ventilateur est commandé par une

cordelette à tirer incorporée.

● Pour le mettre en route, tirer la

cordelette vers le bas, puis la
relâcher.

● Recommencer la même manœuvre

pour le mettre à l'arrêt.

● Ce ventilateur est commandé par une

cordelette à tirer incorporée.

● Pour le mettre en route, tirer la

cordelette vers le bas, puis la
relâcher.

● Recommencer la même manœuvre

pour le mettre à l'arrêt.

● La temporisation incorporée assure

une période réglable de dépassement
du fonctionnement après avoir mis le
ventilateur à l'arrêt.

● Ce ventilateur est commandé par un

bouton à distance.

● Le voyant du ventilateur s'allume

pour indiquer qu'il fonctionne.

Déclenchement en cas de
condensation

● Le ventilateur fonctionne

automatiquement si l'humidité relative
est supérieure au niveau fixé.

● La temporisation incorporée assure

une période réglable de dépassement
du fonctionnement après la chute du
niveau d'humidité relative.

Commande au moyen du bouton

● Un bouton à distance pour

commande manuelle permet de
déclencher le ventilateur. Un voyant

s'allume pour indiquer qu'il est en
fonctionnement.

● La temporisation incorporée assure

une période réglable de dépassement
du fonctionnement après l'arrêt du
ventilateur.

Déclenchement en cas de
condensation

● Le ventilateur fonctionne

automatiquement à petite vitesse si
l'humidité relative est supérieure au
niveau fixé.

● La temporisation incorporée assure

une période réglable de dépassement
du fonctionnement après la mise à
l'arrêt du ventilateur.

Commande de l'accessoire auxiliaire

● La cordelette à tirer incorporée met le

ventilateur en route à grande vitesse.
Le voyant du ventilateur s'allume
pour indiquer que la grande vitesse
est sélectionnée.

● Au lieu de la cordelette à tirer, on

peut utiliser un bouton à distance.
Dans ce cas, couper la cordelette à
tirer après avoir vérifier que
l'interrupteur de la cordelette à tirer
est en position "arrêt".

● Ce ventilateur est commandé par un

bouton à distance.

● Ce ventilateur est commandé par un

interrupteur à distance.

Avant de faire des réglages, isoler
complètement le ventilateur de
l'alimentation secteur.

Réglage de la temporisation du
dépassement.
La temporisation du dépassement est
préfixée en usine à environ 20 minutes.
Cette durée est réglable entre environ 2
et 20 minutes.

1. Retirer la grille/le volet anti-refouleur

(Cf. "Montage du ventilateur dans le
trou").

2. Tourner la vis de réglage marquée

"T" dans le sens contraire des
aiguilles d'une montre pour diminuer
la continuation du fonctionnement de
la temporisation (Cf. Fig. H).

3. Tourner la vis de réglage dans le

sens des aiguilles d'une montre pour
augmenter la continuation du
fonctionnement de la temporisation
(Cf. Fig. H).

4. Remettre en place la grille/le volet

anti-refouleur (Cf. "Montage du
ventilateur dans le trou").

GX6T / GXC6T / GX6HT et GX6HT2
seulement

GXS6

Raccordement des
connexions électriques

Utilisation du ventilateur

GX6

GXC6

GXC6T

GX6T

GX6HT

GX6HT2

GXS6 (IP25)

Advertising