LG VC48121SQ User Manual

Page 28

Advertising
background image

С³зд³’ ша’сор¼ышы’ыз (21) ”а¼аз немесе

мата ”аппен (26) жабды”тал¼ан

(°лг³с³не байланысты)

Ша’¼а арнал¼ан ”апты’ т‰т”асынан

тарты’ыз , ”апты шы¼£ры’³з ж£не

ла”тырып таста’ыз.

Жа’а ”апты орнату °ш³н оны’ карт‡н

нег³з³н (22) ша’сор¼ыш”а ны” салы’ыз.

Егер ша’сор¼ыш мата ша’¼а арнал¼ан

”аппен жабды”тал¼ан болса (26) жо¼ары

да¼ы н‰с”ауды басшл””а алы’ыз , ша’¼а

арнал¼ан ”апты тазалап оны кер³

орнына орнаты’ыз.

мата ша’¼а арнал¼ан ”апты жума’ыз.

Ескерту: ша’сор¼ышты’ ша’ жыйна¼ыш

”апты’ ”ондырылун тексерет³н

”‰рыл¼ымен жабды”талуына

байланыстыя егер с³з ша’ жыйна¼ыш

”апты д‰рыс ”ондырмаса’ыз ша’сор¼ыш

”а”па”шасын жаба алмайсыз.

Моторды’ с°зг³с³н тазалау

Моторды’ с°зг³с³ ша’ сор¼ышты’ ³ш³нде.

ша’¼а арнал¼ан ”ап пенмоторды’

арасына орналас”ан. Б³з шы¼у с°зг³с³н

аустыру барысында £р ”ашын мотор

с°зг³с³н (23) шы¼арып,тоза’нан тазалау

°ш³н с³лк³п, орнына кер³ ”ондыру¼а ке’ес

берем³з.

Ауа шы¼ару с°зг³с³н тазалау

±лг³ге байланыстыя aуа с°зг³шт³’

с°зг³с³ бас”аша боладыяк‡áiêòû aуа

с°зг³ш0тышны eëeêòipëi aуа

с°зг³шнемесе жуып тазалау¼а болатын

HEPA aуа с°зг³ш (24).

HEPA aуа с°зг³с³н (24) тазалау немесе

ауыстыру °ш³н т‡менг³ aуа шы¼ару

но”танын (25) басып с°зг³с³ ”а”па¼ын

(38) ашы’ызя одан кеи³н HEPA aуа

с°зг³с³н (24) тазала’ыз немесе

ауыстыр’ыз.

Aуа с°зг³шт³’ с°зг³с³н тазалап немесе

ауыстыр¼аннан кеи³н ”а”па¼ын

ауыстыру керек болса, aуа

шы¼арус°зг³с³н (38) басып ”а”пата’ыз.

K‡áiêòû aуа с°зг³ш °нeм³ к°ш càëìaé

øepòiï ша’ын òàçaëaï т‰ры’ыз.

Tûøíû eëeêòipëi aуа с°зг³шты °нeм³

ауыстырпт‰ры’ыз (ша’ жыйна¼ыш

”аптын £p 6 рет ауыстыр¼анда, aуа

с°зг³штi 1 рет ауыстырп т‰ры’ыз).

Жуып тазалау¼а болатын HEPA aуа

с°зг³штi б³р жылыда кем³нде б³р рет

суы” сумен жуып т‰ры’ыз.

- Ш‡тк³леп æóìa’ûç .

- HEPA aуа с°зг³шт³ сал”ын жерге

”ойып кепт³р³’³з.

Ша’ сор¼ышты’ ”уат к‡з³не д‰рс

”осылуын ж£не р£çåòêaí³’ д‰рсты¼ын

тексер³’³з.

Ша’ сор¼ышты ‡ш³р³’³з ж£не ашаны

р£çåòêaäaí ажыраты’ыз.

²лг³ш ”‰бршек , т°т³к ж£не тазалау

”ондырмасыны’ тоза’мен

б³телмегенд³г³н тексер³’iз.

Ша’ жыйна¼ышты’ толуын òeêñåð³’iз,

”ажет³ болса босаты’ыз.

Ауа шы¼ару с°зг³с³нi’ тоза’мен

б³телмегенд³г³н тексер³’iз, ”ажет³ болса

аустыры’ыз.

Ша’сор¼ыш ж‰мыс жасама¼ан

жа¼дайда не ³стеу керек ?

Ша’сор¼ышты’ сору ”уаты

т‡мендеген жа¼дайда не ³стеу

керек?

K

- 27 -

Advertising