Ustawienia administratora, Ochrona danych, Polski – Sharp Moduł ochrony danych User Manual

Page 139

Advertising
background image

5

POLSKI

USTAWIENIA ADMINISTRATORA

W tej sekcji opisano ustawienia związane z funkcją ochrony, należące do ustawień
administratora modułu ochrony danych.
W objaśnieniach przyjęto założenie, że urządzenie zostało wyposażone w funkcje drukarki,
faksu, skanera sieciowego i faksu internetowego, jak również, że zainstalowany został
moduł komunikacji aplikacji.

LISTA USTAWIEŃ ADMINISTRATORA

Korzystanie z ustawień administratora

Aby skonfigurować ustawienia administratora, należy wykonać procedurę opisaną na
stronach 4 i 5 podręcznika ustawień administratora.
Jeśli zainstalowany został moduł ochrony danych, w przypadku wprowadzenia
nieprawidłowego hasła administratora 3 razy pod rząd możliwość wprowadzania tego
hasła zostanie zablokowana na 5 minut.
Objaśnienia dotyczące każdego ustawienia można znaleźć na dalszych stronach.

OCHRONA DANYCH

Gdy zainstalowany jest moduł ochrony danych, ustawienia związane z ochroną (z
wyjątkiem opcji [USTAWIENIA SSL] i [WŁĄCZ OBSŁUGĘ IPsec] są dodawane do ustawień
wyświetlanych po dotknięciu przycisku [USTAWIENIA ZABEZPIECZEŃ].

Menu ochrony danych składa się z kilku ekranów.
Aby przejść do kolejnego ekranu, należy dotknąć przycisku

w prawej dolnej części ekranu.

Nazwa ustawienia

Strona

Nazwa ustawienia

Strona

OCHRONA DANYCH

WYMAŻ CAŁĄ PAMIĘĆ

6

WYŁĄCZ FUNKCJĘ
PRZECHOWYWANIA DOKUMENTÓW

9

SKASUJ DANE ZACHOWANE W
FUNKCJI PRZECHOWYWAMIA
DOKUMENTÓW

7

WYŁĄCZENIE DRUKOWANIA
LISTY

9

SKASUJ WSZYSTKIE DANE NA
LIŚCIE ZAKOŃCZONYCH ZADAŃ

7

ZABLOKOWANIE PRAC DRUKOWANIA
INNYCH NIŻ ZACHOWANE ZADANIA
DRUKOWANIA

10

SKASUJ DANE Z KSIĄŻKI
ADRES./DANE ZAREJESTR. W
PRZESŁ. OBR.

7

USTAWIENIA WYŚWIETLANIA
LISTY ZAKOŃCZ. PRAC W
STATUSIE ZADAŃ

10

LICZBA POWTÓRZEŃ
KASOWANIA DANYCH

8

ZABLOKOWANIE PONOWNEGO
WYSYŁANIA KLUCZA

11

AUTOZEROWANIE PO
WŁĄCZENIU ZASILANIA

8

ODBLOKUJ OPERACJĘ WYJŚCIA
PRZECHOWYWANYCH
DOKUMENTÓW

11

LICZBA POWTÓRZEŃ
AUTOZEROWANIA PO WŁ. ZASIL.

8

KLUCZ PRODUKTU

LICZBA POWTÓRZEŃ
AUTOZEROWANIA W KOŃCU
ZADANIA

9

MODUŁ OCHRONY DANYCH

11

USTAWIENIA SSL

W£¡CZ OBS£UGÊ IPsec

WYMA¯ CA£¡ PAMIÊÆ

OK

USTAWIENIA SYSTEMOWE
OCHRONA DANYCH

MX-FRX6U.book 5 ページ 2007年6月18日 月曜日 午前11時59分

Advertising
This manual is related to the following products: