Dell Vostro 1500 (Mid 2007) User Manual

Setting up your computer

Advertising
background image

1

Connect the AC Adapter

Připojte napájecí adaptér
Podłącz zasilacz
Conectaţi transformatorul

c.a.

Připojte modem
Podłącz modem
Conectaţi modemul

Připojte k síti
Podłącz do sieci
Conectaţi la reţea

Stiskněte vypínač
Naciśnij przycisk zasilania
Apăsaţi butonul de pornire

CAUTION:

Before you set up and operate your
Dell™ computer, see the safety
instructions in the

Product Information

Guide. See your Owner's Manual for a
complete list of features.

NOTE: Because the battery may not be
fully charged, use the AC adapter to
connect your new computer to an
electrical outlet the first time you use
the computer.

VAROVÁNÍ:

Před instalací a používáním počítače
Dell™ si přečtěte bezpečnostní
pokyny v Informační příručka produktu.
Úplný seznam funkcí viz Příručka
majitele
.

POZNÁMKA: Vzhledem k tomu, že
baterie nemusí být zcela nabitá, před
prvním použitím připojte nový počítač
pomocí napájecího adaptéru k
elektrické zásuvce.

PRZESTROGA:

Przed skonfigurowaniem i
uruchomieniem komputera firmy
Dell™ należy zapoznać się z
instrukcjami dotyczącymi
bezpieczeństwa w Przewodniku z
informacjami o produkcie
. Pełną listę
funkcji można znaleźć w Instrukcja
użytkownika
.

UWAGA: Ponieważ akumulator może
nie być całkowicie naładowany,
podczas pierwszego użycia komputera
należy użyć zasilacza i podłączyć
nowy komputer do gniazda zasilania.

ATENŢIE:

Înaintea setării şi utilizării
calculatorului dumneavoastră

Dell™,

consultaţi instrucţiunile de siguranţă
din ghidul Informaţii produs.
Consultaţi Manualul de utilizare pentru
o listă completă a caracteristicilor.

NOTĂ: Întrucât este posibil ca bateria
să nu fie încărcată la maximum,
folosiţi transformatorul c.a. pentru a
conecta noul dumneavoastră
calculator la o sursă de curent atunci
când îl folosiţi pentru prima oară.

Setting Up Your Computer

Instalace počítače

| Przygotowywanie komputera do pracy | Configurarea calculatorului

1. S-video connector
2. USB connectors (2)
3. AC adapter connector
4. modem connector
5. security cable slot
6. wireless switch
7. audio connectors (2)
8. ExpressCard slot
9. touch pad

10. touch pad buttons (2)
11. media buttons
12. Dell MediaDirect™ button
13. power button
14. optical drive
15. IEEE1394 connector
16. video connector
17. network connector
18. USB connectors (2)

1. konektor S-video
2. konektory USB (2)
3. konektor napájecího adaptéru
4. konektor modemu
5. slot bezpečnostního kabelu
6. přepínač bezdrátu
7. konektory zvuku (2)
8. slot pro kartu ExpressCard
9. dotyková plocha

10. tlačítka dotykové plochy (2)
11. mediální tlačítka
12. tlačítko Dell MediaDirect™
13. vypínač
14. optická jednotka
15. konektor IEEE1394
16. konektor videa
17. sí ový konektor
18. konektory USB (2)

1. złącze S-video
2. złącza USB (2)
3. złącze zasilacza
4. złącze modemu
5. gniazdo kabla zabezpieczającego
6. przełącznik sieci bezprzewodowej
7. złącza audio (2)
8. gniazdo karty ExpressCard
9. panel dotykowy

10. przyciski panelu dotykowego (2)
11. przyciski mediów
12. przycisk Dell MediaDirect™
13. przycisk zasilania
14. napęd optyczny
15. złącze IEEE1394
16. złącze wideo
17. złącze sieci
18. złącza USB (2)

1. conector S-video
2. conectori USB (2)
3. conector pentru

transformatorul

c.a.

4. conector pentru modem
5. slot pentru cablul de siguranţă
6. comutator wireless
7. conectori audio (2)
8. slot pentru ExpressCard
9. touch pad

10. butoane touch-pad (2)
11. butoane media
12. buton Dell MediaDirect™
13. buton de pornire
14. unitate optică
15. conector IEEE1394
16. conector video
17. conector reţea
18. conectori USB (2)

About Your Computer | O tomto počítači | Informacje o komputerze | Despre calculatorul dumneavoastră

2

Connect the Modem

3

Connect to the Network

4

Press the Power Button

11

44

55

66

88

22

33

77

1122

1133

1144

1155

1166

1177

1188

99

1100

1111

Advertising