Step2 Racing Room Combo User Manual

Page 11

Advertising
background image

2

• Wymagany nadzór dorosłych.

• Maksymalna waga półka: 22,68 kg. (50 lbs).

• Polecić dzieciom, aby:

- nie używały zabawki, dopóki nie zostanie odpowiednio zmontowana;

• Aby zmniejszyć zagrożenie stwarzane przez opiłki po wierceniu, wkręty zostały zaprojektowane tak, aby

przeszywały plastik i same tworzyły gwinty. Nie należy zbyt mocno dokręcać wkrętów, gdyż nie będą one

złączać części w prawidłowy sposób.
Należy sprawdzać produkt przed każdym użyciem. Mocno dokręcić połączenia i wymienić uszkod

zone lub zużyte części. W celu wymiany części należy skontaktować się z firmą Step2.
Instrukcja czyszczenia:

• Ogólne czyszczenie: Używać wody z dodatkiem mydła.

• Rodzice powinni dokładnie umyć akcesoria przed użyciem.

Instrukcja utylizacji:

Produkt należy zutylizować, jeśli to możliwe. Należy utylizować zgodnie z obowiązującymi, krajowymi przepisami.

NEEM DE VOLGENDE VERKLARINGEN EN WAARSCHUWINGEN IN ACHT OM WAARSCHIJNLIJK ERNSTIG OF

FATAAL LETSEL TE VERMINDEREN.

BEWAAR DIT BLAD VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE.

• Toezicht van een volwassene vereist.
• Maximaal gewicht van plank: 22,68 kg. (50 lbs).

• Instrueer kinderen:

- het product niet te gebruiken tot het goed in elkaar is gezet.

• Om risico’s van boorsnippers te minimaliseren, zijn schroeven zodanig ontworpen dat ze door het plastic

gaan en hun eigen schroefdraden maken. Wees voorzichtig dat de schroeven niet te vast worden aangedraaid,

anders houden ze de onderdelen niet goed aan elkaar.

Dit product vóór elk gebruik inspecteren. Draai verbindingen goed vast en vervang beschadigde of

versleten componenten. Neem contact met de Step2 Company voor vervangingsonderdelen.
Reinigingsinstructies:

Algemene reiniging: een mild sopje gebruiken.

• Ouders dienen de accessoires vóór gebruik grondig te wassen.

Afvoerinstructies:

Wanneer mogelijk recyclen. Afvoeren moet gebeuren in overeenstemming met alle overheidsvoorschriften.

RESPEITE AS SEGUINTES ADVERTÊNCIAS E AVISOS PARA REDUZIR A PROBABILIDADE DE UMA LESÃO

GRAVE OU FATAL.

GUARDA ESTA FOLHA PARA REFERÊNCIA FUTURA.

• Necessária a supervisão de um adulto

• Peso máximo da prateleira: 22,68 kg. (50 lbs).

• Instrua as Crianças para que:

- não usem o produto até que esteja devidamente montado.

• Para minimizar os riscos que representam as aparas dos furos, os parafusos são concebidos para perfurar o

plástico e formar as suas próprias roscas. Tenha cuidado para não apertar demasiado os parafusos ou estes não

irão prender adequadamente as peças.

Inspeccione este produto antes de cada utilização. Aperte bem as ligações e substitua os componentes

danificados ou desgastados. Contacte a Step2 Company para obter peças de substituição.

Instruções de Limpeza:

• Limpeza Geral: Utilize água ensaboada morna.

• Os pais devem lavar cuidadosamente os acessórios antes da utilização.

Instruções de Eliminação:

Recicle sempre que possível. A eliminação deve estar em conformidade com todas as regulações oficiais.

PRZESTRZEGANIE PONIŻSZYCH ZALECEŃ I OSTRZEŻEŃ ZMNIEJSZY PRAWDOPODOBIEŃSTWO ODNIESIE-

NIA POWAŻNYCH LUB ŚMIERTELNYCH OBRAŻEŃ CIAŁA.

ZACHOWAĆ TĘ INSTRUKCJĘ DO PÓŹNIEJSZYCH KONSULTACJI.

DUTCH

WAARSCHUWING:

VERSTIKKINGSGEVAAR - Kleine onderdelen. Montage door volwassene vereist.

WAARSCHUWING:

LAAT KINDEREN NIET: Laat kinderen niet boven op het bureau zitten of staan.

PORTUGUESE

AVISO:

PERIGO DE SUFOCAMENTO – Peças pequenas. Necessária a montagem por adultos.

AVISO:

NÃO PERMITA QUE AS CRIANÇAS: Não permitir que as crianças se sentem ou se ponham

de pé sobre a bancada.

POLISH

OSTRZEŻENIE!

NIE NALEŻY POZWALAĆ DZIECIOM: Nie wolno pozwalać dzieciom siadać ani

stawać na powierzchni biurka.

OSTRZEŻENIE!

RYZYKO ZADŁAWIENIA – małe części. Montaż powinna wykonać osoba dorosła.

7 x 3/4” (1,9 cm)

C

B

A

D

E

4 x 1-7/8” (4,76 cm)

1

D

E

A

Advertising