Mikrobølgetilberedning manuell bruk – Sharp R-842INE User Manual

Page 245

Advertising
background image

NORSK

Ovnen kan programmeres for inntil 95 minutter (95.00).

Tidsenhetene for tilberedning (tining) varierer fra 5 sekunder
til 5 minutter. Det er avhengig av den totale tilberednings/
opptiningstiden som vist i tabellen.

Tilberedningstid
0-1 minutter
1-5 minutter
5-10 minutter
10-30 minutter
30-95 minutter

Økende enhet
5 sekunder
10 sekunder
30 sekunder
1 minutt
5 minutter

MANUELL TILBEREDNING / MANUELL TINING
• Legg inn tilberedningstiden og bruk mikrobølgeeff ektnivå 100P til 10P for å tilberede eller tine.
• Rør eller snu maten 2 - 3 ganger i løpet av tilberedningstiden der dette er mulig.
• Dekk til maten og la den hvile etter tilberedningen der dette anbefales.
• Etter opptiningen dekkes maten med folie og skal stå inntil den er fullstendig opptint.

Eksempel:
For å tilberede i 2 minutter og 30 sekunder på 80% mikrobølgeeff ekt.

1. Velg eff ektnivå

ved å trykke på
MIKROBØLGE
EFFEKTNIVÅ
-knappen
to ganger for P80,
eller drei SETT INN-
skiven for å velge
mikrobølgeeff ekten
P80.

x2 eller

2. Trykk START/+1min/

BEKREFT -knappen
for å bekrefte valget av
eff ektnivå.

Mikrobølge- og høy varme-
indikatoren vil lyse samti-
dig i displayet.

3. Sett inn ønsket

tilberedningstid ved
å rotere SETT INN-
skiven.

4. Trykk START/+1min/

BEKREFT -knappen
en gang for å starte
tidsuret.

(Displayet vil telle ned
gjennom den innstilte
tilberedningstiden.)

NB:
• Når ovnen starter vil ovnslampen lyse og dreieskiven til rotere mot høyre eller venstre. Hvis døren åpnes un-

der tilberedning/tining for å røre eller fl ytte maten vil tilberedningstiden på displayet stoppe automatisk. Til-
berednings/tining-tiden vil begynne å telle ned igjen når døren stenges og START/+1min/ BEKREFT-knappen
(

) er trykket inn.

• Når tilberedningen/opptiningen er ferdig, lukk opp døren eller trykk på STOP-tasten og klokkeslettet vil igjen

vises i displayet dersom klokken er stilt.

• Dersom du ønsker å se eff ektnivået under tilberedning kan du trykke MIKROBØLGE EFFEKTNIVÅ-knappen(

).

Aktuelt eff ektnivå vil vises i 2-3 sekunder.

VIKTIG:
• Lukk døren etter tilberedning / tining. Legg merke til at lyset vil bli stående på når døren er åpen, dette er av

sikkerhetsgrunner, som en påminnelse om å lukke døren.

MIKROBØLGETILBEREDNING

MANUELL

BRUK

Åpning av døren:
For å åpne ovnsdøren, trekk i dørhåndtaket.
Start av ovnen:
Klargjør og plasser mat i en passende beholder direkte på den roterende tallerkenen. Steng døren og
trykk START/+1min BEKREFT -tasten etter at du har valgt ønsket tilberedningsmetode.
Hvis tilberedningsprogrammet er valgt og START/+1min/ BEKREFT-knappen ikke trykkes inn på 1 mi-
nutt vil innstillingen bli kansellert.
START/+1min/ BEKREFT-knappen må trykkes inn for å fortsette tilberedningen hvis døren åpnes under
tilberedningen. Et lydsignal høres dersom tasten trykkes korrekt inn, dersom tasten ikke trykkes korrekt
inn høres ikke noe signal.
Bruk STOPP-tasten til å:
1. Slette feil under programmering.
2. Stoppe ovnen midlertidig under tilberedning.
3. Avbryt et program under tilberedning, trykk inn STOP -tasten to ganger.
4. For å aktivere og for å oppheve barnesikringen, (se side NO-23).

NO-19

Advertising
This manual is related to the following products: