Lennox Hearth C820S User Manual

Page 21

Advertising
background image

44

GB

TH

CN

JA

KO

MA

CN

RELEASE YOUR JABRA

45

GB

TH

CN

JA

KO

MA

CN

Jabra C820s stereo headphones

6.

การเปิดคุณสมบัติขจัดเสียงรบกวน

1.

เลื่อนสวิตช์ที่ด้านข้างของชุดหูฟังไปที่ตําแหน่ง On (ดูภาพ 3)

2.

ไฟแสดงสถานะสีฟ้าควรจะสว่างขึ้นและระดับเสียงของเสียงรบกวบความถี่ต่ํ

าควรจะลดลงได้อย่างชัดเจน

7.

การเชื่อมต่อชุดหูฟังกับแหล่งสัญญาณเสียง

1.

เชื่อมต่อปลายด้านตรงของสายเคเบิลแบบถอดออกได้เข้ากับชุดหูฟังของคุณ

(

ดูภาพ 4)

2.

เชื่อมต่อปลายอีกด้านเข้ากับแหล่งสัญญาณเสียง

3.

กด Play (เล่น) ที่แหล่งสัญญาณเสียง

4.

คุณสามารถเพลิดเพลินกับสัญญาณเสียงโดยใช้หรือไม่ใช้คุณสมบัติขจัดเสี

ยงรบกวนที่เกิดขึ้น

8.

การจัดเก็บชุดหูฟัง

1.

ปิดชุดหูฟัง

2.

หมุนหูฟังเพื่อพับชุดหูฟังให้อยู่ในแนวราบ

3.

เก็บชุดหูฟังและอุปกรณ์เสริมไว้ในซองบรรจุ (ดูภาพ 5)

9.

การแก้ไขปัญหาและคําถามที่พบบ่อย

การขจัดเสียงรบกวนไม่เกิดขึ้น

ดูให้แน่ใจว่าสวิตช์อยู่ที่ตําแหน่งขวามือ (ไฟแสดงสถานะสีน้ําเงินควรจะสว่าง)

ดูให้แน่ใจว่าใส่แบตเตอรี่ถูกต้องและเป็นแบตเตอรี่ที่มีประจุ

ระดับเสียงต่ําหรือไม่ดังเลย

ดูให้แน่ใจว่าเสียบสายเคเบิลสัญญาณเสียงอย่างถูกต้อง

ตรวจสอบระดับเสียงจากแหล่งสัญญาณเสียง

มีเสียงครืดคราดหรือการขจัดเสียงรบกวนสูญหาย

เปลี่ยนแบตเตอรี่

10.

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

1.

เว็ปไซด์: www.Jabra.com (สำหรับข้อมูลสนับสนุนล่าสุดและคู่มือแบบออนไลน์สำ

หรับผู้ใช้)

2.

โปรดติดต่อหมายเลขโทรฟรีในวันจันทร์ถึงศุกร

หมายเลขโทรฟรี

ออสเตรเลีย:

1-800-083-140

(10:00 – 19:00)

จีน:

800-858-0789

(08:00 – 19:00)

ฮ่องกง:

800-968-265

(08:00 – 17:00)

อินโดนีเซีย:

001-803-852-7664

(08:00 – 17:00)

ญี่ปุ่น:

0034-800-400-594

(09:00 – 18:00)

มาเลเซีย:

1800-812-160

(08:00 – 17:00)

นิวซีแลนด์:

0800-447-982

(12:00 – 21:00)

สิงคโปร์:

800-860-0019

(08:00 – 17:00)

ไต้หวัน:

0080-186-3013

(08:00 – 19:00)

อินเดีย:

000-800-852-1185

(05:30 – 14:30)

ฟิลิปปินส:์

1800 765 8068

(08:00 – 17:00)

11.

ความปลอดภัย

อ่านคําแนะนําเหล่านี้อย่างละเอียด

อย่าให้ชุดหูฟังหรือชิ้นส่วนใดๆ ที่จัดส่งให้เปียกฝนหรือของเหลวอื่นๆ

เก็บ Jabra C820s โดยปิดเครื่อง และเก็บไว้ในที่ปลอดภัยเสมอ

อย่าใช้ชุดหูฟังใกล้แหล่งน้ํา

หลีกเลี่ยงการเก็บไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงมาก (มากกว่า 65

องศาเซลเซียส/149 องศาฟาเรนไฮต์ รวมถึงถูกแสงแดดโดยตรง หรือต่ํากว่า

-10

องศาเซลเซียส/14 องศาฟาเรนไฮต์) เพราะจะทําให้อายุการใช้งานแบตเ

ตอรี่สั้นลงได้ อุณหภูมิสูงจะลดประสิทธิภาพการทํางานของอุปกรณ์

ทําความสะอาดด้วยผ้าแห้งเท่านั้น

คําเตือน: การใช้ชุดหูฟังด้วยระดับเสียงสูงอาจทําให้สูญเสียการได้ยินอย่างถา

วร หากคุณได้ยินเสียงหวีดๆ ในหู ให้ลดระดับเสียงลงหรือเลิกใช้งานชุดหูฟัง

การใช้อย่างต่อเนื่องด้วยระดับเสียงสูง อาจทําให้หูของคุณคุ้นเคยกับเสียงระดั

บนั้น ซึ่งอาจส่งผลทําลายการได้ยินของคุณอย่างถาวร รักษาระดับเสียงไว้ที่ร

ะดับที่ปลอดภัย การใช้ชุดหูฟังขณะที่ขับขี่รถ จักรยานยนต์ เรือ หรือจักรยาน

อาจเป็นอันตรายได้ และถือเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายในบางประเทศ ตรวจสอบกฎ

หมายในประเทศของคุณ ใช้ชุดหูฟังของคุณด้วยความระมัดระวังเมื่อคุณกํา

ลังประกอบกิจกรรมใดก็ตามที่จําเป็นต้องใช้สมาธิอย่างเต็มที่ ในขณะที่ประก

อบกิจกรรมดังกล่าว การถอดหูฟังออกจากหูของคุณหรือปิดสวิตช์ชุดหูฟังจะช่

วยให้คุณไม่ไขว้เขว จึงช่วยหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุหรือการได้รับบาดเจ็บไ

12.

การรับประกัน

Jabra (GN Netcom)

ขอรับประกันว่า ผลิตภัณฑ์นี้ปราศจากข้อบกพร่องเนื่

องจากวัตถุดิบและฝีมือแรงงานเป็นระยะเวลาหนึ่งปีนับจากวันที่ซื้อเริ่มแรก

เงื่อนไขของการรับประกันนี้และความรับผิดชอบของเราภายใต้การรับประกัน

นี้มีดังต่อไปนี้:

การรับประกันจํากัดเฉพาะผู้ซื้อดั้งเดิม

ต้องมีสําเนาใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการซื้ออื่นๆ

การรับประกันนี้จะเป็นโมฆะหากหมายเลขซีเรียล ฉลากรหัสวันที่หรือฉลากผ

ลิตภัณฑ์ถูกนําออก หรือหากมีการงัดแงะผลิตภัณฑ์ การติดตั้งอย่างไม่เหมาะ

สม การดัดแปลง หรือการซ่อมแซมจากบุคคลอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาต

ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ของ Jabra (GN Netcom) จํากัดเฉพาะการซ่อมแ

ซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของตน

การรับประกันผลิตภัณฑ์ Jabra (GN Netcom) โดยนัยใดๆ มีระยะเวลาจํากัดเพี

ยงหนึ่งปีนับจากวันที่ซื้อชิ้นส่วนทั้งหมด รวมถึงสายและขั้วต่อ

สิ่งที่ยกเว้นเป็นพิเศษจากการรับประกันใดๆ คือชิ้นส่วนสิ้นเปลืองที่มีอายุการใ

ช้งานจํากัด ซึ่งจะสึกหรอหรือเสื่อมตามสภาวะปกติ เช่น หน้ากากไมโครโฟน

แผ่นบุหูฟัง ชิ้นส่วนตกแต่ง แบตเตอรี่ และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ

Advertising