Ab c d δëïâ¯виъиыщ‹ъиф – LG DP450 User Manual

Page 61

Advertising
background image

5

.

˜

a

POWER (1): ∂УВЪБФФИВ› О·И ·ВУВЪБФФИВ› ЩЛ
Ы˘ЫОВ˘‹ (ON ‹ OFF).

AUDIO (

): ∂ИП¤БВИ М›· БПТЫЫ· ‹¯Ф˘ ‹ ¤У·

О·У¿ПИ ‹¯Ф˘.

SUBTITLE (

): ∂ИП¤БВИ М›· БПТЫЫ· ˘ФЩ›ÙψÓ.

ANGLE (

): ∂ИП¤БВИ М›· БˆУ›· ЩЛ˜ О¿МВЪ·˜ ЩФ˘

DVD, ·У В›У·И ‰И·ı¤ЫИМЛ.

SKIP/SEARCH(¶∞ƒ∞§∂πæ∏/∞¡∞∑∏Δ∏™∏)
(
. / >): °›УВЩ·И ·У·˙‹ЩЛЫЛ ЪФ˜ Щ·
›Ыˆ/ВМЪfi˜. ªВЩ·О›УЛЫЛ ЫЩФ ВfiÌÂÓÔ ‹ ЪФЛБФ‡МВУФ
ОВК¿П·ИФ/ОФММ¿ЩИ.
* ¶·Щ‹ЫЩВ О·И ОЪ·Щ‹ЫЩВ БИ· 3 ‰В˘ÙÂÚfiÏÂЩ· ВЪ›Ф˘.
SLOW(∞ƒ°∏) (t / T): ∞ЪБ‹ ·У··Ъ·БˆБ‹ ЪФ˜ Щ·
¶›Ыˆ/∂МЪfi˜

b

SETUP:™·˜ ‰›ÓÂÈ ЪfiЫ‚·ЫЛ ‹ Ы·˜ ‚Б¿˙ВИ ·fi ЩФ
МВУФ‡ ЩЛ˜ ВБО·Щ¿ЫЩ·ЫЛ˜.
MENU:™·˜ ‰›ÓÂÈ ЪfiЫ‚·ЫЛ ЫЩФ МВУФ‡ ЩФ˘ DVD.
vV b B: ¶Ъ·БМ·ЩФФИВ› ПФ‹БЛЫЛ ЫЩ· МВУФ‡.
ENTER (

): ∂И‚В‚·ИТУВИ ЩЛУ ВИПФБ‹ ЩФ˘ МВУФ‡.

RETURN (O): ¶И¤ЫЩВ БИ· У· МВЩ·ÎÈÓËı›ЩВ ЪФ˜ Щ·
›Ыˆ ЫЩФ МВУФ‡ ‹ БИ· У· ‚БВ›ЩВ ·fi ЩФ МВУФ‡.
DISPLAY: ™·˜ ‰›ÓÂÈ ЪfiЫ‚·ЫЛ ЫЩЛУ ∞ÂÈÎfiÓÈÛË Ф˘
ВМК·У›˙ВЩ·И ЫЩЛУ ÔıfiÓË.

c

PAUSE/STEP (X): ¢È·ОfiЩВИ ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ЩЛУ
·У··Ъ·БˆБ‹ / И¤ЫЩВ В·УВИПЛММ¤У· БИ·
·У··Ъ·БˆБ‹ О·Ъ¤-О·Ъ¤.
PLAY (N): ∞Ъ¯›˙ВИ ЩЛУ ·У··Ъ·БˆБ‹.
STOP (x): ¢È·ОfiЩВИ ЩЛУ ·У··Ъ·БˆБ‹.
∞ÚÈıÌËÌ¤У· П‹ОЩЪ·: ∂ИП¤БВИ ЩИ˜ ·ÚÈıÌË̤УВ˜
ВИПФБ¤˜ ЫВ ¤У· МВУФ‡.
PROG.: ∂ИЫ¿БВИ ЩЛ ПВИЩФ˘ЪБ›· ВВНВЪБ·Ы›·˜ ЩФ˘
ЪФБЪ·ММ·ЩИЫМФ‡.
CLEAR: ∞К·ИЪВ› ¤У·У ·ÚÈıÌfi ОФММ·ЩИФ‡ ЫЩФУ
∫·Щ¿ПФБФ ЩФ˘ ¶ЪФБЪ·ММ·ЩИЫМФ‡.

d

TITLE: ™·˜ ‰›ÓÂÈ ЪfiЫ‚·ЫЛ ЫЩФ МВУФ‡ Щ›ÙÏˆÓ ЩФ˘
‰›ЫОФ˘.
REPEAT: ∂·У·П·М‚¿УВИ ¤У· ОВК¿П·ИФ, ОФММ¿ЩИ,
Щ›ЩПФ ‹ fiП·.
A-B: ∂·У·П·М‚¿УВИ ¤У· ЩМ‹М·.
ZOOM: ªÂÁÂı‡УВИ ЩЛУ ЪФ‚ФП‹ ЩЛ˜ ÂÈÎfiÓ·˜.
MARKER (¢∂π∫Δ∏™): ™ЛМВИТУВИ О¿ФИФ ЫЛМВ›Ф
О·Щ¿ ЩЛУ ·У··Ъ·БˆБ‹.
SEARCH (∞¡∞∑∏Δ∏™∏): ∂МК·У›˙ВИ ЩФ МВУФ‡
[∞У·˙‹ЩЛЫЛ ‰В›ОЩЛ].
RANDOM: ∞У··Ъ¿БВИ Щ· ·Ъ¯В›· ЫВ Щ˘¯·›· ЫВИЪ¿.

∂ИЫ¿БВЩВ ЩЛ М·Щ·Ъ›· М¤Ы· ЫЩФ ΔËϯВИЪИЫЩ‹ЪИФ

¶И¤ЫЩВ ЩФ ЫКИБОЩ‹Ъ· ЩЛ˜ М·Щ·Ъ›·˜ О·И О·ЩfiИУ
ЩЪ·‚‹НЩВ ЩЛ ÁψÙÙ›‰· БИ· У· ·К·ИЪ¤ЫВЩВ ЩФ МЛ¯·ÓÈÛÌfi
Ф˘ Ы˘БОЪ·ЩВ› ЩЛ М·Щ·Ъ›·. ∂ИЫ¿БВЩВ ЩЛ М·Щ·Ъ›· МВ
ЩЛУ ¤У‰ВИНЛ + ЫЩЛУ ›‰И· ПВ˘Ъ¿ МВ ЩЛУ ·УЩ›ЫЩФИ¯Л
¤У‰ВИНЛ + ЩФ˘ МЛ¯·УИЫМФ‡ Ф˘ Ы˘БОЪ·ЩВ› ЩЛ
М·Щ·Ъ›·. ∂·У·ЩФÔıÂÙ‹ЫЩВ ЩЛ М·Щ·Ъ›· ЩФ˘
ЩЛПВ¯ВИЪИЫЩЛЪ›Ф˘ КЪФУЩ›˙ФУЩ·˜ У· ЩЛУ ВИЫ·Б¿БВЩВ
П‹Ъˆ˜.
• ∞УЩИО·Щ·ЫЩ‹ЫЩВ ЩЛ М·Щ·Ъ›· ЩФ˘ ЩЛПВ¯ВИЪИЫЩЛЪ›Ф˘

МВ МИОЪФ‡ МВБ¤ıФ˘˜ М·Щ·Ъ›· ПИı›Ф˘ 3V, ÏfiÁÔ˘
¯¿ÚË CR. 2025 ‹ ·УЩ›ЫЩФИ¯Ф˘ Щ‡Ф˘.

∞ФЪЪ›„ЩВ ЩЛУ М·Щ·Ъ›· МВ ·ЫК·П‹ ЩЪfiФ

Ы‡Ìʈӷ МВ ЩЛУ ЩФИО‹ ÓÔÌÔıÂÛ›·. ¡· МЛУ ЩЛУ
•ВЩ¿ЩВ ЫВ ÊˆÙÈ¿.

¶ЪФВИ‰ФФ›ЛЫЛ БИ· ·УЩИО·Щ·ЫЩ¿ЫИМЛ М·Щ·Ъ›·
ПИı›Ф˘.

∫›У‰˘УФ˜ ¤ОЪЛНЛ˜ ·У ЩФÔıÂÙËı› Ï·Уı·ЫМ¤У·.

• ∞УЩИО·Щ·ЫЩ‹ЫЩВ ÌfiÓÔ МВ ЩФУ ›‰ИФ Щ‡Ф М·Щ·Ъ›·˜.
• ∂ИП¤ФУ ЪФВИ‰ФФИ‹ЫВИ˜ ·У ÚfiÎÂÈÙ·И У·

·УЩИО·Щ·ЫЩ·ıФ‡У ·fi ЩФ ¯Ъ‹ЫЩЛ.

a

b

c

d

ΔËϯВИЪИЫЩ‹ЪИФ

¶ЪФВИ‰ФФ›ЛЫЛ: ∏ М·Щ·Ъ›· Л ФФ›·
¯ЪЛЫИМФФИВ›Щ·И ЫВ ·˘Щ‹ ЩЛ Ы˘ЫОВ˘‹ ›Ыˆ˜ ВУ¤¯ВИ
О›У‰˘УФ ˘ЪО·БИ¿˜ ‹ ¯ЛМИОФ‡ ВБО·‡М·ЩФ˜ ·У
¯ЪЛЫИМФÔÈËı› ВЫК·ПМ¤У·. ªЛУ В·У·КФЪЩ›˙ВЩВ,
·ФЫ˘У·ЪМФПФБВ›ЩВ, Ъ›ЩВЩВ ЫВ ВЫЩ›В˜ ʈÙÈ¿˜ ‹
ıÂÚÌ·›УВЩВ ЫВ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ¿Óˆ ÙˆÓ 100ÆC
(212ЖF).
¡· ·УЩИО·ıÈÛÙ¿ЩВ ЩЛ М·Щ·Ъ›· ÌfiÓÔ ÌÂ Matsushita
Elec. Ind. Co., Ltd. (Panasonic), part no. CR. 2025. ∏
¯Ъ‹ЫЛ ¿ППЛ˜ М·Щ·Ъ›·˜ ›Ыˆ˜ ВУ¤¯ВИ ЩФУ О›У‰˘УФ
˘ЪО·БИ¿˜ ‹ ¤ОЪЛНЛ˜. ¡· ВЩ¿ЩВ ЩИ˜
¯ЪЛЫИМФФИЛМ¤УВ˜ М·Щ·Ъ›В˜. ¡· ОЪ·Щ¿ЩВ ЩИ˜
М·Щ·Ъ›В˜ М·ОЪИ¿ ·• ·И‰И¿. ¡· МЛУ
·ФЫ˘У·ЪМФПФБВ›ЩВ ЩИ˜ М·Щ·Ъ›В˜ Ф‡ЩВ У· ЩИ˜
ВЩ¿ЩВ ЫЩЛ ÊˆÙÈ¿.

™ËÌ›ˆЫЛ: °И· У· ПВИЩФ˘ЪБ‹ЫВЩВ ЩЛ Ы˘ЫОВ˘‹ МВ
ЩЛПВ¯ВИЪИЫЩ‹ЪИФ, Ф ‰И·ОfiЩЛ˜ ПВИЩФ˘ЪБ›·˜ Ъ¤ВИ У·
В›У·И ЫЩФ √¡. (∞У·ÊÂÚı›ЩВ ЫЩЛ ЫВП›‰· 4)

DP450-P.AESPLLK_GREEK_MFL#EC2FE 2/23/09 3:19 PM Page 5

Advertising
This manual is related to the following products: