Português, Svenska, Dansk – Sony MSX-4GN User Manual

Page 2: Suomi, Русский, 使用時須注意

Advertising
background image

Português

(continuação da página de rosto)
• Dados gravados podem ser avariados ou perdidos nas seguintes

situações.
– Quando se remove o “Memory Stick PRO” ou se desliga a

alimentação durante a formatação, a leitura ou a inscrição de
dados.

– Quando se utiliza este aparelho em locais sujeitos a electricidade

estática ou interferências eléctricas.

Não nos caberá nenhuma responsabilidade por quaisquer
avarias ou perda de dados gravados.

Especificações

Capacidade

256 MB : MSX-256S, MSX-256N
(Capacidade do utilizador
Aprox. 220 MB)
512 MB : MSX-512S, MSX-512N
(Capacidade do utilizador
Aprox. 460 MB)
1 GB

: MSX-1GS, MSX-1GN

(Capacidade do utilizador
Aprox. 940 MB)
2 GB

: MSX-2GN

(Capacidade do utilizador
Aprox. 1,85 GB)
4 GB

: MSX-4GN

(Capacidade do utilizador
Aprox. 3,66 GB)

Voltagem de funcionamento 2,7 V a 3,6 V
Velocidade máxima de comunicação

160 Mbps (teoricamente)

Ambiente operativo

-25 °C a +85 °C (sem condensação)

Dimensões (Largura

× Comprimento × Espessura)

Aprox. 21,5

Ч 50 Ч 2,8 mm

Peso

Aprox. 4 g

Acessórios fornecidos

Etiqueta (1)
Estojo de armazenamento (1)
Manual de instruções (1)

Design e especificações sujeitos a alterações sem aviso prévio.

“Memory Stick”, “Memory Stick PRO”,

e

são marcas

comerciais da Sony Corporation.
“MagicGate” e

são marcas comerciais de Sony

Corporation.

Svenska

Innan denna enhet tas i bruk, var god och läs igenom denna
bruksanvisning och spara den för framtida bruk.

VARNING

Utsätt inte enheten för regn eller fukt, för att undvika risk för brand
eller elektriska stötar.

Denna ”Memory Stick PRO”

• är en ”Memory Stick” som endast kan användas med enheter

kompatibla med ”Memory Stick PRO”.
”Memory Stick PRO” kan inte användas med en inkompatibel
enhet.
(Kontrollera att enheten i din ägo är kompatibel innan ”Memory
Stick PRO” används.)

• stöder parallell dataöverföring (dataöverföring med hög

hastighet). Parallell dataöverföring fungerar endast med en
produkt kompatibel med parallell dataöverföring.
Överföringshastigheten beror den ”Memory Stick PRO”
-kompatibla produkt som används.

*Korrekt funktion kan inte garanteras för alla produkter.

Vad är parallell dataöverföring (dataöverföring med
hög hastighet)?

Det är en teknik för höghastighetsöverföring där flera kontakter för
datainmatning/utmatning (parallellt gränssnitt) på en ”Memory
Stick” används samtidigt.

”MagicGate”?

• ”MagicGate” är en generisk term för en teknik för

upphovsrättsskydd utvecklad av Sony.
Kontrollera att enheten som du använder är kompatibel med
”Memory Stick PRO”-funktionen för upphovsrättsskydd.

• Upphovsrättslagar förbjuder ej auktoriserat bruk av inspelningar

för vilket ändamål som helst som inte gäller personligt nöje.

För närmare information användning med kompatibla produkter,
hänvisar vi till bruksanvisningen för varje produkt i fråga.

är ett begrepp som betecknar det system för

upphovsrättskydd som utvecklats av Sony. Omvandling bland
andra media garanteras inte.

VARNING

FÖRVARAS UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN

RISK FÖR NEDSVÄLJNING

Försiktighetsmått vid användning

• Vidrör inte kontaktdelen A med fingrarna eller något

metallföremål.

• ”Memory Stick PRO” har en utskjutande del och insänkning på

motsatta sidan B som hjälp för att kunna skilja den från en
vanlig ”Memory Stick” genom endast vidrörning.

• Sätt inte på något annat än den medföljande etiketten på

etikettutrymmet D.

• Klistra på etiketten på så sätt att den inte sticker ut från det för

etiketter avsedda stället.

• Varken böj, tappa eller utsätt enheten för kraftigt tryck.
• Försök inte att ta isär eller förändra enheten.
• Blöt inte ner enheten med vatten.
• Använd eller förvara inte minneskortet på följande platser:

– där förhållandena överskrider gällande driftsvillkor,

inuti en stängd bil en varm sommardag, i starkt solsken/direkt i
solen/nära ett värmeelement etc.

– där det är fuktigt eller frätande.

• När enheten ska bäras med eller förvaras, lägg den i det

medföljande förvaringsetuiet.

• Om skrivskyddsspärren C ställs i läget ”LOCK” går det inte att

spela in, redigera och radera data.

• Vi rekommenderar att du säkerhetskopierar viktig data.
• Ta aldrig ur ”Memory Stick PRO” under pågående formatering,

läsning eller skrivning av data.

• Inspelad data kan bli korrumperad eller gå förlorad i följande

situationer.
– Om ”Memory Stick PRO” tas ur eller om strömmen slås av

under pågående formatering, läsning eller skrivning av data.

– Vid användning på en plats som är utsatt för statisk elektricitet

eller elektriskt brus.

Vi åtar oss inget ansvar för någon som helst skada eller förlust
av inspelad data.

Tekniska data

Kapacitet

256 MB : MSX-256S, MSX-256N
(Användbar kapacitet Cirka 220 MB)
512 MB : MSX-512S, MSX-512N
(Användbar kapacitet Cirka 460 MB)
1 GB

: MSX-1GS, MSX-1GN

(Användbar kapacitet Cirka 940 MB)
2 GB

: MSX-2GN

(Användbar kapacitet Cirka 1,85 GB)
4 GB

: MSX-4GN

(Användbar kapacitet Cirka 3,66 GB)

Strömförbrukning

2,7 V till 3,6 V

Maximal kommunikationshastighet

160 Mbit/s (teoretiskt)

Driftsförhållande

-25 °C till +85 °C (tål inte fukt)

Mått (bredd

× längd × tjocklek) Cirka 21,5 Ч 50 Ч 2,8 mm

Vikt

Cirka 4 g.

Medföljande tillbehör

Etikett (1)
Förvaringsetui (1)
Bruksanvisning (1)

Rätt till ändring av utförande och specifikationer utan föregående
meddelande förbehålles.

”Memory Stick”, ”Memory Stick PRO”,

och

är

varumärken som tillhör Sony Corporation.
”MagicGate” och

är varumärken tillhörande Sony

Corporation.

Dansk

Læs denne brugsvejledning grundigt og gem den til senere
konsultation, inden apparatet tages i brug.

ADVARSEL

For at forhindre faren for brand eller stød, må dette apparat ikke
udsættes for regn eller fugt.

Denne "Memory Stick PRO"

• er en "Memory Stick", som kun kan anvendes med anordninger,

som er kompatible med "Memory Stick PRO".
"Memory Stick PRO" kan ikke anvendes med et ikke-kompatibelt
apparat.
(Kontroller, at dit apparat er kompatibelt, inden du begynder at
anvende "Memory Stick PRO").

• understøtter parallel dataoverførsel (dataoverførsel med høj

hastighed). Parallel dataoverførsel kan kun anvendes med en
enhed, der er kompatibel med parallel dataoverførsel.
Overførselshastigheden afhænger afhænger af den kompatible
enhed, der anvendes.

*Anvendelse med alle enheder kan ikke garanteres.

Hvad er parallel dataoverførsel (dataoverførsel med
høj hastighed)?

Det er en højhastigheds-overførselsteknologi, som samtidigt
betjener sig af flere dataindgangs/udgangsterminaler (parallel
interface) i "Memory Stick".

"MagicGate"?

• "MagicGate" er et generisk udtryk for

copyrightbeskyttelsesteknologi, som er udviklet af Sony.
Kontroller, at din anordning er kompatibel med den
copyightbeskyttede "Memory Stick PRO"-funktion.

• Copyright-love forbyder uautoriseret anvendelse af optagelser til

andre formål end personlig anvendelse.

Vi henviser til brugsvejledningen for hvert enkelt apparat angående
detaljer om anvendelse med kompatibelt udstyr.

er en terminologi, som betegner et

copyrightbeskyttelsessystem, som er udviklet af Sony. Det
garanterer ikke konvertering mellem andre media.

ADVARSEL

HOLD UDENFOR BØRNS RÆKKEVIDDE

MÅ IKKE SLUGES

Forsigtighedsregler ved
anvendelsen

• Rør ikke ved terminal A med hånden eller metalgenstande.
• "Memory Stick PRO" har et fremspring og en fordybning på

bagsiden B som gør det muligt at skelne den fra en almindelig
"Memory Stick" blot ved en berøring.

• Sæt ikke noget andet materiale end den medfølgende etikette på

etiketteområdet D.

• Påsæt etiketten, så den ikke stikker ud fra påsætningsområdet.
• Undlad at bøje og tabe enheden og udsætte den for stød.
• Forsøg ikke at adskille eller ændre enheden.
• Vær påpasselig med at enheden ikke bliver våd.
• Undlad at anvende eller opbevare apparatet på følgende steder:

– Hvor området for brugsforhold er overskredet

Inden i en lukket bil om sommeren eller i stærk sol/i direkte
so/nær et varmeapparat etc.

– Hvor der er fugt eller risiko for korrosion.

• Transporter og opbevar altid din "Memory Stick PRO" i det

medfølgende opbevaringshylster.

• Hvis skrivebeskyttelsestappen C sættes til "LOCK", er det ikke

muligt at optage, tilføje eller slette data.

• Vi anbefaler, at du laver en backup-kopi af vigtig data.
• Fjern ikke din "Memory Stick PRO", mens data formateres, læses

eller skrives.

• Optaget data kan beskadiges eller gå tabt i følgende situationer.

– Hvis du fjerner din "Memory Stick PRO" eller afbyder strømmen

under formatering, læsning eller skrivning af data.

– Hvis du anvender dette apparat på steder, hvor det er udsat for

statisk elektricitet eller elektrisk støj.

Vi påtager os intet ansvar for tab eller ødelæggelse af optaget
data.

Specifikationer

Kapacitet

256 MB : MSX-256S, MSX-256N
(Brugerkapacitet: Cirka 220 MB)
512 MB : MSX-512S, MSX-512N
(Brugerkapacitet: Cirka 460 MB)
1 GB

: MSX-1GS, MSX-1GN

(Brugerkapacitet: Cirka 940 MB)
2 GB

: MSX-2GN

(Brugerkapacitet: Cirka 1,85 GB)
4 GB

: MSX-4GN

(Brugerkapacitet: Cirka 3,66 GB)

Brugsspænding

2,7 V til 3,6 V

Max. kommunikationshastighed

160 Mbps (teoretisk)

Brugsomgivelser:

-25 °C til +85 °C (ikke-kondenserende)

Mål (B

× L × H)

Ca. 21,5

Ч 50 Ч 2,8 mm

Vægt

Ca. 4 g

Medfølgende tilbehør

Etikette (1)
Æske (1)
Brugsvejledning (1)

Vi forbeholder os ret til at ændre design og specifikationer uden
varsel.

"Memory Stick", "Memory Stick PRO",

og

er

varemærker tilhørende Sony Corporation.
"MagicGate" og

er varemærker tilhørende Sony

Corporation.

Suomi

Pyydämme lukemaan tämän käyttöohjeen huolellisesti ennen
laitteen käyttöä ja säilyttämään ohjeet tallessa mahdollista tulevaa
tarvetta varten.

VAROITUS

Tulipalo- ja sähköiskuvaaran estämiseksi laitetta ei saa jättää alttiiksi
sateelle tai kosteudelle.

Tämä ”Memory Stick PRO” -media

• on ”Memory Stick”-media, jota voidaan käyttää vain ”Memory

Stick PRO” –medialle yhteensopivien laitteiden kanssa.
”Memory Stick PRO” ei toimi laitteiden kanssa, joille sitä ei ole
suunniteltu.
(Varmista, että laite on yhteensopiva ennen ”Memory Stick PRO”
käyttöä.)

• tukee rinnakkaista tiedonsiirtoa (nopeaa tiedonsiirtoa).

Rinnakkaista tiedonsiirtoa voidaan käyttää vain rinnakkaiselle
tiedonsiirrolle yhteensopivien laitteiden kanssa. Siirtonopeus
riippuu käytössä olevasta ”Memory Stick PRO” -medialle
yhteensopivasta laitteesta.

*Toimintaa ei voi taata kaikilla laitteilla.

Mikä on rinnakkainen tiedonsiirto (nopea
tiedonsiirto)?

Se on nopea teknologia, joka käyttää samanaikaisesti ”Memory
Stick” -median useampaa tiedon tulo/lähtöliitintä
(rinnakkaisliitäntä).

”MagicGate”?

• ”MagicGate” on Sonyn kehittämän tekijänoikeussuojateknologian

nimi.
Varmista, että laitteesi on yhteensopiva tekijänoikeussuojatun
”Memory Stick PRO” –toiminnon kanssa.

• Tekijänoikeussuojalaki estää nauhoitusten valtuuttamattoman

käytön muuhun kuin henkilökohtaiseen käyttöön.

Katso tarkemmat ohjeet käytöstä yhteensopivan laitteen kanssa
kunkin laitteen käyttöohjeista.

on termi, joka osoittaa Sonyn kehittämää

tekijänoikeussuojateknologiaa. Se ei takaa yhteensopivuutta muiden
mediavälineiden kanssa.

Varoitus

Pidä poissa lasten ulottuvilta

Nielemisvaara

Huomautuksia käytöstä

• Älä kosketa liitintä A käsilläsi tai millään metalliesineellä.
• “Memory Stick PRO” -mediassa on ulkoneva osa ja kolo

kääntöpuolella B, josta se voidaan yhdellä kosketuksella erottaa
tavallisesta “Memory Stick” -mediasta.

• Älä kiinnitä muuta materiaalia kuin varusteisiin kuuluvia tarroja

tarralle varattuun tilaan D.

• Kiinnitä tarra niin, että se ei työnny ulos sille varatulta alueelta.
• Älä kolhi, taita tai pudota laitetta.
• Älä yritä purkaa laitetta tai muuttaa sen rakennetta.
• Älä anna laitteen kastua.
• Älä käytä äläkä säilytä laitetta seuraavanlaisissa paikoissa:

– Käyttöolosuhteisiin nähden sopimattomissa paikoissa.

Ajoneuvon sisällä kesällä tai auringonpaisteessa/paikassa,
johon aurinko paistaa suoraan/lämmittimen lähettyvillä jne.

– Kosteissa tai ruostumista aiheuttavissa paikoissa.

A

C

D

B

• Kanna ja säilytä laite aina varusteisiin kuuluvassa

säilytyskotelossa.

• Kun kirjoituksen suojakytkin C asetetaan asentoon ”LOCK”,

tietoja ei voi nauhoittaa, editoida eikä poistaa.

• Suosittelemme varmuuskopion tekemistä tärkeistä tiedoista.
• Älä irrota ”Memory Stick PRO” -mediaa alustuksen, tietojen

luvun tai kirjoittamisen aikana.

• Nauhoitetut tiedot saattavat tuhoutua tai pyyhkiytyä pois

seuraavanlaisissa tilanteissa.
– Kun ”Memory Stick PRO” -media irrotetaan tai virta katkaistaan

muokkauksen, tietojen lukemisen tai kirjoittamisen aikana.

– Kun laitetta käytetään paikassa, jossa on staattista sähköä tai

sähköhäiriöitä.

Emme voi ottaa vastuuta nauhoitettujen tietojen häviämisestä
tai tuhoutumisesta.

Tekniset tiedot

Kapasiteetti

256 MB : MSX-256S, MSX-256N
(Käyttäjän kapasiteetti noin 220 MB)
512 MB : MSX-512S, MSX-512N
(Käyttäjän kapasiteetti noin 460 MB)
1 GB

: MSX-1GS, MSX-1GN

(Käyttäjän kapasiteetti noin 940 MB)
2 GB

: MSX-2GN

(Käyttäjän kapasiteetti noin 1,85 GB)
4 GB

: MSX-4GN

(Käyttäjän kapasiteetti noin 3,66 GB)

Käyttöjännite

2,7 V – 3,6 V

Maksimi viestintänopeus 160 Mbps (teoriassa)
Käyttöympäristö

-25 °C – +85 °C (ei kosteuden tiivistymistä)

Mitat (L

× K × S)

Noin 21,5

Ч 50 Ч 2,8 mm

Paino:

Noin 4 g

Vakiovarusteet

Tarra (1)
Säilytyskotelo (1)
Käyttöohjeet (1)

Ulkoasu ja tekniset ominaisuudet saattavat muuttua ilman
ennakkoilmoitusta.

”Memory Stick”, ”Memory Stick PRO”,

ja

ovat Sony

Corporationin tavaramerkkejä.
”MagicGate” ja

ovat Sony Corporationin

tavaramerkkejä.

Русский

Перед употреблением носителей записи рекомендуется
прочитать настоящую Инструкцию внимательно и сохранить у
себя на дальнейшую справку.

Предупреждение

Во избежание пожара и поражения электрическим током
нельзя подвергать носитель записи воздействиям дождя и
влаги.

Настоящий носитель информации “Memory Stick
PRO”

• является “Memory Stick”, который может использоваться

вместе только с “Memory Stick PRO”-совместимой
аппаратурой.
“Memory Stick PRO” не используется с несовместимой
аппаратурой.
(Перед употреблением “Memory Stick PRO” необходимо
проверить ее совместимость с аппаратурой.)

• поддерживает параллельную передачу данных

(высокоскоростную передачу данных). Параллельная
передача данных может использоваться только при работе с
аппаратурой, совместимой с параллельной передачей
данных. Скорость передачи данных зависит от применяемой
“Memory Stick PRO”- совместимой аппаратуры.

*Операция может не гарантироваться при работе с некоторой

аппаратурой.

Что такое параллельная передача данных
(высокоскоростная передача данных) ?

Это технология высокоскоростной передачи данных, которая
одновременно применяет несколько разъемов ввода/вывода
данных (параллельный интерфейс) на “Memory Stick”.

“MagicGate”?

• “MagicGate” является характерным термином для технологии

защиты авторских прав, разработанной фирмой Sony.
Следует убедиться в том, что ваше устройство совместимо с
функцией “Memory Stick PRO” защиты авторских прав.

• Закон об авторских правах предотвращает

несанкционированное пользование любого вида записанных
данных за исключением личной пользы.

Подробнее об операциях при работе с совместимой
аппаратурой смотрите руководство по эксплуатации к каждой
аппаратуре.

является терминологией, обозначающей

систему защиты авторского права, разработанную фирмы
Sony. Надо помнить, что это не гарантирует конверсию среди
других носителей записи.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕБ !

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ДОСТУП К ДЕТЯМ.

СЛЕДУЕТ ОПАСАТЬСЯ ПРОГЛОТАНИЯ.

Общие указания по пользованию

• Не следует трогать вывод A руками или какими-либо

металлическими предметами.

• “Memory Stick PRO” имеет выступ и впадину на обратной

стороне B, что позволяет отличать его от общего “Memory
Stick” на ощупь.

• Не следует прикоснуться никамими предметами, кроме

поставляемой этикетки, к участку под этикетку D.

• Этикетку следует прикрепить так, чтобы она размещалась

правильно в своем месте.

• Не следует ударить, загнуть или уронить на пол.
• Не следует разобрать или переналадить носитель

информации.

• Не следует увлажить носителя водой.
• Не следует эксплуатировать или хранить носитель

информации в следующих условиях:
– в местах, выходящих за пределов рабочих условий

в закрытом кабине автомобиля или в местах,
подвергаемых воздействию сильного/прямого солнечного
света/близких к отопительному аппарату и т.п.

– в местах высокой влажности или коррозийности.

• При транспортировании или хранении следует вложить

носитель в поставляемый футляр для хранения.

• При перемещении переключателя защиты записи C в

положение “LOCK” исключается возможность записи,
редактирования или снятия данных.

• Рекомендуется сделать резервную копию для записанной

важной информацию.

• Не следует удалить “Memory Stick PRO” во время ее

форматирования или ввода или вывода данных.

• Записанные данные могут разрушаться или стираться в

следующих условиях:
– при удалении “Memory Stick PRO” или выключении питания

во время его форматирования или ввода или вывода
данных.

– при эксплуатации в таких местах, где создается

статическое электричество или вызываются
электрические помехи.

Фирма не несет никакой ответственности за повреждение
или потерю записанных данных.

Техническая характекристика

Емкость

256 Мб : MSX-256S, MSX-256N
(Пользовательская емкость прибл. 220 Мб)
512 Мб : MSX-512S, MSX-512N
(Пользовательская емкость прибл. 460 Мб)
1 Гб

: MSX-1GS, MSX-1GN

(Пользовательская емкость прибл. 940 Мб)
2 Гб

: MSX-2GN

(Пользовательская емкость прибл. 1,85 Гб)
4 Гб

: MSX-4GN

(Пользовательская емкость прибл. 3,66 Гб)

Рабочее напряжение

от 2,7 до 3,6 В

Макс.скорость передачи данных

160 Мбит/сек (теоретическая)

Условия окружающей среды

-25 до +85 °C (Не допускается оседание влаги)

Габариты ориентировочные (Ш

× В × Т)

21,5

Ч 50 Ч 2,8 мм

Масса ориентировочная

4 г

Поставляемые принадлежности:

Этикетка (1)
Футляр для хранения (1)
Инструкция по пользованию (1)

Конструкция и техническая характеристика могут быть
изменены без дополнительной информации.

“Memory Stick”, “Memory Stick PRO”,

и

являются

торговыми марками фирмы Sony Corporation.
“MagicGate” и

также являются торговыми

марками фирмы Sony Corporation.

¯ ¯

¯ ¯ ,

¯ ï

¯

¯ ,

¯ ¯ ¯

¯ ¯

¯

¯

"Memory Stick PRO"

¯

¯

"Memory Stick"

¯

"Memory Stick PRO"

¯

¯

"Memory Stick PRO"

¯

¯

¯

"Memory Stick PRO"

¯

¯

¯

"Memory Stick PRO"

ï

*

¯

¯

?

¯

¯

¯

¯ ¯

¯

¯

¯

"Memory Stick"

"MagicGate"

?

"MagicGate"

¯ ¯ ¯

¯

Sony

¯

¯

"Memory Stick PRO"

¯ ¯

¯

ï

,

¯ ¯

¯ ¯

¯

¯ ¯

Sony

¯

¯

¯

¯

¯

A

¯

¯

¯

¯

"Memory Stick PRO"

¯

¯

B

¯

¯

¯

"Memory Stick"

¯

.

¯

¯ ¯

¯

D

¯

¯

¯

¯ ¯

¯

:

¯

¯

¯

,

¯

¯

¯ ¯

¯ ¯

¯

¯

C

"LOCK"

¯ ¯

¯

¯

"Memory Stick PRO"

¯

¯

¯

¯

"Memory Stick PRO"

¯

¯

¯

¯

¯

¯

¯

¯

¯

:

MSX-256S

,

MSX-256N

¯ ¯

¯

:

MSX-512S

,

MSX-512N

¯ ¯

MSX-1GS

,

MSX-1GN

¯ ¯

MSX-2GN

MSX-4GN

¯

¯

¯

¯

¯

+

¯ ¯

¯

Ч

Ч

Ч

Ч

¯

¯

¯

¯

¯

¯

"Memory Stick"

¯

¯

"Memory Stick PRO"

¯ ¯

¯

Sony Corporation

"MagicGate"

¯ ¯

¯

Sony

Corporation

中文

在使用本機之前,請通讀本說明書,並妥善保存以備將來參
考之用。

警告

為防止火災或電擊危險,請勿將本機暴露於雨中或濕氣中。

本“Memory Stick PRO”

是一種只能與“Memory Stick PRO”兼容裝置一起使用的

“Memory Stick”。
“Memory Stick PRO”是不能用於不兼容的裝置的。
(要使用“Memory Stick PRO”之前,請先檢查您的裝置是

否兼容(使用)於此軟體。)

支持並行數據傳輸(高速數據傳輸)。並行數據傳輸只可用
於兼容並行數據傳輸的設備上。傳輸速度取決於所使用的
兼容“Memory Stick PRO”的設備。

* 不保證所有設備上的操作。

什麼是並行數據傳輸(高速數據傳輸)?
並行數據傳輸是一種同時使用“Memory Stick”的多個數據
輸入

輸出端子(並行介面)的高速傳輸技術。

什麼是“MagicGate”﹖

“MagicGate”是 Sony 開發的版權保護技術的通用名詞。

請確認您的裝置與“Memory Stick PRO”版權保護功能兼
容。

版權法將防止除了用於個人欣賞以外任何目的的未經許可
的錄音用途。

有關操作兼容設備的詳細內容,請參閱各設備的使用說明
書。

是表示 Sony 開發的版權保護系統的專門用語。

它不保證與其他媒體的轉換。

警告

必須放在兒童拿不到的地方

有被吞吃的危險

使用時須注意

別讓手或任何金屬件接觸到端子 A 。

“Memory Stick PRO”的背面 B 有一個突出和一個凹陷,您

只需觸摸一下,便可與普通的“Memory Stick”做區別。

只能將附帶的標籤貼在貼標籤處 D 。

標籤要貼在適當的張貼位置使不至於剝落。

不要敲擊,彎曲或掉落此裝置。

別試圖分解或想改造此裝置。

別弄潮濕此裝置。

請勿在以下場所中使用和存放本機:
- 超出工作條件範圍的地方;

夏天封閉的汽車內、強烈或直射的陽光下、加熱器附近
等。

- 潮濕或具腐蝕性的地方。

裝置請裝載附帶的存放盒內攜帶或存放。

將寫入保護開關 C 設定於“LOCK”位置使不能記錄,編輯
或刪除數據。

對重要數據最好製作備份。

請勿在進行格式化,讀取或寫入數據中取出

“Memory Stick

PRO”

在下列情況下,記錄的數據可能被破壞或丟失:

在格式化讀取或寫入數據中,當取出“Memory Stick PRO”
或關掉電源時。

在受靜電或電噪聲影響的場所使用本裝置時。

對於記錄數據的丟失或損壞,我們不承擔責任。

規格

容量

256 MB:MSX-256S , MSX-256N

(使用容量約 220 MB)

512 MB:MSX-512S , MSX-512N

(使用容量約 460 MB)

1 GB

:MSX-1GS , MSX-1GN

(使用容量約 940 MB)

2 GB

:MSX-2GN

(使用容量約 1.85 GB)

4GB ︰ MSX-4GN

(使用容量約 3.66 GB)

操作電壓

2.7 V 到 3.6 V

最大通信速度

160 Mbps(理論值)

操作環境

-25 ℃到 +85 ℃(無冷凝現象)

尺寸(寬×長×厚) 大約 21.5 Ч 50 Ч 2.8 mm
質量

大約 4 g

隨機附件

標籤 (1)
保存用盒子 (1)
使用說明書 (1)

設計和規格若有變更,恕不另行通知。

“Memory Stick”、“Memory Stick PRO”、

Sony 公司的註冊商標。

“MagicGate”和

是 Sony 公司的商標。

한국어

본기를 사용하시기 전에 이 설명서를 잘 읽으신 다음 장래에 필요하게 될 경
우를 위하여 소중히 보관하여 주십시오.

경고

화재 또는 감전될 위험이 있으므로 본 제품에 비나 수분이 닿지 않도록 주의

하십시오.

Memory Stick PRO

• “Memory Stick PRO 대응 장치에서만 사용할 수 있는 Memory

Stick입니다.
Memory Stick PRO는 대응하지 않는 장치에서는 사용할 수 없습니다.

(Memory Stick PRO를 사용하기 전에 사용 장치가 대응하고 있는지

확인하여 주십시오.)

패러렐 데이터 전송(고속 데이터 전송)에 대응합니다. 패러렐 데이터 전송

은 패러렐 대이터 전송 대응 장치에서만 할 수 있습니다. 전송 속도는 사용

하는 Memory Stick PRO 대응 장치에 따라 다릅니다.

* 모든 장치에서의 동작을 보증하는 것은 아닙니다.

패러렐 데이터 전송(고속 데이터 전송)이란 무엇일까요?

Memory Stick의 여러 개의 데이터 입력/출력 단자(페러렐 인터페이스)
를 동시에 사용하는 고속 전송 기술입니다.

MagicGate란?

• “MagicGate는 Sony가 개발한 저작권 보호기술의 총칭입니다.

사용 장치가 저작권으로 보호된 Memory Stick PRO 기능에 대응하는

지 확인하여 주십시오.

저작권법에 따라 저장한 내용은 개인적인 목적 이외의 용도로 이용하는 것

은 금지되어 있습니다.

대응 장치에서의 조작에 관한 자세한 내용은 각 장치의 사용설명서를 참조하

여 주십시오.

는 Sony가 개발한 저작권 보호 시스템을 나타내는 용어입

니다. 다른 매체와 호환성을 보증하는 것은 아닙니다.

경고

삼킬 위험이 있으므로 어린이의 손이

닿지 않는 곳에 보관하십시오.

사용상의 주의

단자 A를 손으로 만지거나 금속을 대지 마십시오.
• “Memory Stick PRO에는 뒷면 B에 돌기와 구멍이 있으므로 만져보

면 일반 Memory Stick과 구별할 수 있습니다.

라벨 스페이스 D에는 부속된 라벨 이외의 라벨은 붙이지 마십시오.
라벨은 정해진 위치에서 삐어져 나오지 않도록 붙여 주십시오.
본 제품에 충격을 가하거나 구부리거나 떨어뜨리지 마십시오.
본 제품은 분해하거나 개조하지 마십시오.
본 제품은 적시지 마십시오.

본 제품은 다음과 같은 장소에서 사용하거나 보관하지 마십시오:

사용 조건의 범위를 초과하는 장소

여름철이나 염천하에 창문을 꼭 닫은 자동차 안/직사광선이 닿는장소/

난방 기구 가까이 등

습도가 높은 장소나 부식성 물질이 있는 장소

본 제품은 부속된 보관 케이스에 넣어서 휴대하거나 보관하여 주십시오.
기록 보호 스위치 CLOCK로 설정하면 데이터의 기록이나 편집 또

는 소거를 할 수 없게 됩니다.

중요한 데이터는 백업해 두실 것을 권장합니다.
데이터의 포맷, 판독 또는 기록 중에는 Memory Stick PRO를 빼지 마

십시오.

다음과 같은 경우에는 기록한 데이터가 손실되거나 손상되는 경우가 있습

니다.
데이터의 초기화나 읽기 또는 쓰기 중에 Memory Stick PRO를 꺼

냈거나 본 제품 전원을 끈 경우

본 제품을 정전기 또는 전기적인 노이즈가 있는 장소에서 사용한 경우.

저장한 데이터의 손상이나 손실에 대해서는 일절 책임지지 않습니다.

주요 제원

용량

256 MB : MSX-256S, MSX-256N
(사용자 용량: 약 220
MB)
512
MB : MSX-512S, MSX-512N
(사용자 용량: 약 460
MB)
1
GB

: MSX-1GS, MSX-1GN

(사용자 용량: 약 940 MB)
2
GB

: MSX-2GN

(사용자 용량: 약 1.85 GB)
4
GB

: MSX-4GN

(사용자 용량: 약 3.66 GB)

동작 전압

2.7 V ~ 3.6 V

최고통신속도

160 Mbps(논리값)

동작 환경

-25 ºC ~ +85 ºC(결로없음)

외형치수(폭 × 길이 × 두께) 약 21.5 Ч 50 Ч 2.8 mm
중량

약 4 g

부속품

라벨(1)
보관 케이스(1)
사용설명서(1)

디자인 및 주요제원은 예고없이 변경하는 경우가 있습니다.

Memory Stick, Memory Stick PRO,

은 Sony

Corporation의 등록 상표입니다.
MagicGate

는 Sony Corporation의 상표입니다.

Advertising