Wstęp / wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, Aweczka  przechowywania, Wstęp – Livarno Z30427A / Z30427B / Z30427C User Manual

Page 4: Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem, Dane techniczne, Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Advertising
background image

6 PL

Wstęp / Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

‹AWECZKAPRZECHOWYWANIAWstęp

Przed rozpoczęciem montażu należy

zapoznać się z produktem. W tym celu
należy uważnie przeczytać instrukcję

montażu i wskazówki dot. bezpieczeństwa. Produkt
używać wyłącznie zgodnie z jego poniżej opisanym
przeznaczeniem. Prosimy o zachowanie instrukcji
io jej dobre przechowywanie. W przypadku prze-
kazania produktu w ręce osoby trzeciej, prosimy
o przekazanie także wszystkich należących do
produktu instrukcji i innych dokumentów.Zastosowanie zgodne
z przeznaczeniem

Niniejszy produkt przeznaczony jako mebel do
siedzenia. Dodatkowo produkt ten dysponuje dwoma
przegrodami, w ktόrych można przechowywać
lekkie przedmioty. Do zastosowania w celach prywat-
nych, w suchych pomieszczeniach wewnętrznych.
Użycie inne niż wyżej opisane lub dokonywanie
zmian produktu nie jest dozwolone i może prowadzić
do jego uszkodzenia. Producent nie ponosi odpo-
wiedzialności za szkody powstałe wskutek użycia
produktu niezgodnego z jego przeznaczeniem. Pro-
dukt nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego.Dane techniczne

Wymiary:

ok. 80 x 41 x 39 cm
(szer. x wys. x głęb.)

Maks. obciążenie:

140 kg

Wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa

PRZECHOWUJ WSZYSTKIE WSKAZÓWKI

DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ORAZ

INSTRUKCJE NA PRZYSZŁOŚĆ!OSTRZEŻENIE!

ZGROŻE-

NIE DLA ŻYCIA I NIEBEZPIE-
CZEŃSTWO WYPADKU DLA

DZIECI! Ze względu na ryzyko uduszenia się
nigdy nie pozostawiać dzieci bez nadzoru z
materiałem opakowaniowym. Uważać, aby
artykuł nie znajdował się w zasięgu dzieci.
Ten artykuł nie jest zabawką!OSTROŻNIE! ZAGROŻENIE

POŻAREM! Proszę nie ustawiać
produktu w pobliżu otwartego ognia.

 OSTROŻNIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO

OBRAŻEŃ! Upewnić się, czy wszystkie części
są nieuszkodzone i prawidłowo zamontowane.
W przypadku nieprawidłowego montażu zacho-
dzi niebezpieczeństwo obrażeń. Uszkodzone
części mogą wpływać na bezpieczeństwo i
funkcje produktu.

 OSTROŻNIE! Nie pozostawiaj dzieci bez

nadzoru! Produkt nie jest urządzeniem do
wspinania się po nim ani zabawką! Upewnij
się, że osoby, a zwłaszcza dzieci nie wspinają
się na produkt względnie nie ustawiają się na
produkcie. Produkt może stać się niestabilny i
przechylić się na bok i / lub przewrócić się.
Skutkować to może obrażeniami ciała i / lub
uszkodzeniami.Należy pamiętać, że produkt może być zmon-
towany tylko przez wykwalifikowane osoby.Produkt należy ustawić na stabilnym i równym
podłożu.

 OSTROŻNIE! ZAGROŻENIE ZMIAŻDŻE-

NIEM! Podczas otwierania oraz zamykania
ławki należy zwracać uwagę na palce. Chwila
nieuwagi może spowodować obrażenia, takie
jak zmiażdżenia.Niniejszy produkt należy obciążać rόwnomiernie
oraz w taki sposόb, aby nie wywrόcił się.140 kg

Nie obciążaj produktu ciężarem

powyżej 140 kg. W przeciwnym
razie grożą obrażenia ciała i / lub

uszkodzenia

produktu.

 OSTROŻNIE! Produktu nie podnosić ani nie

poruszać nim, jeśli jest obciążony.

Advertising